E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní informace k magisterskému studijnímu programu Analytická chemie

Co je analytická chemie

 

Analytická chemie je vědecká disciplina zabývající se vývojem metod, měřicí techniky a strategií umožňujících získání informací o chemickém složení látek obsažených v přírodních a umělých materiálech a o jejich časové a prostorové distribuci.

Analytická chemie je mezioborovou disciplínou, která k vytváření vlastní metodologie využívá poznatků ostatních chemických oborů, stejně jako poznatků biologie a lékařských věd, fyziky, matematiky, informatiky a dalších.


Jak se uplatňuje analytická chemie

Analytická chemie má široké uplatnění ve všech oblastech lidské činnosti, počínaje ekologií (stanovování množství škodlivin v atmosféře, ve vodě a v půdách a tvorba opatření ke snížení jejich škodlivého vlivu), v medicíně (diagnostika chorob, drogy), při zajišťování kvality a zdravotní nezávadnosti léčiv a potravin, obsahu živin v zemědělských půdách, při kontrole výrobních procesů, apod.

Absolventi studijního programu Analytické chemie nacházejí široké uplatnění ve výzkumných a kontrolních laboratořích státních a privátních podniků. Analytičtí chemici hrají rozhodující roli v procesech zajišťujících trvale udržitelný rozvoj a ekologickou rovnováhu našeho současného světa.


Co se studuje v analytické chemii

Studium analytické chemie na PřF UK se řídí doporučeními Divize analytické chemie Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy. Obsahuje kromě tradičních teoretických a praktických základů moderních metod chemické analýzy rovněž kapitoly z chemometrie a metodologie měření. Pozornost je rovněž věnována úloze analytické chemie jako zdroje informací, systémům zabezpečování jakosti, analytickým expertním systémům a kontinuálnímu sledování průmyslových procesů i dějů v životním prostředí.

Během studia jsou budoucí absolventi seznamováni s instrumentálními metodami analýzy jako jsou metody elektrochemické, radiochemické, spektrometrické a separační a s jejich použitím k analýzám v anorganických, organických a biochemických vzorcích. Zpracování výsledků a jejich zobecnění je prováděno s využitím široce dostupné moderní výpočetní techniky.

Základy managementu provozních a výzkumných laboratoří a komunikace analytiků s pracovníky jiných oborů, jsou předmětem výkladu ve specializovaných kursech vyšších semestrů.

Výuka jednotlivých studijních předmětů je tradičně zajišťována vynikajícími učiteli, mezi které patřil i Prof. Jaroslav Heyrovský, nositel Nobelovy ceny za vývoj polarografie, jako nové analytické metody. Současný sbor vyučujících s vysokou, mezinárodně uznávanou odbornou úrovní, tvořený akademickými pracovníky, pracovníky s průmyslovými zkušenostmi a externími specialisty, rozvíjí tuto tradici.


Máte zájem o studium?

Rostoucí potřeba kvalifikovaných analytiků je důvodem pro přijímání stále většího počtu studentů analytické chemie. Zvyšuje se tak příležitost ke studiu na PřF UK.

Dobré jméno University Karlovy v Praze, která patří k nejstarším evropským universitám, je zárukou nejen kvalitního studia, ale i mimořádně dobrých šancí na uplatnění na konkurenčním domácím i zahraničním trhu práce.

Uchazeči by měli mít hluboký zájem o přírodní vědy, touhu po poznání, schopnost systematické práce a pokud možno co nejlepší znalost cizích jazyků, hlavně angličtiny.

Navazující magisterské studium analytické chemie je rozvrženo do 4 semestrů. Charakter studia umožňuje přistupovat ke studentům v posledních semestrech tak, aby byly, například formou spolupráce na výzkumných úkolech, podporovány jejich individuální schopnosti.


Akce dokumentů