E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium v programu Analytická chemie

Charakteristika programu

Analytická chemie je obor přírodních věd založený nejen na všech chemických disciplínách, ale i na fyzice, biologii, teorii informace a řadě technických oborů. Podává informaci o identitě, struktuře a množství složek v přírodních i člověkem vytvořených objektech a o jejich distribuci v prostoru a čase. Spolupracuje s ostatními obory přírodních věd při hledání souvislostí mezi chemickým složením látek a jejich vlastnostmi. Je to aplikovaný multidisciplinární obor s mnoha zpětnými vazbami, který akcentuje kolektivní práci při řešení problémů. Vyžaduje zvládnutí principů řady oborů, jako jsou obecná a fyzikální chemie, fyzika, matematika, dobrý přehled anorganické a organické chemie a biochemie, a především získání hlubokých znalostí teoretických základů analytické chemie a moderních instrumentálních analytických metod. Vzhledem k experimentálnímu charakteru oboru hrají důležitou roli praktické schopnosti a návyky.


Profil absolventa studijního programu

Doktorské stadium analytické chemie je čtyřleté. Absolvent doktorského studia v něm získává pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice chemických i instrumentálních metod analýzy, chemometrie i přístupů k zajišťování jakosti analytických výsledků, validace metod a akreditace analytických laboratoří. Počet chemických analýz připadajících na jednoho obyvatele patří k základním kritériím vyspělosti moderní společnosti. Proto absolventi doktorského studia analytické chemie nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení analytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, průmyslové a zemědělské výrobě i ochraně životního prostředí a zdraví člověka ve výzkumných ústavech, zdravotnických, farmaceutických a potravinářských podnicích, laboratořích kontrolujících pracovní a životní prostředí, klinických a toxikologických laboratořích. Absolventi analytické chemie patří k nejžádanějším a nejadaptabilnějším z hlediska jejich budoucího uplatnění.


Oborová rada

Předseda: Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Členové

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
Ing. Jiří Michálek, CSc.
prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
prof. RNDr. František Opekar, CSc.
prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
doc. Dr. RNDr. David Sýkora
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.
prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.

doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.


Vstupní požadavky na uchazeče

Podmínkou přijetí do doktorského studia je vysokoškolské vzdělání magisterského nebo jemu naroveň postaveného stupně, především v přírodovědných oborech, a úspěšné vykonání přijímacího pohovoru. V přijímacím pohovoru jsou uchazeči kladeny otázky z analytické chemie a zjišťují se jeho jazykové schopnosti; důraz je kladen na angličtinu.

Témata doktorské disertace si uchazeči dohodnou před přijímacím pohovorem s jednotlivými pracovníky katedry – potenciálními školiteli. Experimentální část doktorského studia probíhá často mimo katedru na pracovištích různých institucí, nejčastěji na pracovištích ústavů Akademie věd České republiky. Část studia může probíhat i v zahraničí.


Studijní povinnosti studentů doktorského studia na katedře analytické chemie


a) Složení nejméně 4 zkoušek ze zvolených předmětů. Předměty si doktorand vybírá po dohodě se školitelem z nabídky všech kateder chemické sekce Přírodovědecké fakulty nebo z nabídky jiných vysokých škol v tuzemsku i zahraničí. Vybrané přednášky musí být odsouhlaseny oborovou radou.

b) Složení certifikované jazykové zkoušky z anglického jazyka (minimální úroveň B1 dle Common European Framework Reference, CEFR). Další podrobnosti viz http://www.jazyky.com/content/view/80/53/. Příklady:

  • Preliminary English Test (PET), úroveň B1;
  • First Certificate in English (FCE), hodnocení A, B nebo C;
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL), min. 60 % z maximálního počtu bodů.

Tyto povinnosti musí být splněny před přihlášením se ke státní doktorské zkoušce.


Další povinnosti, které musí student plnit v průběhu studia

  1. Jednou za rok referování o dosažených výsledcích na semináři doktorandů vedeném v angličtině.
  2. Každoroční hodnocení práce a to jak po stránce plnění studijních povinností, tak po stránce postupu rozpracování disertační práce a publikační aktivity; hodnocení studentů probíhá elektronickou formou pomocí SIS.

Studentům je rovněž doporučováno zapojení se do takových činností katedry, které vedou ke zlepšování komunikativních dovedností a práce s lidmi  (např. pomoc při pedagogickém dozoru v základním praktiku, pomoc při zajišťování katedrálních i celofakultních akcí, např. přijímacích zkoušek, dne otevřených dveří, seminářů a konferencí atp.).


Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška je ústní a koná se v jednomtermínu z celého rozsahu analytické chemie. Dále si student volí jeden chemický obor, a to buď anorganickou chemii, organickou chemii, biochemii nebo fyzikální chemii a jeden výběrový předmět ze separačních, optických nebo elektrochemických instrumentálních metod analýzy.

K obhajobě doktorské disertace se student může přihlásit až po složení státní doktorské zkoušky. Je nutné, aby před obhajobou byly výsledky studentovy práce publikovány (nebo prokazatelně přijaty k publikování) minimálně ve dvou článcích v impaktovaných odborných časopisech. V případě, že se na publikacích podílí více autorů, je nutné přiložit jejich prohlášení o podílu doktoranda.


Akce dokumentů