E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium diverzity a možnosti ochrany motýlích společenstev urbanizovaných a antropogenních stanovišť

 (Tomáš Kadlec, Vojtěch Jarošík)

Autekologie kriticky ohroženého motýla okáče skalního
(Chazara briseis: Satyrinae)

 
Okáč skalní patří k nejohroženějším druhům denních motýlů ve střední Evropě. Je ohrožen v Maďarsku, Polsku a Německu, na Slovensku je považován za nezvěstný. Ještě před padesáti lety se tento okáč v České Republice vyskytoval v 50 čtvercích zoologické sítě, v současnosti se vyskytuje pouze ve dvou oblastech (tři mapovací čtverce), z nichž na jedné je na pokraji vyhynutí. Zbylá populace v Českém středohoří je považována za největší v celé střední Evropě.

Druh vyžaduje pro své přežití rozsáhlé plochy skalnatých stepí, na kterých dochází k vývoji housenek, a dále zakvetlých luk pro zdroje nektaru. V minulosti byly tyto biotopy plošně rozšířené na většině území republiky, např. v podobě vyprahlých okrajů cest, přepasených políček, skalnatých srázů apod. Vhodné lokality se obvykle nacházely dostatečně blízko jiných podobných ploch. Po zániku této jemnozrnné mozaiky a rozpadu velkých stepních ploch (např. pražské rezervace) došlo však k rychlému úbytku posledních populací, v 90. letech 20. století vyhynul tento druh na Moravě. Poslední velká populace střední Evropy se nachází na deseti izolovaných kopcích v intenzivně využívané zemědělské krajině Českého středohoří. Pro zachování a přežití této populace je potřebné rychle vytvořit záchranný projekt a zavést vhodný management všech (i potencionálních) ploch v oblasti; náš výzkum autekologie tohoto druhu těmto praktickým aspektům ochrany napomáhá.

 Okáč skalní

Okáč skalní je dokonale přizpůsoben svému biotopu – skalnatým stepím.
Foto: Helena Wolfová

Pro záchranu poslední životaschopné populace okáče skalního je třeba získat detailní údaje o jeho biologii i ekologii. Věnujeme se proto následujícím problémům:

  1. velikost populace (odhady velikosti pomocí zpětných odchytů)
  2. genetická struktura celé populace (pomocí analýzy alozymů)
  3. bionomie, fenologie a ekologické nároky dospělců i housenek
  4. chování motýlů a jeho vliv na výběr biotopu
  5. disperze a komunikace jednotlivých subpopulací

Výzkum probíhá v spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (Martin Konvička, Pavel Vrba). Genetické analýzy provádíme ve spolupráci s pracovištěm prof. Thomase Schmitta (Univerzita v Trieru, Německo). Na základě komplexních znalostí o bionomii, ekologii a fenologii druhu bude vypracován záchranný plán a doporučen způdob péče o všechny vhodné lokality ve sledované oblasti.

 

Raná

Ochranářský paradox: Vrch Raná: paragliding a jiné adrenalinové sporty podporují sešlap lokalit v oblasti výskytu okáče skalního.
I díky těmto disturbancím se druh na Lounsku udržel do současnosti. Podobné aktivity by proto bylo vhodné podpořit i na dalších lokalitách s výskytem tohoto druhu.

Foto: Tomáš Kadlec

 

Analýza a predikce populačníh dynamik a diverzity vybraných skupin motýlů v měnící se urbanizované a zemědělské krajině


Mezi oblasti s nejintenzivnějšími změnami struktury a složení krajinné mozaiky patří sídla. Silně urbanizovaná krajina čelí kromě běžných problémů (např. intenzifikace zemědělství a lesnictví) i jiným faktorům, jako je např. intenzivní výstavba nebo četnější invaze nepůvodních druhů Tyto procesy vyvolávají rychlé změny struktury krajiny.

Mezi modelové skupiny rychle reagující na měnící se podmínky patří i motýli. K dispozici máme z fixního stanoviště (areálu VÚRV v Ruzyni) dlouhodobá data o příletech přes 400 druhů nočních motýlů za dobu 23 let. Mnohé skupiny, vázané na jiné typy biotopů, reagují jiným způsobem na dynamické změny urbanizované krajiny – zejména mokřadní a lesostepní druhy ustupují (kvůli výstavbě a jiné destrukci tzv. neplodních ploch). Druhy, vázané na polní biotopy, citlivě reagují na sukcesní změny opuštěných polí a poukazují na změny diverzity během urbanizace. Znalost populačních dynamik jednotlivých druhů a skupin poskytuje možnost předvídat jejich další vývoj v tomto prostředí – to je významné například pro predikci šíření potenciálních škůdců.

Calamia tridens

Můra Calamia tridens patří k typickým představitelům motýlů skalnatých stepí.
V silně urbanizované krajině tyto druhy citlivě reagují na jakékoliv změny prostředí.
Foto: Tomáš Kadlec

Analýzou dlouhodobých dat je možné odpovědět a poukázat na tyto problémy:

  1. změny diverzity jednotlivých skupin nočních motýlů
  2. hustotně závislé regulace populační velikosti a podobnost dynamik příbuzných druhů
  3. predikce chování populačních dynamik vzhledem k biologickým vlastnostem druhů
  4. ústup nebo naopak expanze jednotlivých druhů v závislosti na změnách biotopů

...a mnohé další.

Dynamika škůdce

Příklad populačních cyklů typického škůdce. Predikce těchto dějů mohou napomoci jejich předcházení.

 

Související publikace

Kadlec T., Beneš J., Karošík V., Konvička M. (2008): Revisiting urban refuges: Changes of butterfly and burnet fauna in Prague reserves over three decades. Landscape and Urban Planning, 85(1): 1-11.

Popularizace

Ekolist: Studie: Úbytek motýlů v Praze je menší než v zemědělské krajině

Akce dokumentů