E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo předpověď počasí prozradí o kulíkovi říčním?

Globální změny, kterými si naše planeta nyní prochází, jsou často spojovány s populárními tématy jako jsou skleníkové plyny nebo tání ledovců, ale o vlivu, který mají na populace zvířat, se jen tak nedoslechnete. Vojtěch Brlík z naší katedry byl součástí výzkumné skupiny, která se zaměřila na kulíka říčního (Charadrius dubius). V průběhu celého roku sledovali vliv srážek a teploty na meziroční změny velikosti populace kulíků.

Tento pták migruje ze severní Evropy, kde se rozmnožuje, do jižní Indie. Tento let, který je více než 7 000 km dlouhý, podniká takzvanou indoevropskou tahovou cestou. Daleká cesta je i důvod, proč dosud podobný výzkum neexistoval. Sběr dat u ptáků, kteří migrují na tak velké vzdálenosti byl dosud velmi obtížný a až nedávný rozvoj v bio-loggingu (záznam informací čidly umístěnými přímo na zvíře) umožnil efektivně pozorovat migrující ptáky po celý rok.

Kulík říční se vyskytuje hlavně u jezer, řek, rýžových polí, v povodňových územích nebo na pastvinách. Pokud je v těchto místech vysoká teplota nebo málo srážek (faktory sledované v této studii), je zde nedostatek bezobratlých živočichů, kterými se ptáci živí. Pokud by neměli dost potravy, nedokázali by energeticky kompenzoval svůj náročný let, a to by vedlo k neúspěšným migracím, které mohou končit i smrtí. Teplota a množství srážek tedy přes množství potravy ovlivňuje i početnost populací kulíků na jejich hnízdících stanovištích.

Kulík říční - v rámci sých každoročních migrací urazí cestu delší než 7 000 km.
Zdroj: wikipedia commons, autor: Zeynel Cebeciss

Na indoevropské tahové cestě kulíků říčních se nachází několik stanovišť, která se rozdělují podle toho, v jaké fázi migrace se na nich ptáci vyskytují. Jsou to pohnízdní shromaždiště, zimoviště a shromaždiště využívaná před obdobím hnízdění. Výzkumný tým ukázal, že množství srážek na pohnízdních shromaždištích je pro přežívání jedinců důležitější než jindy během roku. Tato citlivost populace na množství srážek v tomto období nejspíše souvisí s předchozím obdobím hnízdění, energeticky náročnou migrací a možná také pelicháním. V situaci, kdy jsou všemi těmito aktivitami vyčerpáni, mohou být zhoršené podmínky během migrace i fatální. Období, ve kterém se ptáci nacházejí na pohnízdních shromaždištích se překrývá s obdobím letního monzunu, který je specifický tím, že přináší vlhký vzduch z oceánu na pevninu, a tedy i výrazné množství srážek. Dostatek srážek tedy zabrání vyschnutí potravních stanovišť a zajistí dostatek potravy pro kulíky.

Množství srážek se na migrační trase kulíků mění jak podle toho, kde se zrovna nachází, tak napříč pozorovanými roky. Variabilita ve srážkách v období po hnízdění ve studii dokázala vysvětlit téměř polovinu všech změn v přežití dospělců kulíků říčních. Vliv průměrné teploty při zemi je svým vlivem na přežití kulíků na rozdíl od výše zmíněných srážek jen velmi slabý. Dokazuje tedy, že faktor počasí je rozhodně nezanedbatelný v budoucím studiu vývoje ptačích populací.

Brlík, V., Pakanen, V. M., Jaakkonen, T., Arppe, H., Jokinen, J., Lakka, J., Blomqvist, D., Hahn, S., Valkama, J., & Koivula, K. (2022). Survival fluctuation is linked to precipitation variation during staging in a migratory shorebird. Scientific reports, 12(1), 19830. https://doi.org/10.1038/s41598-022-24141-5

Eliška Leštinová

Publikováno: Pondělí 19.06.2023 14:00

Akce dokumentů