E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníReprodukční a vývojová biologie

Reprodukční a vývojová biologie je věda o životním cyklu organismu živočichů i rostlin. Předmět jejího studia je velice rozsáhlý. Zahrnuje procesy tvorby a funkce gamet, zárodečného vývoje, dospívání, růstu, reprodukce, regenerace, stárnutí a smrti organismu. Základním problémem jsou procesy proliferace, diferenciace a prostorového uspořádávání buněk, které jsou velice výrazné zejména v časných etapách vývoje jedince, ale v různé míře, podle typu a funkčního stavu tkáně, nezbytně pokračuje po celou dobu jeho života. Současná vývojová biologie využívá hlavně poznatky a metodickou výbavu buněčné a molekulární biologie a imunologie. Podle konkrétního badatelského problému je zaměřena na klasickou nebo molekulární embryologii, morfologii anebo vývojovou a molekulární genetiku. Všechny životní děje a jejich změny (v normě i patologii) jsou následky změn regulace exprese genů. Vývojová biologie studuje využití jejích produktů, jejich souvislosti se změnami stavby a metabolismu buněk, mezibuněčných vztahů a chování buněčných komplexů v procesu diferenciace a morfogeneze (zde se stále více uplatňují matematické modely), při proliferaci a řízeném odumírání buněk, při regeneraci tkání atd. Reprodukční a vývojová biologie je tak zastřešujícím programem, který formuluje konečný obraz koordinovaného soužití buněčných souborů v mnohobuněčném organismu včetně jejich interakce s imunitním systémem.

Absolvent získá rozsáhlé teoretické a praktické znalosti na poli fyziologické a patofyziologické gametogeneze, procesu oplození a embryonálního vývoje. Důraz je kladen na pochopení evolučních souvislostí v rámci ontogeneze celé řady modelových organismů sahající od bezobratlého háďátka (C. elegans) až po savce včetně člověka. Absolvent bude kromě přednáškových kurzů také prakticky seznámen s nejnovějšími molekulárně-biologickými, mikroskopickými a mikromanipulačními technikami. Vzhledem k tomu, že velká část kurzů bude přednášena také v anglickém jazyce, absolvent získá schopnost efektivně komunikovat v angličtině. V neposlední řadě bude absolvent připraven pokračovat v navazujících doktorských studijních programech doma i v zahraničí.

Informace o organizaci a náplni státní magisterské zkoušky, informace o požadavcích a doporučeních pro zpracování a obhajobu DP a informace o oborových seminářích jsou přístupné pro studenty programu na stránkách Moodle UK pro výuku 2 (Magistři BB a RVB).

Pravidla pro psaní diplomové práce

Akce dokumentů