E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Bakalářské studium

Biologie

Pro studenty, kteří byli přijati ke studiu v programu Biologie, jsme připravili návrh studijního plánu pro průchod bakalářským studiem. Tento návrh je tu jako vodítko pro Vás – záleží na Vás, co si k němu přidáte a jak jej upravíte – máte možnost si svůj studijní program sami sobě „ušít na míru“. Pokud se spokojíte s nabízeným „střihem“, stačí si uvedené předměty zapsat. Pokud chcete plán upravovat, tabulky Vám nabízejí návod jak na to. Co musíte mít především na paměti:

  • posloupnosti jednotlivých předmětů (určité předměty můžete absolvovat bez předchozích přednášek, určité předměty jsou již tak říkajíc „pro pokročilé“) – informace o posloupnostech najdete v systému SIS u jednotlivých předmětů
  • význam předmětu pro budoucí uplatnění – bakalářské studium je jistě čas na to, abyste poznali, co Vás ve vědě či mimo ni baví a inspiruje. Přesto, Vaše Vaše síly nebudou neomezené. Je dobré vážit poměr mezi těmi předměty, na které se těšíte, a těmi, o kterých víte, že je budete potřebovat při dalším studiu.
  • počet zkoušek v zimním/ letním semestru – tento poměr by neměl být nevyvážený, u zápočtů to asi není tak podstatné
  • odběry kreditů z jednotlivých modulů – z jednotlivých modulů musíte získat daný minimální počet kreditů – nezapomeňte na to – týká se to všech modulů

Nabízíme Vám studijní plán, který předpokládá budoucí orientaci na „bílé“ biologické obory – tedy tzv. vědy o životě, Life Sciences. Studijní plán pro první ročník je pojat jako základ, který neomezuje Vaše další směrování. To Vám dává celý rok času na to, abyste o zaměření svého bakalářského studia mohli přemýšlet.

ODKAZ: Studijní plány - Karolinka

Molekulární biologie a biochemie organismů

Pro studenty, kteří byli přijati ke studiu v programu Molekulární biologie a biochemie organismů, jsme připravili spolu s dalšími katedrami společný návrh curricula pro první ročník studia. Předměty označené hvězdičkou jsou povinné pro absolvování bakalářské zkoušky standardním způsobem. I Vy samozřejmě můžete svůj plán upravovat a měnit. Nezapomeňte na požadované odběry kreditů z jednotlivých modulů, které jsou ve Vašem případě odlišné od studia Biologie.

ODKAZ: Studijní plány - Karolinka

Magisterské studium

obor Buněčná a vývojová biologie

Absolventi získají vzdělání v oblasti buněčné a molekulární biologie a vývojové biologie. Obor je zaměřen na problematiku projevů a mechanismů diferenciace buněk a tkání ve vyvíjejících se systémech (v normě i patologii), zejména v ontogenetickém vývoji individua. Zahrnuje jak studium na úrovni orgánové (vývojové morfologie), tak na úrovni buněčné a molekulární a zejména v rozhodující oblasti regulace genové exprese. Praktické dovednosti zahrnují metodické přístupy molekulární biologie, genetiky, biochemie, buněčné biologie a morfologických oborů. Absolventi jsou připraveni k vědecké práci v oblastech molekulární a buněčné biologie, vývojové biologie a fyziologie, a to jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu. Mají potenciál pokračovat v doktorských studijních programech, zejména biomedicinských.

V rámci oboru se mohou absolventi profilovat ve dvou diplomních zaměřeních: 1) vývojová biologie a 2) fyziologie buňky.
 

Předpokládá se, že studenti v rámci bakalářského studia absolvovali předměty uvedené jako ,,požadované předmět'' (předměty jsou vyznačeny v plánech bakalářského studia) nebo mají znalosti, které tyto předměty pokrývají. Diplomové práce je možno vypracovat přímo na odděleních katedry nebo ve vhodné biomedicínské laboratoři AVČR či MZ v Praze.

obor Imunologie

Absolvent má solidní znalosti moderní imunologie a to v plné šíři od technických molekulárních a buněčných základů, přes praktické metodické aspekty experimentální imunologie až po základy klinické imunologie.Kromě specializovaných znalostí imunologie v užším slova smyslu má dobré teoretické znalosti a základní praktické experimentální dovednosti v příbuzných oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie a mikrobiologie. Po vypracování diplomové práce je dobře prakticky obeznámen se specializovanými experimentálními metodami, prací s odbornou literaturou a s obecnými principy vědecké práce. Možnost pokračování v doktorském studiu oboru imunologie.

ODKAZ: Studijní plány - Karolinka

AVÍZO PRO UCHAZEČE O STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020
Počínaje školním rokem 2019-2020 je otevřen nově akreditovaný program Vývojová a reprodukční biologie. Tento program nahrazuje a rozšiřuje stávající zaměření Vývojová biologie oboru Buněčná a vývojová biologie. Doporučujeme uchazečům, kteří chtějí pracovat na projektech zaměřených na vývojovou biologii, aby podávali přihlášky již do nově otevíraného programu. V rámci nadcházející reakreditace bude obor Buněčná a vývojová biologie akreditován jako program Buněčná biologie (již bez dílčích zaměření).

Doktorské studium

Obory studia

Na katedře lze studovat v doktorských studijních programech spadajících pod koordinační radu doktorského studia biomedicina, zejména v programech/oborech Vývojová a buněčná biologie, Imunologie, Fyziologie živočichů, Molekulární a buněčná, genetika a virologie a molekulární biologie.

Doporučené přednášky

Studenti doktorských programů mohou zapisovat přednášky určené pro pokročilé studenty v magisterském studiu. Seznamy těchto přednášek naleznete v programech pro magisterské studium spolu s odkazy do studijního informačního systému, který obsahuje syllaby a všechny další informace. Inspirovat se můžete také v databázi katedry. Některé naše přednášky doporučují oborové rady na svých stránkách.

Akce dokumentů