E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

obor Buněčná a vývojová biologie

Absolventi získají vzdělání v oblasti buněčné a molekulární biologie a vývojové biologie. Obor je zaměřen na problematiku projevů a mechanismů diferenciace buněk a tkání ve vyvíjejících se systémech (v normě i patologii), zejména v ontogenetickém vývoji individua. Zahrnuje jak studium na úrovni orgánové (vývojové morfologie), tak na úrovni buněčné a molekulární a zejména v rozhodující oblasti regulace genové exprese. Praktické dovednosti zahrnují metodické přístupy molekulární biologie, genetiky, biochemie, buněčné biologie a morfologických oborů. Absolventi jsou připraveni k vědecké práci v oblastech molekulární a buněčné biologie, vývojové biologie a fyziologie, a to jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu. Mají potenciál pokračovat v doktorských studijních programech, zejména biomedicinských.

V rámci oboru se mohou absolventi profilovat ve dvou diplomních zaměřeních: 1) vývojová biologie a 2) fyziologie buňky.
 

Předpokládá se, že studenti v rámci bakalářského studia absolvovali předměty uvedené jako ,,požadované předmět'' (předměty jsou vyznačeny v plánech bakalářského studia) nebo mají znalosti, které tyto předměty pokrývají. Diplomové práce je možno vypracovat přímo na odděleních katedry nebo ve vhodné biomedicínské laboratoři AVČR či MZ v Praze.

obor Imunologie

Absolvent má solidní znalosti moderní imunologie a to v plné šíři od technických molekulárních a buněčných základů, přes praktické metodické aspekty experimentální imunologie až po základy klinické imunologie.Kromě specializovaných znalostí imunologie v užším slova smyslu má dobré teoretické znalosti a základní praktické experimentální dovednosti v příbuzných oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie a mikrobiologie. Po vypracování diplomové práce je dobře prakticky obeznámen se specializovanými experimentálními metodami, prací s odbornou literaturou a s obecnými principy vědecké práce. Možnost pokračování v doktorském studiu oboru imunologie.

ODKAZ: Studijní plány - Karolinka

AVÍZO PRO UCHAZEČE O STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020
Počínaje školním rokem 2019-2020 je otevřen nově akreditovaný program Reprodukční a vývojová biologie. Tento program nahrazuje a rozšiřuje stávající zaměření Vývojová biologie oboru Buněčná a vývojová biologie. Doporučujeme uchazečům, kteří chtějí pracovat na projektech zaměřených na vývojovou biologii, aby podávali přihlášky již do nově otevíraného programu. V rámci nadcházející reakreditace bude obor Buněčná a vývojová biologie akreditován jako program Buněčná biologie (již bez dílčích zaměření).

Akce dokumentů