E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBuněčná biologie

Charakteristika programu

Výzkumné úsilí současné buněčné biologie je soustředěno na pochopení vztahu buněčných struktur a jejich funkcí, architekturu buněčných regulací a řízení buněčných fenotypů (vzorců chování buněk za různých podmínek). Pochopení molekulárních základů určujících buněčné chování je předpokladem pro nalezení nástrojů pro léčbu buněčných patologií. Buněčná biologie je tak předpolím pro důležité oblasti nádorové biologie, neurobiologie a buněčné imunologie, jakožto i pro většinu oblastí biomedicíny.

Studium a diplomový projekt

Studium je zaměřeno na pokročilé aspekty buněčné biologie, zejména v souvislosti s nádorovou biologií a strukturní biologií. Přímá výuka je rozdělena do bloků povinných a povinně volitelných předmětů které zahrnují buněčné regulace, včetně role RNA (skupina 1), nádorovou biologii (skupina 2) a metodické kurzy (skupina 3). Studentům jsou dále doporučovány volitelné předměty rozšiřující poznání v oblasti buněčných regulací, ontogeneze, strukturní biologie a navazujících oborů.  Aktuální verze studijního plánu vymezeného P+PV podměty je dostupná v Karolínce: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/studijni-plany

Přehled verze studijního plánu pro rok 2023/2024 je ke stažení zde.

Doporučené volitelné předměty jsou ke stažení zde.

Vedoucími diplomových projektů mohou být učitelé na PřF, lékařských fakultách i MFF UK a experti z výzkumných institucí v Praze a okolí, zejména z ústavů AV ČR v areálech v Biocevu, Krči, Dejvicích (UMG, MBU, FU, UOChB, BTU, UEM, UŽFG). Postup v řešení cílů svých diplomových projektů studenti prezentují na oborových seminářích, a to formou plakátového sdělení (v 1.r.) a ústního sdělení (ve 2.r.). Výstupem vědecké činnosti spojené s vypracováním diplomových prací jsou ve vzrůstající míře publikace v mezinárodní impaktovaných časopisech. V průběhu absolvování oboru se studenti setkávají s kurzy vyučovanými v anglickém jazyce.

Informace o organizaci a náplni státní magisterské zkoušky, informace o požadavcích a doporučeních pro zpracování a obhajobu DP a informace o oborových seminářích jsou přístupné pro studenty programu na stránkách Moodle UK pro výuku 2 (Magistři BB a RVB).

Profil absolventa a uplatnění

Absolventi jsou připravováni k vědecké práci v buněčné a molekulární biologii a v souvisejících oblastech nádorové biologie, buněčné imunologie, biomedicíny a biotechnologií, a to jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu. Praktické dovednosti zahrnují metodické přístupy buněčné biologie a mikrobiologie, molekulární genetiky, biochemie, genomiky, pokročilé zobrazovací techniky a práci s daty.

Absolventi získávají dobré předpoklady pokračovat v doktorském studiu v navazujících studijních programech doma i v zahraničí. Širokému oborovému portfoliu odpovídá i široká paleta institucí základního i aplikovaného výzkumu, kde mohou nositelé titulu nalézt svoje uplatnění. 

Konzultace a informace

K výběru vhodného tématu poskytnou informace učitelé na Katedře buněčné biologie a programoví garanti (kontakty získáte na: folk”at”natur.cuni.cz, sebkova“at“natur.cuni.cz). Doporučujeme potenciálním zájemcům o studium programu konzultovat možnosti zaměření již v průběhu bakalářského studia.

Akce dokumentů