E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokyny pro organizátory

Chci začít na své škole organizovat BiO

  1. Pro organizaci BiO si prosím prostudujte Organizační řád BiO a Prováděcí, jednací a volební řád BiO.

Organizační řád

https://drive.google.com/file/d/1JbQPWcUh0bT_Jw4y-x4p-o-M0OAEzF-y/view?usp=sharing 

Dodatek k organizačnímu řádu pro ročník 2023/2024

https://drive.google.com/file/d/1Cie4TW-ybbHQq6aKDisCp1WwcupFjNJ6/view?usp=sharing

Prováděcí, jednací a volební řád

https://drive.google.com/file/d/1uBEWBo-Fn-Xr6FDXkENAIMOzUFcpW5KR/view?usp=sharing 

 

  1. Obraťte se na příslušnou okresní komisi BiO (pro kategorie C a D)  nebo na krajskou komisi BiO (pro kategorie A a B), případně na krajského garanta BiO - viz sekce Kontakty. Příslušná komise je zodpovědná za distribuci veškerých soutěžních i informačních materiálů BiO. V případě komplikací v komunikaci s příslušnou komisí, je možné kontaktovat emailem přímo tajemnici BiO.

  2. Pokud chcete začít organizovat BiO pro 6.-9. třídu ZŠ, tj. kategorie C a D, pročtěte si následující manuál.

https://drive.google.com/file/d/1wCJ86JknoDMitsOovFHVIAYecq0n3p5G/view?usp=sharing

  1. Pokud chcete začít organizovat BiO pro 1.-4. ročník SŠ, tj. kategorie A a B, pročtěte si následující manuál.

https://drive.google.com/file/d/1MMGsbw0ePFJVNcjTkOC6bYvtpMYA3lCE/view?usp=sharing

 

Kategorie

V Biologické olympiádě je možné soutěžit v právě jedné ze 4 kategorií a to A, B, C nebo D podle toho, v jakém ročníku student právě studuje. 

 

Kategorie D je určena pro žáky 6. – 7. ročníků základních škol a 1. – 2. ročníků osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním (v Praze obvodním) kole, dle rozhodnutí krajské komise v krajském kole.

Kategorie C je určena pro žáky 8. – 9. ročníků základních škol, 3. – 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. – 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním (v Praze obvodním) a krajském kole.

Kategorie B je určena pro žáky 1. – 2. ročníků čtyřletých středních škol, 3. – 4. ročníků šestiletých gymnázií a 5. – 6. ročníků osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a krajském kole.

Kategorie A je určena pro žáky 3. – 4. ročníků čtyřletých středních škol, 5. – 6. ročníků šestiletých gymnázií a 7. – 8. ročníků osmiletých gymnázií; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

 

Upozornění k účasti v krajských kolech

Pravidla BiO neumožňují regulérní účast soutěžícího v krajském kole BiO v jiném kraji, než ke kterému ze správního hlediska náleží jeho vysílající škola, resp. soutěžícího by v takovém případě bylo možné hodnotit výhradně mimo oficiální soutěžní pořadí v daném kraji a nebylo by možné zahrnout jej do hodnocení v kraji, ke kterému ze správního hlediska náleží jeho vysílající škola, a to mj. vzhledem k rozdílnému zadání botanické a zoologické části určování přírodnin v jednotlivých krajských kolech v rámci republiky, vzhledem k postupovému klíči pro výběr soutěžících do ústředního kola BiO a zároveň v souvislosti s pravidly rozvojového programu Excelence středních škol vyhlašovaným MŠMT.

 

Garance soutěžních kol

▪ Školní kola BiO – jednotlivé školy (ředitel školy a pověřený učitel, případně předmětová komise)

▪ Okresní kola BiO – příslušné krajské úřady (odbory školství, mládeže a tělovýchovy/sportu), resp. organizace pověřená krajským úřadem, a okresní komise Biologické olympiády

▪ Krajská kola BiO – příslušné krajské úřady (odbory školství, mládeže a tělovýchovy/sportu), resp. organizace pověřená krajským úřadem, a krajské komise Biologické olympiády

▪ Ústřední kolo BiO – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Biologické olympiády

 

Okresní a krajská kola kategorií C a D 

Úkolem jednotlivých organizátorů, resp. krajských komisí BiO je do pěti pracovních dní po skončení soutěže, resp. vyhlášení výsledků krajských kol BiO kategorií C a D zaslat kompletní výsledkovou listinu s příslušnými údaji o soutěžících v elektronické podobě Sekretariátu Biologické olympiády, tj. na tereza.matejkova@natur.cuni.cz 

 

Hodnocení vstupního úkolu

V rámci okresního kola ohodnotí příslušná hodnotící komise vstupní úkol dle instrukcí uvedených v pokynech pro organizátory příslušného ročníku a autorských řešení. Vstupní úkol je nedílnou součástí úloh okresního kola. V případě, že soutěžící vstupní úkol nevypracuje, může se soutěže zúčastnit pouze mimo oficiální pořadí. Vstupní úkoly nejsou předmětem hodnocení, resp. součástí soutěžních úloh v krajském kole.

 

Klíč pro stanovení pořadí soutěžících

Při rovnosti bodů na více místech rozhoduje vyšší počet bodů v tomto pořadí:

1. test biologických vědomostí,

2. určování přírodnin.

 

Krajská kola kategorií A a B

Úkolem jednotlivých organizátorů, resp. krajských komisí BiO je do pěti pracovních dní po skončení soutěže, resp. vyhlášení výsledků krajských kol BiO kategorií A a B zaslat kompletní výsledkovou listinu s příslušnými údaji o soutěžících v elektronické podobě Sekretariátu Biologické olympiády, tj. na tereza.matejkova@natur.cuni.cz 

 

Delegáti pracovní skupiny (PS) kategorií A a B

Podobně jako v předcházejících ročnících budou zabezpečována ve spolupráci s delegáty PS BiO AB. Tito se osobně dostaví na konání krajského kola, přivezou veškerý materiál ke speciální poznávačce a jsou pověřeni spolupracovat s organizátory, podílet se na přípravě, průběhu, hodnocení výsledků a čtení/výklad autorského řešení soutěžního kola. 

 

Klíč pro stanovení pořadí soutěžících 

Při rovnosti bodů na více místech rozhoduje vyšší počet bodů v tomto pořadí: 1. součet úloh praktické části, 2. test všeobecných biologických vědomostí, 3. speciální určování přírodnin.

 

Ústřední kolo

Akce se bude konat ve dnech 24. 4. - 28. 4. 2023 na půdě Gymnázia Teplice ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Počet soutěžících v ústředním kole je 36 a jejich výběr schvaluje a potvrzuje předsednictvo Ústřední komise BiO (PřÚK BiO), které jmenuje rovněž členy poroty.

 

Postupový klíč

Soutěžící jsou vybíráni na základě výsledků krajských kol BiO následovně:

Z každého kraje postupují přímo vždy dva soutěžící s nejvyšším celkovým počtem bodů v krajském kole.

Při rovnosti bodů na více místech rozhoduje vyšší počet bodů v tomto pořadí:

1. součet úloh praktické části

2. test všeobecných biologických vědomostí

3. speciální určování přírodnin

 

Dalších osm soutěžících bude vybráno podle nejvyššího dosaženého počtu bodů v krajském kole v rámci celé republiky, přičemž z každého kraje mohou celkově postoupit max. čtyři soutěžící. Tyto na základě krajských výsledkových listin vybere PřÚK BiO.

Při rovnosti bodů na více místech rozhoduje vyšší počet bodů v tomto pořadí:

1. součet úloh praktické části

2. test všeobecných biologických vědomostí

3. speciální určování přírodnin. 


 

Studenti se speciálními potřebami

Soutěžící jsou povinni svou diagnózu odpovídajícím způsobem doložit. Organizátoři soutěžních kol všech stupňů, resp. hodnotící komise zohlední doloženou diagnózu při řešení soutěžních úloh, resp. poskytnou soutěžícím přiměřeně delší čas pro jejich vypracování. Příslušná komise BiO je oprávněna umožnit účast soutěžících ve speciálním režimu, resp. určit podmínky jejich účasti v rámci individuální integrace, při zachování regulérnosti a dodržení podmínky jednotnosti soutěže.

 

Akce dokumentů