E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální nabídka témat bakalářských prací

Identifikace alteračních krust historických staveb Ramanovou spektrometrií

 

Miniaturní přenosné Ramanovy spektrometry lze používat pro identifikaci minerálů v terénních podmínkách. V několika geovědních oblastech je zájem o rychlé a jednoznačné určení sekundárních minerálů (často sulfátů) na povrchu zvětrávajících horninových výchozů, stavebních materiálů a krust, které se tvoří atmosférickými vlivy na historických stavbách. Cílem této experimentální práce bude získat sadu charakteristických Ramanovských spekter zvětrávací krust měřením in situ na silně zvětralých polohách zdí několika silně narušených neogotických staveb.

Školitel: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr., e-mail jehlicka@natur.cuni.cz

Konzultant: Mgr. Filip Košek

 

Izotopová geochemie meteoritů

 

 

Školitel: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D., e-mail trubac@natur.cuni.cz

 

Mineralogie historických železářských strusek z vybraných lokalit České republiky

 

Metalurgie železa patří mezi významná průmyslová odvětví na řadě lokalit v ČR. Historické metalurgické strusky z výroby železa představují vhodný materiál pro identifikaci teplot tavení, způsobu chlazení taveniny a dalších technologických parametrů. Tato experimentální práce bude založena na chemické (RTG fluorescence) a mineralogické charakteristice (RTG difrakce, optická a elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda) historických strusek z vybraných lokalit metalurgie železa v ČR (Nižbor, Krušná Hora u Berouna – Nový Jáchymov, Drakov, Ostrava).

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D., e-mail ettler@natur.cuni.cz

 

Mineralogie strusek ze zpracování mědi v 10. století př. n. l. na lokalitě Timna (Izrael)

 

Z hlediska starověké těžby mědi patří lokalita Timna (Izrael) mezi archeologicky nejvýznamnější zdrojové oblasti mědi na Středním východě. Cílem bakalářské práce je provést chemickou a mineralogickou analýzu struskových materiálů z této lokality pomocí kombinace metod (RTG fluorescence, RTG difrakce, optická a elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda) a porovnat získané výsledky z analogickými struskami ze zpracování Cu na podobných lokalitách Středního východu a Evropy. Předpokládáme vznik odborné publikace a možnost navazujícího výzkumu v rámci diplomového projektu.

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D., e-mail ettler@natur.cuni.cz

 

Radioaktivita stavebních materiálů

 

Radioaktivní je do jisté míry všechno a radioaktivita nás obklopuje svým přirozeným polem od nepaměti. Člověk si buduje svá obydlí z materiálů různých, v některých případech nikoli vhodných a ideálních i z hlediska radioaktivity. Takové stavební materiály pak mohou být potenciálně rizikové.

Cílem práce by mělo být vypracování přehledu takových rizikových stavebních materiálů, jejich typické obsahy radionuklidů, dosud známé extrémní případy, i legislativní pohled na věc, jako část rešeršní. Metodami gama spektrometrie, autoradioagrafie a RTG difrakce budou analyzovány obsahy, distribuce i mineralogická vazba radionuklidů v několika zástupcích ze skupiny stavebních materiálů rizikových, jako praktická část práce.

Školitel: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., e-mail wiki@natur.cuni.cz

 

Atmogeochemické metody při prospekci ložisek nerostných surovin a v dalších geologických oborech

 

Mezi metody geofyzikální a geochemické, užívané mj. i při vyhledávání ložisek nerostných surovin patří i skupina metod označovaných souhrnné jako atmogeochemické metody. Tedy to jsou metody využívající stanovení koncentrací některých volatilních komponent v ovzduší, a to nad zemí i pod jejím povrchem. Mnohé z těchto metod mají neobvykle hluboký dosah a „vidí“ velice hluboko. K zavedeným patří emanometrie a merkurometrie, mezi více „ezoterické“, v současnosti velmi studované, pak stanovení volných iontů a „geoaerosolů“. Přehled poznatků bude náplní rešeršní části práce. Příznivé atmogeochemické pole je také velmi důležité pro zdraví člověka. Jako praktická část práce bude provedeno měření některých atmogeochemických veličin v prostorech lázeňských extravilánů ve spolupráci s lázeňskými organizacemi.

Školitel: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., e-mail wiki@natur.cuni.cz

 

Recentní organické sedimenty (bahna) jako sorbenty přírodních radionuklidů z vod

 

Afinita některých radionuklidů k organické hmotě je obecně dobře známa a využívá se v některých případech k jejich odstraňování z vod kontaminovaných lidskou činností. Podobné hmoty vznikají i přírodně, na místech výnosu radioaktivních prvků z geologického podloží, tedy v přirozených vývěrech radioaktivních pramenů. Takové hmoty pak můžeme považovat za přírodní analogy k technicky realizovaným procesům odstraňování radionuklidů. Dosavadní znalosti o této problematice budou shrnuty v rešeršní části práce. Očekáváme vzorkovací kampaň v přírodě a analýzu radionuklidů v těchto hmotách metodou gama spektrometrie i bližší charakterizaci jejich organického obsahu jako část praktickou.

Školitel: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., e-mail wiki@natur.cuni.cz

 

Mineralogie oxidů a hydroxidů manganu vzniklých zvětráváním karbonátové žiloviny v rudním revíru Kutná Hora

 

Kutná Hora je významný rudní revír proslavený zejména středověkou těžbou stříbra a výskytem některých vzácných minerálů. Zvětráváním karbonátové rudy obsahující vysoké obsahy manganu vznikají tmavé Mn oxidy a hydroxidy, které nebyly dosud na této lokalitě studovány. Cílem práce je tedy shrnout dosavadní poznatky o primární karbonátové mineralizaci v rudním revíru Kutná Hora a zejména charakterizovat vlastní vzorky karbonátové mineralizace a sekundárních hydroxidů a oxidů manganu. Hlavní metodikou charakterizace vzorků bude rentgenová prášková difrakce a chemická mikroanalýza pomocí mikrosondy. Výsledky práce přispějí k mineralogii tohoto slavného rudního revíru a také by mohly osvětlit vazbu některých kovů (Ag, Cu) v navětralé rudě. Vhodné zejména pro studenta se zájmem o mineralogii a vlastní experimentální práci.

Školitel: Doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D., e-mail drahota@natur.cuni.cz

 

Vazba arzenu v půdách mokřadů a ve fluviálních sedimentech

 

Arzen je v současné době považován za nejvíce nebezpečný prvek pro člověka z důvodu jeho toxicity i při relativně nízkých koncentracích v podzemní vodě. Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující jeho nebezpečnost je jeho vazba ve zdrojovém materiálu, tedy v půdě a sedimentu. Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o různých typech vazby arzenu v půdách mokřadů a ve fluviálních sedimentech, kde koncentrace rozpuštěného As dosahují často velmi vysokých hodnot. Clem je dále zhodnotit vliv konkrétního typu vazby na mobilitu As (tj. množství rozpuštěného As). Práce bude rešerší zejména nejnovější anglicky psané literatury. Bude zřejmě možné v tématu pokračovat i v diplomové práci.

Školitel: Doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D., e-mail drahota@natur.cuni.cz

Konzultant: Mgr. Magdaléna Knappová

 

Netradiční izotopy jako prostředek k poznání výživy a migrace populace

 

Studium izotopových poměrů (např. Sr) může vhodně doplnit informace a původu a migraci populace, jejichž kosterní pozůstatky byly nalezeny na našem území. Taktéž mohou izotopy (uhlíku, dusíku a síry) přinést zajímavý pohled na životní styl pravěkých obyvatel.  Práce bude zahrnovat přípravu vzorků pro měření (mj. separace Sr), měření izotopů C, N pomocí Delta V Advantage + EA Flash 2000. Cílem práce je analýza konkrétních kosterních fragmentů a interpretace výsledků v prostorových a časových souvislostech.

Školitel: Mgr. Lenka Vondrovicová, e-mail maskova1@natur.cuni.cz

 

Způsob odběru a analýza kostních a zubních tkání v archeologii

 

Porovnání poměrů nekonvenčních izotopů v kosterní a zubní tkáni je využíváno v archeologii k získání komplexních informacích vybrané populace. Zajímavou otázkou je jaký vliv na reprezentativnost naměřeních hodnot má degradace materiálu nebo analýza konkrétní části kosterního fragmentu tkáně. Cílem práce je především porovnání archeologického a recentního materiálu a navržení optimálních postupů odběru vzorku a porovnání dat získaných z analýz anorganického materiálu (Sr) a organického materiálu (C).

Školitel: Mgr. Lenka Vondrovicová, e-mail maskova1@natur.cuni.cz

 

Zlatonosné zrudnění ze štoly Petrov (jílovský rudní revír): geologie, mineralogie, petrologie

 

Rudní revír Jílové u Prahy představuje klasickou oblast historické těžby zlata u nás. Jedním z typů Au-zrudnění přítomných v tomto revíru jsou křemenné žíly a žilníky prostorově asociované s žilami granodioritových porfyrů. Pěkné ukázky tohoto zrudnění se nachází právě v okolí Petrova. Práce bude zahrnovat, kromě rešerše domácí a zahraniční literatury, základní geologickou dokumentaci vztahů z terénu, mineralogické (optická a elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda) a geochemické (chemické analýzy hornin, fluidní inkluze) studium vzorků zrudnění a hydrotermálně alterovaných porfyrů. 

Školitel: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D., e-mail jiri.zacharias@natur.cuni.cz

 

Využití geochemických metod při studiu geneze hydrotermálních žil

 

Cílem práce je formou detailní rešerše se seznámit s aplikací geochemie stabilních izotopů (O, C, H), geochemie REE a termometrického studia fluidních inkluzí při řešení otázek původu a zdrojů fluid a určování teplotních podmínek vzniku hydrotermálních žil. Podle zájmu studenta, je možné některé z výše uvedených metod aplikovat při vlastním studiu na vybrané lokalitě po domluvě se školitelem (v tomto případě by poměr rešeršní a vlastní badatelské práce byl přibližně 1 : 1).

Školitel: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D., e-mail jiri.zacharias@natur.cuni.cz

 

Akce dokumentů