E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální nabídka témat bakalářských prací

Identifikace alteračních krust historických staveb Ramanovou spektrometrií

 

Miniaturní přenosné Ramanovy spektrometry lze používat pro identifikaci minerálů v terénních podmínkách. V několika geovědních oblastech je zájem o rychlé a jednoznačné určení sekundárních minerálů (často sulfátů) na povrchu zvětrávajících horninových výchozů, stavebních materiálů a krust, které se tvoří atmosférickými vlivy na historických stavbách. Cílem této experimentální práce bude získat sadu charakteristických Ramanovských spekter zvětrávací krust měřením in situ na silně zvětralých polohách zdí několika silně narušených neogotických staveb.

Školitel: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr., e-mail jehlicka@natur.cuni.cz; konzultant: Dr. Filip Košek

Mobilita prvků v rašelinném profilu

 

Tématem práce bude studium mobility vybraných prvků (Cu, Pb a Zn) v rašelinných profilech.

Rašelinné profily slouží jako archív znečištění atmosféry rizikovými prvky. Tento archiv umožnuje sledovat historické znečištění za předpokladu, že tyto kovy se pevně naváží na organickou hmotu v profilu a následně se zde nepohybují. Nicméně některé práce ukazují např. na mobilitu Pb v rašelinném profilu. 

Projekt si klade za cíl: (1) seznámit se v literatuře s publikacemi popisující stálost i mobilitu vybraných prvků, (2) poznat mobilitu Cu v rašelinném profilu, (3) pokusit se navrhnout experiment, který by mobilitu/nemobilitu prokázal.

Školitel: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., e-mail mihal@natur.cuni.cz

Stanovení teplotních stabilit vybraných minerálů a jejich environmentální důsledky

 

Tato bakalářská práce se bude zabývat uvolňováním kovů/polokovů (př. As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) a fázovými transformacemi environmentálně relevantních přírodních a referenčních fází/minerálů (např. arseničnanů, karbonátů a sulfátů) v závislosti na teplotě. Získaná data pomohou interpretovat vlivy přírodních požárů na uvolňování kontaminantů na lokalitách znečištěných těžbou a hutnictvím. Experimentální část práce proběhne za využití kombinace mineralogických/geochemických technik (např. ICP-OES, TG/DTA, XRD). 

Školitel: Mgr. Marek Tuhý, e-mail marek.tuhy@natur.cuni.cz

Syntéza a charakteristika vybraných ložiskově významných sulfidů

 

Metoda syntézy pomocí vakuovaných křemenných ampulí je ideální pro získání chemicky čistých analogů minerálů. Cílem této bakalářské práce je seznámit se s touto metodou a následně připravit vybrané sulfidy (např. sfalerit, pyrit, chalkopyrit, antimonit, molybdenit). Produkty syntézy budou charakterizovány pomocí různých mineralogických metod (optická mikroskopie, XRD, FEG-SEM/EDS, Ramanova spektroskopie) a poslouží jako výchozí materiál pro další syntézy, případně jako srovnávací referenční materiál. Experimentální práce budou probíhat v Laboratoři experimentální mineralogie na České geologické službě.

Školitel: Mgr. Marek Tuhý, e-mail marek.tuhy@natur.cuni.cz; konzultant: RNDr. Anna Vymazalová, Ph.D.

Spalovaní uhlí jako zdroj kontaminace půd rtutí

 

Velká část elektrické energie je v České republice vyráběna v hnědouhelných elektrárnách. Ze spalování fosilních paliv pochází v Evropě přibližně polovina antropogenních emisí rtuti. Rtuť je toxický prvek se schopností bioakumulace v potravním řetězci, proto je jejímu šíření v životním prostředí věnována značná pozornost. Cílem práce bude zjistit míru znečištění a původ rtuti v půdách ve Frýdlantském výběžku Tato oblast je od 60-tých let 20. století zatížena spalováním uhlí v tepelných elektrárnách. Nedílnou součástí práce bude odběr vzorků v terénu a práce v laboratoři (geochemické zpracování půd, stanovení celkového obsahu rtuti na atomovém absorpčním spektrometru AMA).

Školitel: RNDr. Maria Vaňková Ph.D., e-mail maria.vankova@natur.cuni.cz

Mineralogie historických železářských strusek z vybraných lokalit České republiky

Metalurgie železa patří mezi významná průmyslová odvětví na řadě lokalit v ČR. Historické metalurgické strusky z výroby železa představují vhodný materiál pro identifikaci teplot tavení, způsobu chlazení taveniny a dalších technologických parametrů. Tato experimentální práce bude založena na chemické (RTG fluorescence) a mineralogické charakteristice (RTG difrakce, optická a elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda) historických strusek z vybraných lokalit metalurgie železa v ČR (Nižbor, Krušná Hora u Berouna – Nový Jáchymov, Drakov, Ostrava).

 

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D., e-mail ettler@natur.cuni.cz

Extrahovatelnost gallia a germania z metalurgických strusek

 

Gallium a germanium patří mezi klíčové strategické prvky, které nacházejí technologické uplatnění zejména v elektronice. Metalurgické strusky na řadě světových lokalit patří mezi vhodné odpadové materiály pro případné znovuzískávání těchto prvků. V rámci této bakalářské práce budou provedeny extrakční testy s cílem navrhnout vhodnou hydrometalurgickou technologii pro separaci Ga a Ge z historických deponií strusek v oblasti Tsumebu v severní Namibii. Předpokládáme vznik odborné publikace a možnost navazujícího výzkumu v rámci diplomového projektu. Výzkum je financován projektem GAČR.

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D., e-mail ettler@natur.cuni.cz

Současné exobiologické mise k Marsu. Význam pro geovědy a hledání života mimo Zemi

 

V současnosti letí k Marsu několik vesmírných lodí (př. NASA, CNSA, připravuje se ESA) a v blízké budoucnosti budou přístroje těchto misí poskytovat zajímavé informace. Některé budou z oblasti hledání možných stop po primitivních formách života například v podpovrchových polohách horninového prostředí. Některé analytické přístupy jsou předběžně testovány na Zemi, často v oblastech extrémních podmínek. Takové možnosti mají také značný význam pro terestrický výzkum v oblasti geobiologie či mikrobiologie. Bakalářská práce má za cíl porovnat jednotlivé současné pokročilé mise, jejich organizaci a zaměření, připravované experimenty a analytické možnosti pro analýzy, které budou probíhat na Marsu (např. roverů, které budou pátrat v horninovém prostředí).

Školitel: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr., e-mail jehlicka@natur.cuni.cz

Strusky ze zpracování mědi na lokalitě Al Salili, 2000 př. n. l., Sultanát Omán

 

Z hlediska starověké těžby mědi patří lokalita Al Salili (Sultanát Omán) mezi 
archeologicky významnější zdrojové oblasti mědi. Jedná se o ložisko staré 2000 př. n. l.. Cílem bakalářské práce je provést chemickou a mineralogickou analýzu struskových materiálů z této lokality pomocí kombinace metod (RTG fluorescence, RTG difrakce, optická a elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda) a porovnat získané výsledky z analogickými struskami ze zpracování Cu na podobných lokalitách Středního východu či Evropy. Předpokládáme vznik odborné publikace a možnost navazujícího výzkumu v rámci diplomového projektu.

Školitel: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D., e-mail trubac@natur.cuni.cz; konzultant: Prof. Vojtěch Ettler

Využití přenosných Ramanovských minitesterů v gemologické praxi

 

Miniaturní a přenosné Ramanovy spektrometry jsou vhodným terénním doplňkem pro prospekční a mineralogickou praxi. Mnohé, a stále lehčí, účinnější i levnější přístroje jsou dnes využívány v gemologických laboratořích. Bakalářská práce bude mít za cíl pomocí přehledu aplikací a publikovaných zpráv kriticky posoudit vhodnost používání vybraných modelů pro rutinní úkoly gemologie. Práce shrne také využití pro mineralogické charakterizace artefaktů kulturního dědictví. V rámci práce budou také změřena Ramanova spektra několika méně tradiční drahokamů a získaná data nabídnuta pro zahrnutí v mezinárodních databázích.

Školitel: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr., e-mail jehlicka@natur.cuni.cz; konzultant: Dr. Adam Culka

Fázové složení vedlejších energetických produktů a jeho vliv na využitelnost ve stavebnictví

 

Vedlejší energetické produkty (např. popílek, škvára, energosádrovec) patří k významným „odpadním“ materiálům, vznikajícím při spalování uhlí pro energetické účely a při výrobě tepla. V řadě případů se jedná o materiály se značným potenciálem využití ve stavebnictví. Znalost jejich fázového, případně i chemického složení je však nezbytná pro volbu správného koncového využití. Tato práce by měla kombinovat rešeršní studium dosavadních znalostí a samostatnou analytickou práci na vybraných vzorcích z aktivních provozů.

Školitel: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr., e-mail richard.prikryl@natur.cuni.cz

Historické použití odpadu jáchymovské uranové továrny jako stavebního materiálu

 

Člověk si buduje svá obydlí z různých materiálů, některé stavební materiály však mohou být potenciálně rizikové. Historicky je známé použití odpadu z extrakce uranu jáchymovské uranové továrny jako jemných písků na omítky domů, ještě před objevem radioaktivity a radia.

Po rešeršní části určitě vyrazíme do Jáchymova nějaké takové domy najít. Metodami gama spektrometrie, autoradioagrafie a RTG difrakce budou analyzovány obsahy, distribuce i mineralogická vazba radionuklidů v několika vzorcích „horkých omítek“, jako praktická část práce.

Školitel: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., e-mail wiki@natur.cuni.cz

Atmogeochemické metody při prospekci rudních ložisek a v lázeňství

 

Mezi metody geofyzikální a geochemické, užívané mj. i při vyhledávání ložisek nerostných surovin patří i skupina metod označovaných souhrnné jako atmogeochemické metody. Tedy to jsou metody využívající stanovení koncentrací některých volatilních komponent v ovzduší, a to nad zemí i pod jejím povrchem. Mnohé z těchto metod mají neobvykle hluboký dosah a „vidí“ velice hluboko. K zavedeným patří emanometrie a merkurometrie, mezi více „ezoterické“, v současnosti velmi studované, pak stanovení volných iontů a „geoaerosolů“. Přehled dosavadních poznatků bude náplní rešeršní části práce. Příznivé atmogeochemické pole je také velmi důležité pro zdraví člověka. Jako praktická část práce bude provedeno měření některých atmogeochemických veličin v prostorech lázeňských extravilánů ve spolupráci s lázeňskými organizacemi.

Školitel: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., e-mail wiki@natur.cuni.cz

Sulfidy železa v kamenivu

 

Zvětrávání sulfidů železa patří k dobře známým jevům, které se podílejí na vzniku kyselých důlních vod. Řada hornin, využívaných ve stavebnictví jako drcený kámen (např. v betonu) může obsahovat pyrit či pyrrhotin, jejichž oxidací vznikají reakční produkty, které přispívají k degradaci betonu s nížení jeho životnosti. Cílem této práce je shrnout dosavadní znalosti o degradačních procesech a provést rešerši „case studies“. Součástí práce (či v návaznosti v diplomové práci) bude laboratorní studium vybraných vzorků.

Školitel: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr., e-mail richard.prikryl@natur.cuni.cz

Možnosti prezentace geologických databází ve výuce regionální geologie

 

Regional Geology of the Northern Carnarvon Basin.Cílem práce je vytvořit On-line učebnici regionální geologie jako výukový materiál pro vysoké školy, odbornou i širokou veřejnost v kontextu regionálně geologických aspektů našeho území.  Ve výuce regionální geologie je možné využít několika zdrojů informací, a to jak tradičních učebnic a odborných kompendií, tak i moderních aplikací v podobě internetových projektů, které jsou dnes k dispozici. Dostupné zdroje, nejen webové aplikace, jsou však ve většině případů neaktuální a neodrážejí tak současný stav poznání.  Student bude pracovat v prostředí ArcGIS Online. Zkušenost s programováním v HTML, CSS, Python výhodou.

Školitel: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D., e-mail trubac@natur.cuni.cz; konzultant: Doc. Václav Kachlík

Mineralogie oxidů a hydroxidů manganu vzniklých zvětráváním karbonátové žiloviny v rudním revíru Kutná Hora

 

Kutná Hora je významný rudní revír proslavený zejména středověkou těžbou stříbra a výskytem některých vzácných minerálů. Zvětráváním karbonátové rudy obsahující vysoké obsahy manganu vznikají tmavé Mn oxidy a hydroxidy, které nebyly dosud na této lokalitě studovány. Cílem práce je tedy shrnout dosavadní poznatky o primární karbonátové mineralizaci v rudním revíru Kutná Hora a zejména charakterizovat vlastní vzorky karbonátové mineralizace a sekundárních hydroxidů a oxidů manganu. Hlavní metodikou charakterizace vzorků bude rentgenová prášková difrakce a chemická mikroanalýza pomocí mikrosondy. Výsledky práce přispějí k mineralogii tohoto slavného rudního revíru a také by mohly osvětlit vazbu některých kovů (Ag, Cu) v navětralé rudě. Vhodné zejména pro studenta se zájmem o mineralogii a vlastní experimentální práci.

Školitel: Doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D., e-mail drahota@natur.cuni.cz

Způsob odběru a analýza kostních a zubních tkání v archeologii

 

Porovnání poměrů nekonvenčních izotopů v kosterní a zubní tkáni je využíváno v archeologii k získání komplexních informacích vybrané populace. Zajímavou otázkou je jaký vliv na reprezentativnost naměřeních hodnot má degradace materiálu nebo analýza konkrétní části kosterního fragmentu tkáně. Cílem práce je především porovnání archeologického a recentního materiálu a navržení optimálních postupů odběru vzorku a porovnání dat získaných z analýz anorganického materiálu (Sr) a organického materiálu (C).

Školitel: Mgr. Lenka Vondrovicová, e-mail maskova1@natur.cuni.cz

Stopové prvky v jeskyních speleotémách

 

Rešerše obsahů hlavních stopových prvků v karbonátových speleotémách ("krápníky") z jeskyní různých genetických typů. Přehled procesů, které mají vliv na obsahy a variace obsahů těchto prvků. Studium vlastních vzorků z vybraných jeskyní v ČR. 

Školitel: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D., e-mail jiri.zacharias@natur.cuni.cz

Využití geochemických metod při studiu geneze hydrotermálních žil

 

Cílem práce je formou detailní rešerše se seznámit s aplikací geochemie stabilních izotopů (O, C, H), geochemie REE a termometrického studia fluidních inkluzí při řešení otázek původu a zdrojů fluid a určování teplotních podmínek vzniku hydrotermálních žil. Podle zájmu studenta, je možné některé z výše uvedených metod aplikovat při vlastním studiu na vybrané lokalitě po domluvě se školitelem (v tomto případě by poměr rešeršní a vlastní badatelské práce byl přibližně 1 : 1).

Školitel: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D., e-mail jiri.zacharias@natur.cuni.cz

 

Akce dokumentů