E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů garantuje bakalářské bakalářské obory Vědy o Zemi a Hospodaření s přírodními zdroji a čtyři specializace v navazujícím magisterském oboru Geologie: Geochemie, Geologie životního prostředí, Mineralogie a krystalografie a Ložisková geologie.


Bakalářský obor Vědy o Zemi

Interdisciplinární obor, který zkoumá změny na zemském povrchu. Člověk ovlivňuje jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i bezprostřední životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.

 

Podrobné informace pro uchazeče (odkaz); Přírodovědcem.cz

Garant programu i oboru vědy o Zemi: Martin Mihaljevič (mihal@natur.cuni.cz)

Bakalářský obor Hospodaření s přírodními zdroji

Obor je zaměřen na širší aspekty využívání přírodních zdrojů, mezi něž patří jak neobnovitelné zdroje (nerostné suroviny), tak zdroje pokládané obecně za obnovitelné (voda, půda, složky biosféry). Studium vychází z poznatků věd o Zemi a obecných znalostí o potřebách využívání přírodních (zejména nerostných) zdrojů a dopadech tohoto využívání na přírodní prostředí, doplněných znalostmi ekologie a ochrany přírodního prostředí.

 

Podrobné informace pro uchazeče (odkaz); Přírodovědcem.cz

Garant oboru HPZ: Petr Drahota od 2019 (drahota@natur.cuni.cz), Richard Přikryl do 2018(přikryl@natur.cuni.cz)


Specializace magisterského oboru Geologie:

Geochemie

Specializace na pomezí geologie a chemie s širokým záběrem od horninové geochemie až po studium migrace látek v různých složkách životního prostředí.

 

Geologie životního prostředí

Environmentálně zaměřená specializace geochemie s větším důrazem na exogenní procesy.

 

Mineralogie a krystalografie

Specializace zaměřená na studium struktury a chemismu minerálů a dalších pevných látek s přesahy do materiálových věd a dalších disciplín.

 

Ložisková geologie

Specializace reflektující světový boom ve vyhledávání ložisek nerostných surovin.

 


Výzkumná témata (odkaz)

Aktuální témata nabízených bakalářských prací (odkaz)

Aktuální témata nabízených diplomových prací (odkaz)

 

 

Akce dokumentů