E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNovodobé stěhování národů, ČT24 , Fokus VM, 3.3.2015

Hostem nového pořadu Fokus Václava Moravce byl doc. Dušan Drbohlav z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Předmětem diskuse bylo novodobé stěhování národů.

 

Člověk migroval od nepaměti, ať již sám nebo šlo o stěhování celých příbuzenských nebo etnických skupin. Ty byly přinuceny opustit území, ve kterém pobývaly nejčastěji díky klimatickým změnám, nedostatku obživy, či útokům jiných skupin. V 19. století zaznamenala Evropa výrazný populační růst, zakončený demografickou revolucí. Obecně modernizace světového systému byla spjata s industrializací a urbanizací, což samo o sobě vyvolávalo pohyb obrovských skupin lidí nejenom uvnitř jednotlivých zemí, ale i mezi zeměmi a kontinenty. Lidé tak reagovali nejenom na neuspokojivé podmínky v místech jejich dosavadního bydliště, často v nevyspělých a rurálních regionech, ale zejména na nově se nabízející ekonomické příležitosti. Období od roku 1850 do roku 1914 bylo érou hromadné migrace a zároveň i průmyslového a ekonomického růstu v západní Evropě, ale i v USA, Kanadě a Austrálii, ke kterému migrace významnou měrou přispěla.

Migrace se na přelomu 20. a 21.století stala celosvětovým fenoménem. Rychle se rozvíjející infrastruktura, relativně levná doprava, společně s rychlým a jednoduchým přenosem informací, ale zejména proces globalizace a také již existující diaspory v cílových imigračních zemích způsobily, že se pohyb lidí mezi jednotlivými státy, ale i kontinenty, nadále zvyšuje. Zvyšuje se však i počet obyvatelstva jako takového, tedy relativně se migrace spíše stabilizovala. Výjimku představuje uprchlické hnutí, které se často mění a odráží tak situaci především na poli ve světě momentálně probíhajících válečných konfliktů.  

Jako migrant je (dle definice OSN) označován člověk, který překročí mezinárodně uznávané hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok.  Jen v loňském roce připlulo do Evropy přes Středozemní moře přes 200 000 imigrantů…

Ekonomická nevyspělost, málo ekonomických příležitostí, nízký životní standard, rychlý demografický růst, občanské války, střety na bázi náboženských či národnostních rozdílů, zhoršování kvality životního prostředí i díky přírodním katastrofám - jsou označovány jako hlavní "push" faktory. Naopak "pull" faktory, jako jsou politická stabilita, ekonomická prosperita, vysoká kvalita života, zaručené svobody a možnost seberealizace přitahují migranty především do mnoha zemí Evropy či Severní Ameriky, ale i některých dalších oblastí. 

 

Doc. Dušan Drbohlav v rozhovoru s Václavem Moravcem rozdělil migraci na čtyři hlavní typy: migraci pracovní, rodinnou, ilegální a politickou. Ekonomických migrantů je ve světě nejvíce, zhruba 250 milionů. Jen v USA údajně pobývá nebo pracuje 11 milionů migrantů nelegálně, neoprávněně. Speciální kategorií jsou migranti političtí (uprchlíci). Jedná se o osoby, které jsou pronásledovány z důvodů rasových, náboženských, národnostních nebo pro příslušnost k určité sociální skupině či pro své politické smýšlení. Nacházejí se mimo svoji zemi a nemohou nebo mají strach se vrátit zpět.

Celý pořad můžete shlédnout ZDE (vystoupení docenta Drbohlava si můžete poslechnout od cca 98 min)

Publikováno: Pátek 06.03.2015 14:45

Akce dokumentů

Kategorie: