E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2018

Na Předvánočním koncertě PřF UK 11. prosince 2018 byly slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším studentům, absolventům a mladým vědeckopedagogickým pracovníkům. Všem oceněným srdečně gratulujeme!

 

Několik desítek našich vědeckých pracovníků získá každý rok v ČR i v zahraničí prestižní ocenění za dosažené vědecké výsledky. Ceny pro nejlepší studenty, absolventy a vědeckopedagogické pracovníky uděluje každoročně i děkan naší fakulty.

 

Děkan Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. během předávání Cen děkana na předvánočním koncertu PřF UK v Karolinu. Foto: Petr Jan Juračka

 

Toto jsou letošní laureáti: 

Ceny děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

Mgr. Vít Bořil z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Absolvoval studijní program Geografie, obor: Globální migrační a rozvojová studia. Pod vedením profesora Dostála obhájil v tomto roce diplomovou práci s názvem „Politická makrogeografie současného veřejného mínění o imigraci a uprchlické krizi v Evropské unii: víceúrovňové analýzy“. Mgr. Vít Bořil ukazuje ve svém studiu a výsledcích svého výzkumu výborné schopnosti ověřovat teorie v rámci sociálně-geografického výzkumu migrace a formování identit obyvatelstva.V současnosti již pokračuje v doktorském studiu politické a regionální geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje.

Mgr. Tereza Čermáková z Ústavu pro životního prostředí
Tereza Čermáková se zabývala unikátním použitím nového modelu testování toxicity. Práce ukazuje možnost využití tohoto postupu při vyhledávání nových mikropolutantů ze skupiny endokrinních disruptorů. Výsledky práce dokazují komplexnost působení reálných environmentálních směsí a dokladují nezbytnost zahrnutí antagonistického působení endokrinních disruptorů.

Mgr. Vojtěch Dočekal z Katedry ogranické chemie
Ve své diplomové práci zabýval vývojem nové metody pro syntézu opticky čistých allylových aminů - tj. sloučenin, které jsou důležitými stavebními jednotkami při syntéze mnohých biologicky aktivních látek. V rámci práce byla provedena optimalizace reakčních podmínek a následně bylo připraveno a charakterizováno více než 30 chirálních aminů včetně klíčového meziproduktu pro syntézu léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Výsledky diplomové práce byly základem k publikacím v renomovaných časopisech (Chemistry – A European Journal a Proceedings of the National Academy of Sciences a European Journal of Organic Chemistry).

Mgr. Filip Němčko z Katedry buněčné biologie
Filip Nemčko byl oceněn za vynikající vědecké a studijní výsledky v oboru buněčné biologie. Měl klíčový podíl na práci ukazující, že introny mohou zprostředkovat mezigenovou regulaci. Důležitým způsobem přispěl rovněž k publikaci, která zavádí celogenomové přístupy v mapování aktivačního potenciálu transkipčních faktorů. V rámci svého studia získal výsledky, které našly vynikající publikační uplatnění a prokázal mimořádný talent i schopnost věnovat mimořádné úsilí vědeckému cíli.

Mgr. Karel Raus z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Karel Raus se zabýval biodostupností kontaminantů v prachových částicích z těžby zinkových rud na polopouštní lokalitě Skorpion v Namibii a na základě laboratorních experimentů a výpočtů zhodnotil riziko intoxikace pro pracovníky dolu a přilehlého provozu. V laboratoři izotopové geochemie provedl první stanovení izotopového složení zinku ve studovaných materiálech a využil tato data ke stopování kontaminace v blízkém okolí dolu.
 

Ceny děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu 

Mgr. Jan Blahut, Ph.D. z Katedry anorganické chemie
Výzkumné zaměření multidisciplinární disertační práce Dr. Blahuta bylo spojeno s dalším rozvojem zobrazovacích technik a in vivo značení buněk, a to především v oblasti tomografie magnetické resonance (MRI). Kromě značně rozsáhlé syntézy studovaných ligandů a jejich komplexů (kontrastních látek), byla hlavní výzkumná aktivita autora směrována k využitím pokročilých technik NMR spektroskopie v kombinaci s kvantově chemickými výpočty. Dr. Blahut je klíčovým autorem řady multidisciplinárních publikací v mezinárodních časopisech jako je Dalton Transactions, Physical Chemistry and Chemical Physics, Inorganic Chemistry, Journal of Organometallic Chemistry a Biomacromolecules.

Mgr. Alice Jarošíková, Ph.D. z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Jako první na světě se Alice Jarošíková zabývala dlouhodobými terénními experimenty, které měly za úkol simulovat reaktivitu prachových částic z těžby a hutního zpracování kovů po jejich uložení v půdách. Výsledky práce přinesly nové pohledy na migraci arzenu a jiných kontaminantů v takto znečištěných půdách a zároveň pomohly najít způsoby zamezení jejich dalšího šíření v prostředí.

Mgr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. z Katedry ekologie
Vojtěchu Kubelkovi za příspěvek k rozvoji meziuniverzitní a mezinárodní spolupráce, organizaci odborných vědeckých a ochranářských aktivit a mimořádnou publikační činnost. Významná je především jeho práce ukazující, že změny v predaci bahňáků nepříznivě dopadající především na klíčové arktické populace těchto ptáků korelují s globálními změnami klimatu. Byla otištěna v časopise Science.

Mgr. Juraj Sekereš, Ph.D. z Katedry experimentální biologie rostlin
Získává ocenění za mimořádně kvalitní dizertační práci, která na základě studia modelového systému pylových láček významně přispěla k pokroku v pochopení mechanismů a biologické role funkční kompartmentace plasmalemy rostlinné buňky.

Mgr. Jan Tumajer, Ph.D. z Katedry fyzické geografie a geoekologie
Doktorská disertační práce Mgr. Jana Tumajera byla předložena pod názvem „Quantitative vessel parameters of broadleaves as a tool for reconstruction of physical geographical processes“.V rámci doktorského studia dosáhl výborných výsledků publikační činnosti na mezinárodní úrovni, získal rozsáhlé metodické, terénní a interpretační zkušenosti, což je velmi dobrým vkladem pro jeho další odborný rozvoj. Je v současnosti spoluautorem celkem 10 publikací v časopisech s IF, z toho v šesti případech jako první autor.
 

Ceny děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Odborný asistent na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, aktivně působí v rámci výzkumného Centra Geomigrací. Přednáší v rámci magisterského i bakalářského stupně, vedoucí bakalářských a diplomových prací. Hlavní řešitel (2018-2020): GAČR: „Globalizace a její regionální ozvuky: příklad evropského pivovarnictví“. Dosud publikoval 9 článků v prestižních vědeckých časopisech s IF. Z hlediska vědecko-výzkumné a publikační aktivity a pedagogické činnosti dnes dr. Jiří Hasman patří k velkým nadějím albertovské politické a regionální geografie.

Maksym Opanasenko, M.Sc., Ph.D. z Katedry fyzikální a makromolekulární chemie
Výzkumná činnost Dr. Opanasenka je zaměřena na syntézu nových porézních materiálů tzv. zeolitů a jejich uplatnění v adsorpci a zejména katalýze. V posledních letech se mu podařilo připravit několik zcela nových typů zeolitů a zeolitických materiálů a úspěšně využít jejich vlastností pro vybrané organické reakce. Je autorem nebo spoluautorem více než padesáti publikací ve významných mezinárodních časopisech (např. Chemical Society Reviews, Advanced Materials, Angewandte Chemie, Chemistry of Materials, Journal of American Chemical Society, Chemical Science, atd.). Dr. Opanasenko je v neposlední řadě zapojen do vedení pregraduálních a Ph.D. studentů a přednáší kurzy zaměřené na chemii zeolitů a principy průmyslových výrob.

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. z Katedry zoologie
Dr. Vinkler se dlouhodobě zabývá evoluční a ekologickou imunologií. Výsledky jeho výzkumu zásadním způsobem přispěly k pochopení molekulárních adaptací hostitele v evoluci imunity a k objasnění imunologických mechanismů patogeneze v evoluci infekčních onemocnění.
 

 

Publikováno: Pondělí 10.12.2018 16:10

Akce dokumentů