E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení VŘ na Erasmus+ mobility na akad. rok 2023/2024

Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze vypisuje v rámci programu Erasmus+ výběrové řízení na zbývající místa na zahraničních vysokých školách v akademickém roce 2023–2024.

Konkurz se týká pouze těch míst, na něž má katedra s partnerskými institucemi uzavřeny bilaterální dohody na příští akademický rok.

Partnerské instituce na akademický rok 2023–2024 a volná místa v nich:

Studenti všech studijních oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia, kteří mají zájem v příštím akademickém roce vycestovat v rámci programu Erasmus+, mohou odevzdat svou přihlášku do pondělí 6. 3. 2023 do 23:59 hod. Přihlášku formou e-mailové zprávy s udáním cílové školy a semetru/semestrů (pokud bude zájem vyjet na 10 měsíců, lze zkusit s partnerskou organizací řešit individuálně)  výjezdu s přílohami zašlou zájemci na adresu kucera@natur.cuni.cz . Každá přihláška musí mít předmět „Erasmus+2023-2024 výběrové řízení“. Přihlášky můžete podávat také na univerzity z aliance 4EU+ (https://4euplus.eu/4EU-9.html) v rámci smlouvy podepsané za celou UK.

Přílohy přihlášky tvoří:

  1. strukturovaný životopis v angličtině;
  2. stručný motivační dopis s uvedením důvodu zájmu o studium na zvolené vysoké škole (max. 1000 znaků včetně mezer);
  3. vyplněný formulář Návrh studijního plánu v zahraničí s podklady k předmětům (možno                            i formou odkazu na sylabus daného předmětu);
  4. výpis ze SIS s přehledem známek a průměr z doposud absolvovaných zkoušek v rámci celého dosavadního studia (studenti magisterského stupně studia předkládají také kopii přílohy k bakalářskému diplomu obsahující seznam všech studijních povinností v bakalářském stupni studia nebo odpovídající výpis ze studijního oddělení);
  5. doporučení školitele s vyjádřením ke studijnímu plánu (pokud již mají zadanou závěrečnou práci);
  6. případně doklad o znalosti jazyka na požadované úrovni (pokud je k dispozici).

Studenti jsou před podáním přihlášky povinni seznámit se s administrativními i obsahovými požadavky a programovou nabídkou přijímající strany. Dovolujeme si upozornit, že v rámci výměn je vyžadována znalost vyučovacího jazyka na úrovni B1–B2.

Výběrové řízení se uskuteční ve středu 8. 3. 2023 od 15:00 hod. online (pořadí studentů bude upřesněno po uzávěrce přihlášek). Zúčastnit se jej mohou kromě studentů zapsaných ke studiu na katedře demografie a geodemografie také ostatní zájemci, kteří v příštím akademickém roce budou studenty fakulty. Státní příslušnost studenta a forma studia nerozhoduje. Finanční podporu z rozpočtu Erasmus+ mohou získat pouze ti, kteří ji doposud nečerpali na příslušný druh výměny a v daném stupni studia, jehož studenty budou v příštím akademickém roce. Detailní informaci naleznete na Internetu na adrese:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty

 

V Praze dne 1. 2. 2023                 

Dr. Tomáš Kučera

        katedrální koordinátor LLP ERASMUS  

Přiložený soubor: VR_Erasmus+_2023-2024.pdf
Publikováno: Středa 01.02.2023 10:00

Akce dokumentů