E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch studentů naší katedry!

Ve 4. ročníku soutěže České demografické společnosti, z.s. o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie vyhráli kategorie bakalářských i diplomových prací absolventi naší katedry.

KATEGORIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. místo

Valentýna Bugošová (roz. Benešová)

za práci

„Vliv ekonomického vývoje na plodnost v ČR po roce 2000

práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

 

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
...Zpracováno aktuální téma, práce má interdisciplinární charakter, jsou spojeny demografické a ekonomické aspekty při studiu regionálních rozdílů v plodnosti. Práce je napsána s přehledem, teoretická východiska jsou poměrně široce komentována, autorka prostudovala dostatečné množství české i zahraniční literatury, jež je citována a komentována, uvádí i diskusi o souvislostech ekonomických cyklů a vývoje plodnosti v rámci regionů Evropy. Pro analýzu autorka dobře využila standardně i nestandardně vytříděná podrobná demografická data a standardní zdroje dat i pro výpočet regionálních ekonomických ukazatelů. Metody analýzy jsou dobře popsány a zdůvodněno jejich využití pro různé regionální úrovně, výsledky jsou hodnověrně a srozumitelně interpretovány. Práce je logicky strukturována, je psána srozumitelně a gramaticky téměř bez chyb, text doplněn relevantními tabulkami dobře technicky zpracovanými, výstižnými grafy a kvalitními kartogramy, navíc ještě 21 přílohami na konci práce. Práce je na velmi dobré úrovni přesahující úroveň bakalářských prací...

 


 

KATEGORIE DIPLOMOVÉ PRÁCE

1. místo

Jan Šebík

za práci

„Analýza procesu komprese úmrtnosti ve vybraných vyspělých zemích

práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
... Analýza a pochopení trendů vývoje úmrtnosti je důležitým předpokladem pro odhad budoucího vývoje naděje dožití. Autor ve své diplomové práci studuje proces komprese úmrtnosti pomocí ukazatelů délky života ve vybraných vyspělých zemích včetně Česka. Pozornost je věnována i otázkám, zda posun úmrtí do vyššího věku a prodlužování střední délky života při narození je nutně provázen kompresí úmrtnosti. Téma práce je aktuální, zajímavé, ale také poměrně obtížné jak z pohledu konstrukce ukazatelů, tak i interpretace výsledků. V české literatuře bylo dosud téma komprese úmrtnosti opomíjené a ani v mezinárodních studiích nebylo Česko zahrnuto. Práce tak představuje jeden z prvních pokusů u nás toto téma detailně zpracovat. Jedním z cílů práce bylo také téma komprese úmrtnosti popularizovat a upozornit na možnosti a smysl užití netradičních demografických ukazatelů. Práce Jana Šebíka doplňuje a aktualizuje stávající literaturu věnovanou této problematice a představuje inspiraci při provádění hlubších analýz úmrtnosti.....

 

Podrobné výsledky jsou dostupné zde

Výhercům, i jejich školitelům, gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry!

Zleva: Valentýna   Bugošová (PřF UK, 1. místo BP), Ondřej Franc (FIS VŠE v Praze, 3. místo BP), Jan Šebík (PřF UK, 1. místo DP), Jana Zadražilová (FIS VŠE v Praze, 2. místo DP a Cena publika o nejlepší prezentaci)

Publikováno: Středa 11.12.2019 22:00

Akce dokumentů