E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSkupina výzkumu atmosférického aerosolu

Kontakt (vedoucí skupiny a školitel)

RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., +420 221 951 910, jan.hovorka@natur.cuni.cz

Laboratoř pro studium kvality ovzduší


Výzkum | Výuka | Členové týmu | Studentský klub AAAR | Vybrané publikace


Akreditace

Logo akreditace

Od roku 2016 je Laboratoř pro studium kvality ovzduší akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2015 pro:

 • Stanovení velikosti a počtu mikročástic a nanočástic (velikostní distribuce) atmosférického aerosolu ve vnitřním, pracovním a vnějším prostředí.​

Výzkum

Výzkumný tým se zabývá fyzikální a chemickou charakterizací atmosférického aerosolu - koloidu tvořeného pevnými, kapalnými nebo směsnými částicemi dispergovanými v atmosféře Země.

Chemické složení a tzv. velikostní distribuce atmosférického aerosolu má zásadní vliv na kvalitu ovzduší a zdraví člověka. Zvýšené koncentrace toxických látek v ovzduší mohou způsobovat akutní i chronické zdravotní problémy, včetně rakoviny a předčasných úmrtí. Další z hlavních motivací výzkumu je studium atmosférických jevů, neboť aerosolové částice mají jako kondenzační jádra zásadní funkci v koloběhu vody na Zemi a zdaleka všechny procesy ještě nejsou vědecky objasněny.

Hlavní oblasti výzkumu

 • Podrobná charakterizace látek a chemických prvků v ovzduší s vysokou časovou rezolucí ve velikostně segregovaném aerosolu za použití mobilní stanice
 • Identifikace zdrojů znečištění na základě receptorových modelů (PMF)
 • Studium toxicity a genotoxicity aerosolových částic ve velikostně segregovaném aerosolu
 • Vertikální a horizontální profilování hmotnostní a početní koncentrace aerosolu v mezní vrstvě atmosféry za pomoci řiditelné vzducholodi
 • Řízené vzorkování aerosolu ze vzducholodi na filtr s možností vyhodnocení na SEM EDX pro zjišťování původu znečištění
 • Studium chování aerosolových částic při rozprašování v experimentální resuspenzní komoře v laboratoři
 • Studium depozice aerosolových částic na rozličné povrchy v experimentálním větrném tunelu

Hlavní cíle výzkumu

Získat lepší znalosti o distribuci aerosolových částic v mezní vrstvě atmosféry, o vlastnostech, zdrojích a zdravotních dopadech aerosolových částic v ovzduší. Snaha o zlepšení situace ve znečištěných lokalitách a poskytnutí informací veřejnosti, státní správě a samosprávě, včetně vysvětlení a popularizace. Výuka studentů a pedagogická činnost.

Metody měření ovzduší a vyhodnocování dat

V rámci Ústavu pro životní prostředí je k dispozici špičkově vybavená laboratoř pro studium kvality ovzduší. Součástí je mobilní klimatizovaná stanice pro podrobná měření kvality ovzduší a identifikaci zdrojů znečištění, která je nejvybavenější mobilní stanicí v ČR. K dispozici jsou přístroje pro měření velikostních distribucí aerosolu, meteorologických parametrů, NOx, O3, CO, SO2, CH4, NMHC, 27 chemických prvků s hodinovou rezolucí v až osmi velikostních frakcích, vzorkování velikostně segregovaného aerosolu (5 frakcí) pro určení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků a následné studium genotoxicity in vitro, organický/elementární uhlík ve frakci PM2,5 a nechybí standardizované měření PM10 pro srovnání s měřícími kontejnery ČHMÚ. Měření jsou doplněna síťovým měřením PM2,5 až dvanácti přenosnými monitory DustTrak pro sledování prostorové variability a reprezentativnosti naměřených dat.

Mobilní stanice ÚŽP pro sledování kvality ovzduší v Ostravě 2014, přístroje uvnitř stanice (foto: Jan Bendl)

Podrobná pozemní měření nám dávají jedinečnou informaci o charakteru ovzduší v dýchací zóně obyvatelstva, avšak toky znečišťujících látek v prostoru mezní vrstvy atmosféry často zůstávají utajeny. K vysvětlení původce znečištění může být užitečná informace o koncentracích nad potenciálními zdroji a výšce a vzdálenosti jejich působení. Z těchto důvodů od roku 2012 probíhají ve spolupráci s ČVUT (Airshipclub.com) letová měření pomocí dálkově řiditelné vzducholodi na elektrický pohon, která dokáže nést gondolu s přístroji pro sledování velikostní distribuce aerosolu v předem definovaných trasách a výškových profilech, včetně teplotního profilu, což má řadu praktických implikací. Videozáběry z letových měření v Kladně-Švermově je dostupné zde.

Vzducholoď pro sledování kvality ovzduší při měření koncentrací aerosolových částic nad dálnicí D1, 2014 (foto: Jan Bendl)

Veškerá měření jsou prováděna standardními postupy dle nejnovějšího vědeckého poznání tak, aby byla porovnatelná s ostatními, mnohá jsou certifikovaná Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí US - EPA a mezinárodními certifikacemi ISO. Naměřená data jsou zpracována do přehledných grafů, tabulek či map a publikována.

Dostupné přístroje a sledované parametry

Přenosné přístroje, které mohou měřit samostatně uvnitř či venku v nepromokavých kufrech:

 • 12 monitorů DustTrak 8520 (firma TSI) pro měření koncentrací PM10/PM2,5/PM1
 • On-line velikostní distribuce počtu a hmotnosti aerosolových částic velikosti 0,53 – 10 µm (APS 3321 firmy TSI)
 • DustTrak DRX 8533 (TSI) pro měření částic PM10, PM2,5 a PM1
 • P-Trak 8525 (TSI) pro měření početní koncentrace částic od 0,02 do 1 µm
 • 27 prvků ve frakcích 0,12 – 0,34 µm, 0,3 – 1,15 µm, > 1,15 µm (3 DRUM firmy UC Davis, integrační doba 1 hod.) a ve frakcích 0,09 – 0,26 mm, 0,26-0,34 mm, 0,34 – 0,56 mm, 0,56 – 0,75 mm, 0,75 – 1,15 mm, 1,15 – 2,5 mm, 2,5 - 5 mm, 5 - 10 mm (8 DRUM firmy Streetman precision Inc.; integrační doba 1 hod.) Koncentrace 27 prvků jsou stanovovány metodou SXRF spektrometrie (ALS Berkeley, USA)
 • OPS (TSI), NanoScan (TSI)
 • Meteorologická stanice: rychlost a směr větru, globální záření, relativní vlhkost a teplota
 • Infrateploměr, GPS a další

Parametry sledované přístroji, jež jsou součástí mobilní klimatizované izotermické stanice ÚŽP:

 • PM10 on-line radiometrickou metodou shodnou s měřením sítí ČHMÚ: Beta Gaug FH 62 I-R, integrační doba 1 hod.
 • On-line velikostní distribuce počtu a hmotnosti aerosolových částic velikosti 3 - 1000 nm (SMPS) a velikosti 0,53 – 10 µm (APS 3321 firmy TSI)
 • Hmotnost aerosolových částic a polycyklické aromatické uhlovodíky ve frakcích >10 µm, 1 - 10 µm, 0,5 - 1 µm, 0,17 - 1 µm, <0,17 µm (vysokoobjemový kaskádní impaktor BGI 900;  průtok 900 l/min., vzorkování pro toxikologické účely)
 • Poměr mezi organickým elementárním uhlíkem ve frakci PM2,5 (přístroj OC/EC firmy Sunset laboratory Inc.; integrační doba 1 hod.)
 • 27 prvků ve frakcích 0,12 – 0,34 µm, 0,3 – 1,15 µm, > 1,15 µm (3 DRUM firmy UC Davis, integrační doba 1 hod.) a ve frakcích 0,09 – 0,26 mm, 0,26-0,34 mm, 0,34 – 0,56 mm, 0,56 – 0,75 mm, 0,75 – 1,15 mm, 1,15 – 2,5 mm, 2,5 - 5 mm, 5 - 10 mm (8 DRUM firmy Streetman precision Inc.; integrační doba 1 hod.) Koncentrace 27 prvků jsou stanovovány metodou SXRF spektrometrie (ALS Berkeley, USA)
 • On-line koncentrace NOx, O3, CO, SO2, CH4, NMHC (přístroje firmy HORIBA: APCA-360, APNA–360, APHA-360, APSA – 360, APOA-360; integrační doba 5 min.)
 • Velikostní distribuce hmotnosti aerosolu frakcí < 0,25 µm, 0,25 – 0,5 µm, 0,5 – 1,0 µm, 1,0 – 2,5 µm, 2,5 - 10 µm dle US EPA (personální kaskádní impaktor PCIS SIOUTAS; integrační doba 24 hod.)
 • Meteorologická stanice: Rychlost a směr větru (přístroj Windsonic), globální záření (Thies), teplota a vlhkost (Commeter); velikost a počet hydrometeorů a jejich pádová rychlost pro výpočet srážkového úhrnu (laserový disdrometr Thies) s integrační dobou 1 min.

Zimní měřící kampaň v Mladé Boleslavi 2013, Martina Píšová (foto: Jan Bendl)

Přístroje používané pro letová měření pomocí dálkově řiditelné vzducholodi na elektrický pohon

 • DustTrak DRX 8533 (TSI) pro měření koncentrace částic PM10, PM2,5 a PM1
 • P-Trak 8525 (TSI) pro měření početní koncentrace částic od 0,02 do 1 µm
 • NanoScan SMPS 3910 (TSI): velikostní distribuce aerosolu v rozmezí 10 až 420 nm v 13 kanálech

Přístroje, které jsou součástí laboratoře pro studium kvality ovzduší:

 • Resuspenzní komora o objemu 0,437 m3 určená ke studiu aerosolů vzniklých pneumatickou disperzí pevných vzorků (na příklad pouličního prachu) pod definovanými teplotními a vlhkostními podmínkami. Komora vybavená přístrojem APS 3321 umožňuje on-line měření hmotnostní a početní koncentrace částic menších 20 µm v průběhu a po rozprášení vzorků. Současně umožňuje i vzorkování na filtry a možnost sledování experimentu prostřednictvím kamery nebo skleněného průhledu. Komora disponuje pneumatickým rozprašovačem, který umožňuje automaticky postupně rozptýlit až pět vzorků bez otevírání komory a přerušení experimentu
 • Větrný tunel vyrobený z plexiskla a hliníkových ohybů umožňující studium záchytu aerosolových částic na objekty jako je na příklad jehličí nebo pasivní dosimetry za definovaných podmínek, za použití on-line metod měření velikostních distribucí aerosolových částic a gravimetrických analýz
 • Flow-box pro práci se vzorky v podmínkách prostých aerosolových částic
 • Přenosný flow-box se vzduchovou pumpou, HEPA filtrem a molekulovým sítem pro práci se vzorky v terénu
 • Váhy Sartorius MC 210 S semi-micro balance (5 desetinných míst), ultrazvuková lázeň a další běžné laboratorní přístroje

Resuspenzní komora laboratoře pro studium kvality ovzduší ÚŽP, experimenty Miroslava Klána s rozprašováním vzorků, graf distribuce aerosolových částic (foto: Jan Bendl, Miroslav Klán)

Hlavní projekty

 • "Doplnění a modernizace technologií pro identifikace zdrojů znečišťování ovzduší aerosolem", tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002651, doba realizace: 31. 7. 2017 - 28. 2. 2018, celkové unzatelné nákaldy: 2 703 550 Kč, dotace EU: 2 298 017.5 (85 %), řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 • Centrum excelence pro základní výzkum v nanotoxikologii CENATOX (GAČR P503/12/G147)
 • Metodika experimentálního stanovení emisní mohutnosti vybraných zdrojů aerosolu, Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, Technologická agentura ČR (TAČR), TH02030238
 • Highly time- and size-resolved concentrations of atmospheric aerosol and its constituents for resolution its sources and genotoxicity, 2008-2011, Ministerstvo životního prostředí ČR ( SP/1A3/149/08)
 • Vertical/horizontal aerosol profiling within atmospheric boundary layer, Grantová agentura UK, (GAUK-1354314)
 • Contribution of atmospheric aerosol sources to intermodal fraction, Grantová agentura UK, (GAUK-242213)

Spolupráce se soukromým sektorem

Měření prašnosti hnědouhelného dolu, 2012 (foto: Jan Bendl)

Partnerské instituce a spolupráce

Akademické spřátelené instituce

Veřejný a soukromý sektor


Výuka

Výuka atmosférického aerosolu, přednášející zleva: Jan Hovorka, Jana Kozáková, Cecilia Leoni a Martina Píšová (foto: Jan Bendl)

Kurzy pro studenty

V nabídce předmětů jsou následující kurzy týkající se atmosférického aerosolu a chemie, jsou dostupné všem studentům přírodovědecké fakulty UK, po domluvě i studentům z jiných fakult:

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských prací

Studenti si mohou vybrat z témat bakalářských, diplomových, či doktorských prací vypsaných v SIS. Po konzultaci je možné zabývat se i vlastním tématem.


Členové aerosolového týmu a jejich práce

Po kliknutí na jméno osoby se zobrazí informace ze studijního systému SIS, kde jsou dostupné anotace bakalářských, magisterských či doktorských prací.

Evropská aerosolová konference EAC 2013 v Praze, Veronika Dočekalová u svého posteru, společné foto před vzducholodí (foto: Jan Hovorka, Jan Bendl)

Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci

RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (vedoucí týmu)
Kontakt: +420 221 951 910, jan.hovorka@natur.cuni.cz
Publikace včetně PDF posterů z konferencí dostupné na serveru Research Gate
Odkaz na fakultní osobní stránku

RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Kontakt: nada.zikova@gmail.com
Publikace včetně PDF posterů z konferencí dostupné na serveru Research Gate
Odkaz na fakultní osobní stránku

Doktorandi

Mgr. Jan Bendl (vedoucí studentského klubu AAAR)
Kontakt: jan.bendl@natur.cuni.cz
Publikace včetně PDF posterů z konferencí dostupné na serveru Research Gate
Odkaz na fakultní osobní stránku

Mgr. Miroslav Klán
Kontakt: mirek.klan@gmail.com
Odkaz na fakultní osobní stránku

Mgr. Jana Kozáková
Kontakt: jana.kozakova@gmail.com
Publikace včetně PDF posterů z konferencí dostupné na serveru Research Gate
Odkaz na fakultní osobní stránku

Cecilia Leoni, M.Sc.
Kontakt: leonic@natur.cuni.cz
Publikace včetně PDF posterů z konferencí dostupné na serveru Research Gate
Odkaz na fakultní osobní stránku

Magisterské studium

Bc. Jana Esterlová 

Anna Kolpaková

Bakalářské studium

Nikola Bartošová

Nikola Mučková

Xenie Shamratová

Michaela Sinkulová

Karolína Štědrá


 

Studentský klub AAAR

V roce 2014 byl na ÚŽP založen historicky první mezinárodní studentský klub Americké asociace pro aerosolový výzkum AAAR, který má za cíl sdružovat studenty se zaměřením na studium aerosolů. Přínosem účastníků je možnost vzájemné komunikace mezi studenty a profesory z celého světa, účast na zvláštních besedách a setkáních, možnost podílet se na výzkumných aktivitách finančně podporovaných AAAR a v neposlední řadě přístup k žurnálu Aerosol Science & Technology. Veškeré informace o studentských klubech AAAR jsou zde.

Aktivity

 • 27.-28. 4. 2016 a 2017: Kurz pro studenty prvního ročníku na Blatné, tvorba experimentů v oblasti aerosolové vědy.
 • 5. 5. 2015: Přednáškový blok na semináři STUŽ: "Nízkoemisní zóny". Videozáznam a pdf přednášek jsou dostupné zde
 • 5. 10. 2013: Přednáškový blok na semináři STUŽ: "Mikročástice a prach v ovzduší - topná sezóna začíná". Videozáznam a pdf přednášek jsou dostupné zde
 • Aktivní účast členů na mezinárodních konferencích a publikační činnost, podílení se na výuce studentů a tvorba experimentů v oblastech aerosolové vědy.
 • Členové týmu Miroslav Klán, Cecilia Leoni a Jan Hovorka se starají o vlastní včelstva v areálu Genetické zahrady UK na Albertově a od roku 2014 produkují vlastní med, což se mj. ukázalo jako skvělou team-buildingovou akcí. Poskytují na toto téma praktické přednášky a konzultace a zaškolují začínající včelaře
 • Miroslav Klán se svoji kapelou Blue Box uspořádal koncert pro studenty oboru Ochrana životního prostředí

Miroslav Klán studentům zviditelňuje aerosolové částice laserem, Viktoriia Lebedenko a Cecilia Leoni skládají impaktor pro měření v Ostravě, členové týmu v NASA centru v Cape Canaveral při příležitosti konference AAAR (foto: Jan Bendl)


Vybrané publikace

 

Popularizace a veřejná prezentace výzkumu

Experimentální měření aerosolů jako kondenzačních jader záhadného vzniku dešťových kapek ve studni v Broumově (2013), Jan Hovorka a Robert F. Holub (foto: Jan Bendl)

Experimentální měření aerosolů ve studni v Broumově, 2013

Abstrakt publikace "The mystery “Well”: A natural cloud chamber?" dostupný na serveru Research gate. Níže jsou uvedeny odkazy na články a pořady o tomto výzkumu:

Jan Hovorka poskytuje informace médiím o měření v Ostravě (2014) a Mladé Boleslavi (2015) (foto: Jan Bendl)

Měření ovzduší v Ostravě - zjišťování zdrojů znečištění, 2014

Abstrakt publikace "Source apportionment of size resolved particulate matter at a European air pollution hot spot" dostupný na serveru Research gate. Níže jsou uvedeny odkazy na články a pořady o tomto výzkumu:

Měření ovzduší v Mladé Boleslavi - zjišťování zdrojů znečištění, 2013, 2015

Vybrané publikace

 • Leoni, C., Pokorná, P., Hovorka, J., Masiol, M., Topinka, J., Zhao, Y., Křůmal, K., Cliff, S., Mikuška, P., Hopke, P. K. (2018) Source apportionment of aerosol particles at a European air pollution hot spot using particle number size distributions and chemical composition, Environmental Pollution, 234, 145-154
 • Hovorka, J., Leoni, C., Docekalova, V., Ondracek, J., Zikova, N. (2016) Aerosol Distribution in The Planetary Boundary Layer Aloft a Residential Area, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 44
 • Hofman J., Staelens J., Cordell R., Stroobants C., Zikova N., Hama S.M.L., Wyche K.P., Kos G.P.A., Van Der Zee S., Smallbone K.L., Weijers E.P., Monks P.S., Roekens E. (2016): Ultrafine particles in four European urban environments: Results from a new continuous long-term monitoring network. Atmospheric Environment, 136, 68-81
 • Leoni, C., Hovorka, J., Docekalova, V., Cajthaml, T., Marvanova, S. (2016). Source Impact Determination using Airborne and Ground Measurements of Industrial Plumes, Environ. Science & Technology, 50 (18)
 • Pokorna, P., Hovorka, J., Brejcha, J. (2016). Impact of Mining Activities on the Air Quality in The Village Nearby a Coal Strip Mine, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 44
 • Zíková N., Vodička P., Ludwig W., Hitzenberger R., Schwarz J.(2016): On the Use of the Field Sunset Semi-continuous Analyzer to Measure Equivalent Black Carbon Concentrations. (Eng) Aerosol Sci. Technol. 50(3), 284-296 
 • Zíková N., Ždímal V.(2016): Precipitation Scavenging of Aerosol Particles at a Rural Site in the Czech Republic. (Eng) Tellus Ser. B-Chem. Phys. Meteorol. 68, 27343 
 • Hovorka, J., Holub, R. F., Zdimal, V., Bendl, J., & Hopke, P. K. (2015). The mystery “Well”: A natural cloud chamber? Journal of Aerosol Science, 81, 70–74
 • Hovorka, J., Pokorná, P., Hopke, P. K., Křůmal, K., Mikuška, P., Píšová, M.(2015): Wood combustion, a dominant source of winter aerosol in residential district in proximity to a large automobile factory in Central Europe, Atmospheric Environment, 113, 98-107
 • Pokorná, P., Hovorka, J., Klán, M., Hopke, P. K. (2015): Source apportionment of size resolved particulate matter at a European air pollution hot spot, Science of the Total Environment, 502, 172-183

Příspěvky na konferencích

35. výroční konference Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR), 2017, Raleigh, Severní Karolína

Abstrakty jsou k dispozici na oficiálních stránkách AAAR

 • Bendl, J., Hovorka, J. (2017). Child Exposure by Aerosol Particles inside a Bicycle Trailer during the Usual City Ride
 • Hovorka, J., Kuzelova, N., Leoni, C., Bendl, J., Bischof, O. F. (2017). Dynamics of Nanoparticle Size Distribution in a Boundary Layer by an Airborne and Ground Measurements

35. výroční konference Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR), 2016, Portland, Oregon

Abstrakty jsou k dispozici na oficiálních stránkách AAAR

 • Bendl, J., Hovorka, J., Bartonova, T., Svecova, V., Leoni, C., Klan, L., Matejicek, L. (2016). Impact of Residential Heating to Temporal/Spatial Variability of Size-segregated Aerosol Mass and Number at the Urban Microscale Level.
 • Hovorka, J., Leoni, C., Docekalova, V., Cajthaml, T., Marvanova, S. (2016). Industry Originated Particles, 36 nm in Diameter, Highly Enriched with PAHs, Significantly Contribute to Human Exposure at a European Air Pollution Hot-spot.
 • Pokorna, P., Hovorka, J., Zhao, Y., Cliff, S., Paatero, P., Hopke, P. K. (2016). Source Apportionment of Time and Size Resolved Ambient Particulate Matter Measured with a Drum Impactor at a European Air Pollution Hot Spot.
 • Leoni, C., Hovorka, J., Klan, M., Bendl, J., Marvanova, S. (2016). Ultrafine Particles Size Distribution, Single Aerosol Particle Morphology and Chemical Composition in Urban Air.

17. výroční konference České aerosolové společnosti (ČAS), 2016, Mikulov

Abstrakty jsou k dispozici ve sborníku konference ČAS

 • Leoni, C., Pokorna, P., Hovorka, J. (2016). Aerosol Source Apportionment with Positive Matrix Factorisation of Both Particle Number Size Distribution and Chemical Composition
 • Hovorka, J., Kuželová, N., Leoni, C., Bendl, J., Bishof, O. F. (2016). Dynamika vertikálního profilu velikostních distribucí nanočástic aerosolu v mezní vrstvě městského ovzduší: případová studie ze Švermova
 • Bendl, J., Hovorka, J., Leoni, C., Klán, M. (2016). Temperature and Relative Humidity Vertical Profiles Within Planetary Boundary Layer in Winter Urban Airshed
 • Basslerová, B., Hovorka, J. (2016). Koncentrace PMx na vybraných pracovištích povrchového lomu na hnědé uhlí
 • Klán, M., Pokorná, P., Hovorka, J. (2016). Kontinentální odběr atmosférického aerosolu pro stanovení početní koncentrace azbestových vláken ve venkovním ovzduší na Plzeňsku
 • Marvanová, S., Skoupý, R., Kulich, P., Bendl, J., Hovorka, J., Machala, M. (2016). Single Particle Analysis of Size-segregated Aerosol in Prague City Center

Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje

Pozvánka a program konference zde

 • Hovorka, J. (2015). Charakterizace a odhad zdrojů atmosférického aerosolu [přednáška]
 • Klán, M., Hovorka, J., Racek, M. (2015). Odběr a identifikace hrubého aerosolu pro určení původu znečištění pomocí elektronové mikroskopie
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2015). Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v městském ovzduší
 • Leoni, C., Kozáková, J., Hovorka, J. (2015). Ultrajemné částice: zdravotní účinky, zdroje a měření
 • Kuželová, N., Hovorka, J., Dočekalová, V. (2015). Sledování šíření znečištění ovzduší s využitím letových měření
 • Hovorka, J., Matějíček, L., Kuželová, N., Píšová, M., Leoni, C. (2015). Kvalita ovzduší během procházky městem

34. výroční konference Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR), 2015, Minneapolis, Minesota

Abstrakty jsou k dispozici na oficiálních stránkách AAAR

 • Kozáková, J., Hovorka, J., Schwarz, J. (2015). Urban and Suburban Intermodal Fraction of Atmospheric Aerosol
 • Hovorka, J., Píšová, M., Leoni, C., Kuželová, N. (2015). Variability of Size-segregated PM Mass and Submicrometer Particle Numbers during Perambulations in a Small City

Výroční Evropská aerosolová konference (EAC), 2015, Milano, Italy

Program konference na oficiálních stránkách EAC

 • Hovorka, J., Pokorná, P., Hopke, P.K., Křůmal, K., Mikuška, P., Píšová, M. (2015). Wood Burning as a Main Source of Winter Aerosol in Residual District in Proximity to a Large Automobile Factory in Central Europe
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2015). Relationship Between c-PAHs Concentration and Elemental Composition of Urban Size-segregated Aerosol in Winter
 • Zíková, N., Leoni, C., Hovorka, J., Ondráček, J., Schwarz, J. (2015). Contribution of Local and Transported Atmospheric Aerosol in a European Air Pollution Hot-spot
 • Topinka, J., Líbalová, H., Milcová, A., Schmuczerová, J., Rössner Jr., P., Pavlíková, J., Bendl. J., Hovorka, J. (2015). Evaluation of Mass-dependent Toxicity of Organic Compounds Extracted from Size Segregated Urban Aerosol
 • Leoni, C., Hovorka, J. (2015). Seasonal Dynamics of Aerosol Size Distribution, Number Concentration and Gaseous Pollutants in Prague Center.
 • Kozáková, J., Hovorka, J., Schwarz, J. (2015). Urban and Suburban Intermodal Fraction of Atmospheric Aerosol
 • Schwarz, J., Ondráček, J., Ondráčková, L., Kozáková, J., Hovorka, J., Ždímal, V. (2015). Size Resolved Chemical Composition of Atmospheric Aerosol at Urban and Suburban Sites at Central European Air Polution Hot Spot

16. výroční konference České aerosolové společnosti (ČAS), 2015, Želiv

Abstrakty jsou k dispozici ve sborníku konference ČAS

 • Leoni, C., Kozáková, J., Hovorka, J. (2015). Seasonal and Diurnal Variability of Aerosol Number Size Distribution, Concentration and Gaseous Pollutants in Prague City Center
 • Kozáková, J., Schwarz, J., Leoni, C., Hovorka, J. (2015). Urban and Suburban Intermodal Fraction of Atmospheric Aerosol in Winter 2014
 • Hovorka, J., Kuželová, N., Bendl, J. (2015). Distribuce nanočástic aerosolu v mezní vrstvě městského ovzduší: případová studie z Mladé Boleslavi
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2015). Vztah mezi koncentracemi karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (k-PAU) a chemických prvků ve velikostně segregovaném aerosolu v zimě
 • Klán, M., Lebedenko, V., Hovorka, J. (2015). Charakterizace vzorků pouličního prachu z Plzně, Prahy a Ostravy pomocí sítové analýzy, resuspenzní komory

33. výroční konference Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR), 2014, Orlando, Florida

Abstrakty jsou k dispozici na oficiálních stránkách AAAR

 • Docekalova, V., Hovorka, J., Kobrzek, F., Marecek, P., Bendl, J. (2014). High-spatial Resolution Profiling of Aerosol Size Distribution Aloft a Highway
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2014). Relationship between PAHs and Elemental Composition of Size-segregated Aerosol
 • Klán, M., Hovorka, J., Civiš, M.: Design and Operational Optimisation of Pneumatic Sampler for Resuspension Chamber
 • Hovorka, J., Dočekalová, V., Klán, M., Kobrzek, F., Mareček, M.: Measurements of High Spatial Resolution of Ultrafine and Coarse Aerosol Particles in Industrial Plume
 • Leoni. C., Hovorka, J.: European Air Pollution Hot-Spot: Evidence of Industrial Plume over a Residential Area
 • Kozáková J., Hovorka, J., Schwarz, J.: Urban and Suburban Intermodal Fraction of Atmospheric Aerosol in Winter 2014
 • Dočekalová, V., Hovorka, J., Kobrzek, F., Mareček, P.: Vertical and Horizontal Aerosol Profiling Over Residential Areas

15. výroční konference České aerosolové společnosti (ČAS), 2014, Valtice

Abstrakty jsou k dispozici na oficiálních stránkách ČAS

 • Pokorná, P., Hovorka, J., Mikuška, P., Křůmal, K., Píšová, M. (2014): Identifikace zdrojů jemného (PM0,15-1,15) a hrubého aerosolu v Mladé Boleslavi v zimě 2013
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2014): Velikostní distribuce k-PAU na lokalitě Mladá Boleslav 2013
 • Leoni, C., Hovorka, J. (2014): Aerosol particle number, mass and size distribution in residental area near steelworks: case study of Ostrava-Radvanice and Bartovice district
 • Kozáková, J., Hovorka, J., Schwartz, J.(2014): Urban and suburban intermodal fraction of atmospheric aerosol in winter 2014
 • Hovorka, J., Dočekalová, V., Kobrzek, F., Mareček, P., Bendl, J. (2014): Distribuce nanočástic aerosolu nad dálnicí
 • Klán, M., Hovorka, J., Civiš, M. (2014): Konstrukce a provozní optimalizace automatického pneumatického rozprašovače v resuspenzní komoře

32. výroční konference Americké asociace pro aerosolový výzkum (AAAR), 2013, Portland, Oregon

Abstrakty jsou k dispozici na oficiálních stránkách AAAR

 • Hovorka, J., Dočekalová, V., Bendl, J., Kobrzek, F., Mareček, M. (2013): Airborne Measurement of Vertical and Horizontal Aerosol Distribution within Air Boundary Layer
 • Bendl, J., Hovorka, J., Topinka, J. (2013):  PAH Distribution with Particle Size by Hi-Volume Impactor: Positive Artifact Correction

 

Akce dokumentů