E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEkosystémová ekologie a obnova ekosystémů

 

.

Skupina provádí výzkum zabývající se interakcí jednotlivých složek ekosystémů a jejich změnami během primární sukcese, tyto poznatky jsou následně aplikovány do rozvoje metod obnovy těžce disturbovaných ekosystémů.

Intensivní výzkum probíhá v oblasti geochemických cyklů a jejich interakcí s ekosystémovými procesy, tvoří integrální součást s návrhem ekosystémové ekologie.  Hlavním programem studie je studium jednotlivých biogeochemických cyklů a jejich interakcí jako hlavního hybatele změn ve vývoji ekosystémů a zároveň sledovnaní vlivu strukturních změn ekosystémů vyvolaných jinými faktory, jako například klimatický gradient na biogeochemické cykly daných ekosystémů.  Zvláštní pozornost je věnována biogeochemickým cyklům biogenních prvků uhlíku, dusíku, fosforu, ve vztahu k dalším klíčovým prvkům a přírodním podmínkám.  Po stránce strukturního vývoje ekosystémů je zvláštní pozornost věnována interakcím podzemní a nadzemní části ekosystému a dále pak interakcím rostlin, půdních organismů a abiotického prostředí půd a jejich významu v dynamice vývoje ekosystémů a obnově biogeochemických cyklů.

Hlavním modelovým ekosystémem jsou dynamicky se rozvíjející ekosystémy po rozsáhlých disturbancích jako je těžba nerostů, zemědělská činnost či obnova oligotrofních ekosystémů metodou topsoil removal.  Tyto ekosystémů umožňují sledování časových změn jednak přímo, jednak pomocí chronosequencí tedy skupin podobných ploch různého stáří.  V současnosti se intensivně zabýváme jednak dlouhodobým sledováním několika chronosequencí zejména na výsypkách po těžbě uhlí jednak porovnáváním vývoje ekosystémů po podobných disturbancích podél klimatických gradientů.

 

Členové:

Jan Frouz

 

Vybrané publikace:

Akce dokumentů