E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Informace pro studenty bakalářského studia i školitele BP.

Tříleté bakalářské studium je zaměřeno především na základy přírodních věd, jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro navazující magisterské studium. Studium je doplněno dalšími předměty, jako jsou základy hygieny, právo ŽP a předměty s důrazem na poznání základních technologií ohrožujících životní prostředí. Přednášky bakalářského studia jsou společné pro všechny studenty kromě povinně volitelných přednášek ve 3. ročníku studia (zde podrobný studijní plán). Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.


Informace o studiu, studijních povinnostech aj.

Návody k zápisu předmětů, přihlašování ke státní závěrečené zkoušce, vkládáná závěrečných prací do SIS, kontroly studia ap. naleznete na stránkách Studijního oddělení ve složce  návody.

Přihlášení k bakalářské práci

 1. Vypsání bakalářské práce se provádí prostřednictvím SISu, kde školitel vypíše téma, student se k němu přihlásí a školitel přiřazení studenta potvrdí. Po vzájemné dohodě může školitel zadat sám do SISu jméno přihlášeného studenta a přiřazení práce potvrdit. U školitelů, kteří nemají přístup do SISu, zadá práci do SIS pověřená osoba (dr. Tátosová)

 2. Výběr BP probíhá v zimním semestru posledního ročínku bakalářského studia. Student se musí k tématu BP v SIS zapsat nejpozději v termínu stanoveneném Harmonogramem.  Téma BP si lze zvolit i dříve než v posledním ročníku. Studijní oddělení vydává metodický pokyn, jak má přihlášení k BP probíhat. 

 3. Vybírat téma bakalářské práce můžete přímo v SIS nebo se poohlédnout po tématech, která nabízíme v sechci Témata BP a DP a poté oslovit daného pedagoga.

 4. Vedoucím BP muže být kromě akademických a vědeckých pracovníku ústavu (fakulty) či výjimečně externích spolupracovníků i doktorand denního studia v ÚŽP (doktorand musí vedení bakalářské práce dohodnout a nechat schválit svým školitelem, školitel doktoranda toto potvrzuje na formulář SIS zadání do kolonky „interní konzultant“). V případě, že vedoucím práce je externista, musí být zvolen z pracovníků ÚŽP interní konzultant. Je -li vedoucím práce odborník mimo akademickou sféru PřF UK nebo AV ČR (popřípadě mimo jinou prokazatelně vědecky známou instituci), musí být zadání schváleno garantem oboru (prof.  Jan Frouz, CSc.).

Struktura a forma bakalářské práce

 1. Formální úprava, odevzdání a zveřejňování závěrečných prací se řídí Opatřením děkana (OD 13/2023). Věnujte tomuto dokumentu prosím náležitou pozornost, neboť zde naleznete rovněž informace o vašich povinnostech vkládání prací do SIS, jak postupovat při změně tématu práce, pravidla pro použití AI apod.

 2. Přehled nejdůležitějších metodických pokynů k BP vydaných studijním oddělením včetně odkazů.

 3. Interní požadavky: Návod jak má  vypadat BP studenta OŽP  a jak se vyvarovat nejčastějších chyb naleznete ZDE (naše interní požadavaky na BP) (aktualizace VII/2023). Dozvíte se zde, jaké formáty BP jsou povoleny, jaké jsou formální požadavky (písmo, vazba aj.) a struktura BP, a jak má vypadat formální úprava (citace, grafy, tabulky). 

 4. Závěrečné práce, předkládané po 1. září 2008, musí obsahovat na titulním listě nejen název práce v českém jazyce, ale také jeho překlad v jazyce anglickém.

Odevzdání bakalářské práce

 1. Student odevzdá POUZE ELEKTRONICKOU VERZI BP V SIS  v termínu a hodině stanoveném Harmonogramem ak. roku.  

 2. Dle Opaření děkana (OD 13/2023) musí všechny závěrečné práce, tj. i BP  musí obsahovat ABSTRAKT v češtině a angličtině! Do SISu se oba abstrakty vkládají odděleně; před vložením mějte připraveny jejich pdf verze!

 3. Elektronická verze BP  musí být vložena do SIS ve formátu pdfA .  SIS zaznamenává datum a hodinu vložení

 4.  Pokud  je student  přihlášen k obhajobě, splnil podmínky, práci nahrál do SIS a potvrdíl její odevzdání, a poté se rozhodl odstoupit nebo omluvit  z obhajoby, posune se pouze termín obhajoby. Práce se nepřepracovává, nevypracovávají se ani nové posudky; obhajuje se v takové verzi, v jaké byla odevzdána, v příštím termínu, na který se student přihlásí.  (viz. metodický pokyn Přihlašování k SZZK).

 5. Školitel navrhuje jednoho oponenta, openenty všech prací schvaluje garant studia prof. Frouz. V případě školitle mimo akademickou sféru PřF UK nebo AV ČR (popřípadě mimo jinou prokazatelně vědecky známou instituci) určuje oponenta garant studia prof. Frouz.
  Školitelé a oponenti obdrží pokyny pro hodnocení BP, jejich posudky musí být vloženy do SIS nejpozdějí 3 pracovní dny před temínem obhajoby

V odůvodněných případech (práce obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu ochrany autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví), lze zažádat o vyjmutí příloh nebo celé práce ze zveřejnění. Tuto možnost je nutno konzultovat se školitelem a ředitelem ústavu (opatření děkana13/2023) Vedoucí práce/školitel nebo pověřená osoba může podat žádost o odložení zveřejnění příloh práce v SIS a to až na dobu tří let od termínu obhajoby.  Žádost lze podat od data zadání práce, nejpozději do data a hodiny odevzdání práce. 

 

Státní bakalářská zkouška

 1. Státní bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby BP (SZ1) a ústní zkoušky (SZ2).
  Pořadí částí není stanoveno, jednotlivé části lze vykonat v různých termínech SZZk. (Pořadí konání jednotlivých částí SZZk  stanovují Pravidla pro organizaci studia na PřF  platná od 1.10.2023 ,resp. příloha těchto pravidel).

 2. K obhajobě a/nebo ústní SZZK  se student závazně přihlašuje elektronicky prostřednictvím SIS (viz Karolinka ) v termínu  stanoveném děkanem (Důležité termíny)

 3. Pro přípravu na ústní SZZk  slouží  Okruhy k ústní části SZZkStudent má vždy půl hodiny  na přípravu vylosvaných okruhů, až poté je ústně zkoušen.

 4. Na obhajobu BP každého studenta je vyhrazeno cca 30 minut, z toho na prezentaci studentem 10 min, zbytek na čtení posudků, otázky oponenta a dotazy z pléna.

  Účast oponenta a školitele je žádoucí; v případě jejich neúčasti však může obhajoba bez problému proběhnout, pokud má komise k dispozici podepsané posudky, které jsou součástí protokolu o SZZK. 

  O hodnocení BP rozhoduje komise na uzavřeném zasedání. Pokud si komise u obhajoby vyžádá ERRATA, je nezbytné, aby to bylo uvedeno v zápise u průběhu obhajoby. Student je povinen nahrát ERRATA do SISu do 10 dní po obhajobě.

 5. OMLUVENÍ z SZZK: se řídí pokyny studijního oddělení (viz samostatná stránka Státní závěrečné zkoušky, kde je explicitně soubor Omlouvání z termínu státní zavěrečné zkoušky)

Termíny odevzdání BP, kontroly studia a státních závěrečných zkoušek

naleznete v oddíle  Důležité termíny

 

 


Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují ve státní správě, expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Jsou schopni řešit jednodušší úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. V typickém případě jsou členy řešitelských týmů a asistenti expertů ve výše zmíněných v oblastech ochrany životního prostředí.

Akce dokumentů