E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Tříleté bakalářské studium je zaměřeno především na základy přírodních věd, jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro navazující magisterské studium. Studium je doplněno dalšími předměty, jako jsou základy hygieny, právo ŽP a předměty s důrazem na poznání základních technologií ohrožujících životní prostředí. Přednášky bakalářského studia jsou společné pro všechny studenty kromě povinně volitelných přednášek ve 3. ročníku studia (zde podrobný studijní plán). Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.


Informace o studiu, studijních povinnostech aj.

Návody k zápisu předmětů, přihlašování ke státní závěrečené zkoušce, vkládáná závěrečných prací do SIS, kontroly studia ap. naleznete na stránkách Studijního oddělení ve složce  návody.

Přihlášení k bakalářské práci

 1. BP je zahájena přihlášením k práci a závazným potvrzením školitele  SIS  v termínu stanoveneném Harmonogramem.  Studijní oddělení vydává metodický pokyn, jak má přihlášení k BP probíhat.

 2. Vybírat téma bakalářské práce můžete přímo v SIS nebo se poohlédnout v tématech, která nabízíme v sechci Témata BP a DP a poté oslovit daného pedagoga.

 3. Vedoucím BP muže být kromě akademických a vědeckých pracovníku ústavu (fakulty) či výjimečně externích spolupracovníků i doktorand denního studia v ÚŽP (doktorand musí vedení bakalářské práce dohodnout a nechat schválit svým školitelem, školitel doktoranda toto potvrzuje na formulář SIS zadání do kolonky „interní konzultant“). V případě, že vedoucím práce je externista, musí být zvolen z pracovníků ÚŽP interní konzultant. Je -li vedoucím práce odborník mimo akademickou sféru PřF UK nebo AV ČR (popřípadě mimo jinou prokazatelně vědecky známou instituci), musí být zadání schváleno garantem oboru (prof.  Jan Frouz, CSc.).

Struktura a forma bakalářské práce

 1. Návod jak má BP vypadat naleznete zde. (aktualizace II/2014)

 2. Závěrečné práce, předkládané po 1. září 2008, musí obsahovat na titulním listě nejen název práce v českém jazyce, ale také jeho překlad v jazyce anglickém.

 3. Název práce, jak v českém, tak i v anglickém jazyce se musí v tištěné verzi shodovat s verzí zadanou v SIS, kontrola je pro tisk Dodatku k diplomu nezbytná.

 4. Práce musí, kromě interních pokynů, splňovat požadavky dle fakulty viz oddíl Závěrečné práce - fakultní pokyny

Odevzdání bakalářské práce

 1. Student odevzdá 1 výtisk BP svázané v pevné vazbě (práce může být vytištěna oboustranně) na sekretariátu ÚŽP  u paní Novotné ve stanoveném termínu. V případě, že student požádal do data odevzdání práce o odložení zveřejnění práce nebo její části, je povinen odevzdat jeden další výtisk navíc (odeslání práce na MŠMT zajišťuje studijní oddělení). Český i anglický název tištěné BP musí být totožný s názvem uvedeným v SISu.
 2. Dle Opaření děkana (22/2017) není u BP povinnost vkládaní abstraktů do práce, interní požadavky  však  tyto abstrakty požadují.  Výtisk BP musí obsahovat ABSTRAKT v češtině a angličtině! Do SISu se oba abstrakty vkládají odděleně; před vložením mějte připraveny jejich pdf verze!
 3. Elektronická verze BP  (totožná s verzí tištěnou) musí být vložena ve formátu pdfA do aplikace SIS nejpozději v den odevzdání tištěné verze. Pozor, SIS zaznamenává datum vložení elektronické verze BP a sekretariát zaznamenává datum odevzdání tištěné práce!!
 4.  Pokud student práci nahraje do SIS a potvrdí její odevzdání, v případě odstoupení od obhajoby není možné později práci přehrát novým souborem (viz. metodický pokyn Přihlašování k SZZK)

V odůvodněných případech (práce obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu ochrany autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví), lze zažádat o vyjmutí příloh nebo celé práce ze zveřejnění. Tuto možnost je nutno konzultovat se školitelem a ředitelem ústavu (opatření děkana 22/2017) Vedoucí práce/školitel nebo pověřená osoba může podat žádost o odložení zveřejnění příloh práce v SIS a to až na dobu tří let od termínu obhajoby.  Žádost lze podat od data zadání práce, nejpozději do data odevzdání práce. Student v případě podané žádosti odevzdá dvě verze práce v listinné podobě.

 

Státní bakalářská zkouška

 1. Státní bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby BP (SZ1) a ústní zkoušky (SZ2).

 2. K oběma částem SZZK  se student závazně přihlašuje elektronicky prostřednictvím SIS (viz Karolinka ) v termínu  stanoveném děkanem (Důležité termíny)

 3. Pro přípravu na SZZk  slouží  Okruhy k ústní části SZZk

 4. OMLUVENÍ z SZZK: se řídí pokyny studijního oddělení (viz samostatná stránka Státní závěrečné zkoušky, kde je explicitně soubor Omlouvání z termínu státní zavěrečné zkoušky)

 5.  Pořadí konání jednotlivých částí SZZk  stanovují Pravidla pro organizaci studia na PřF  platná od 1.9.2017 ,resp. příloha těchto pravidel. 

 

Termíny odevzdání BP, kontroly studia a státních závěrečných zkoušek

naleznete v oddíle  Důležité termíny

 

 


Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují ve státní správě, expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Jsou schopni řešit jednodušší úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. V typickém případě jsou členy řešitelských týmů a asistenti expertů ve výše zmíněných v oblastech ochrany životního prostředí.

Akce dokumentů