E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPořád holdujeme marihuaně?

To, že se najde mezi mladými lidmi hodně uživatelů návykových látek včetně marihuany, je všeobecně známo. Jaký je ale vývoj tohoto neblahého jevu a jak jsme na tom ve srovnání s Evropou? Na to odpovídá studie, jejímž autorem je Ladislav Kážmér z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje naší fakulty.

Společenská tolerance ke konzumaci alkoholu a užívání návykových látek je jedním z kulturních rysů českého obyvatelstva. Navzdory skutečnosti, že společenské a ekonomické náklady související se škodlivým užíváním návykových látek jsou ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi dlouhodobě vysoké, postoje a vzorce chování obecné populace mají v daném směru spíše stabilní charakter. Tyto makrosociální vlivy však následně ovlivňují i chování mladé a dospívající populace.

V roce 2015 byl například proveden průzkum, který řadí Česko na třetí pozici v užívání marihuany mezi ostatními státy Evropy. Mezi mladými dospělými (15-34 let) užilo podle tohoto výzkumu marihuanu v období posledních 12 měsíců skoro 19 % respondentů, celoživotní zkušenost přitom přiznalo 42 %.

V domácím prostředí existuje hned několik studií věnujících se zdraví a životnímu stylu českých dospívajících, mapujících i užívání návykových látek včetně těch nelegálních. Jednou z nich je česká verze mezinárodního konsorcia HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children), probíhající každé čtyři roky na základních školách. V rámci dat poskytnutých touto studií autoři příspěvku pracovali s podrobnými údaji o zkušenostech patnáctiletých studentů s marihuanou, a to v období let 2002 až 2014. Data zohledňovala věk a pohlaví respondentů.

Vývoj podílu chlapců a dívek se zkušeností s marihuanou v Česku. Zdroj: autoři článku.

Co tedy vývoj za těchto přibližně 12 let přinesl? Dobrou zprávou je, že je možno v posledním období konstatovat pozitivní trend, byť hodnoty českých školáků jsou ve srovnání s ostatními evropskými státy stále vysoké. V roce 2002 individuální zkušenost s užitím marihuany potvrdilo 30,5 % patnáctiletých, v roce 2014 jich bylo jen 23,1 %, což tedy představuje pokles o čtvrtinu předešlého stavu. Současně dochází ke sbližování návyků u chlapců a dívek. Chlapci nyní užívají marihuanu výrazně méně než v roce 2002, dívky však setrvávají přibližně na stejné úrovni. Navzdory tomuto pozitivnímu trendu, který je potvrzen i dalšími mezinárodními výzkumy (např. HBSC, ESPAD – viz i odkazy v samotné práci), je míra zkušeností českých dospívajících s marihuanou výrazně vyšší, než činí průměr z jiných evropských zemí.

Převládající pozitivní trend poklesu užívání návykových látek mezi adolescenty v posledních letech, pozorovaný i v jiných vyspělých zemích Evropy, se přitom částečně vysvětluje změnami ve způsobech trávení volného času této specifické věkové skupiny. Z uvedených mezinárodních šetření vyplývá, že nyní, více než dříve, tráví teenageři svůj volný čas sami s technologickými vymoženostmi, jako jsou počítače, mobily a tablety a mají tendenci trávit méně ze svého volného času v prostředí svých vrstevníků. Jelikož užívání návykových látek se u mladistvých typicky koncentruje uvnitř specifických skupin vrstevníků, je pravděpodobné, že tyto změny ve vzorcích chování se následně promítají i do úrovně užívání návykových látek.

Jak již bylo zmíněno, uvedený klesající trend je sice pro nás pozitivní zprávou, nicméně míra užívání marihuany je stále mezi mladými poměrně vysoká. Proto toto téma zůstává i nadále společensky aktuální.

Kážmér, L., Csémy, L., Ružbarská, I., Pavelka, J., Hamřík, Z., & Kalman, M. (2017): TRENDS IN LIFETIME CANNABIS USE AMONG CZECH SCHOOL-AGED CHILDREN FROM 2002 TO 2014, 25(Suppl 1), 47–50.

Tomáš Janík

Publikováno: Pátek 08.12.2017 10:05

Akce dokumentů