E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůsledky rostlinných invazí závisí na konkrétním druhu

Invazní rostliny ovlivňují zásadním způsobem domácí rostlinná společenstva a mají negativní dopad na celkovou biodiverzitu. Jaký vliv na okolní prostředí mají dvě z nejúspěšnějších invazních rostlin, se podíval zblízka tým botaniků, pod taktovkou Margherity Gioria z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Na výzkumu se významně podílel i Petr Pyšek ze stejného pracoviště a z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Invazní druhy rostlin, tedy rychle se šířící nepůvodní druhy, se do nových území dostaly až s lidskou činností. V současné době představují jeden z negativních důsledků globálních změn a podílejí se také na ztrátě biodiverzity. V novém prostředí často působí agresivně a jejich dopad na některé původní druhy rostlin může být až devastační. Mezi rostliny, které jsou uvedeny na seznamu Evropské unie o invazních nepůvodních druzích, patří i barota chilská (Gunnera tinctoria) a netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), které se staly terčem zájmu vědců a ti zkoumali jejich dopad na okolní prostředí a vegetaci.

Uvedené druhy rostlin spojuje invazní potenciál, velký vzrůst a produkce velkého množství biomasy, liší se naopak životním cyklem, reprodukční strategií a nároky na prostředí. Zatímco barota chilská potřebuje ke svému růstu velké množství srážek, netýkavka žláznatá roste zejména v pobřežních biotopech napříč celou Severní Amerikou a Evropou.

Jedním z invazních druhů v nedávném výzkumu byla i barota chilská (Gunnera tinctoria).
Zdroj: Flickr.com, Foto: Svenn Sivertssen.

Vědci využili tři lokality v Irsku reprezentující odlišné ekosystémy. Na každé z nich porovnávali plochy zasažené invazním druhem a plochy bez něj. Sledovali různé charakteristiky, zejména půdní semennou banku, kde se hodnotí druhové složení semen a jejich životaschopnost, ale zkoumali také chemické vlastnosti půdy.

U pobřežní a lužní vegetace zasažené výše zmíněnými invazními druhy došlo k významnému snížení druhové bohatosti a funkční rozmanitosti rostlin a zároveň i ke změně fylogenetického složení vegetace. Výsledky studie tak poukázaly na značnou citlivost těchto společenstev vůči fylogeneticky vzdáleným invazní druhům. Složení semenné banky naopak vykázalo určitou míru odolnosti vůči invazím; v její druhové bohatosti nebyly zjištěny významné rozdíly mezi oběma druhy. Odlišnosti však byly nalezeny u ostatních vlivů na prostředí a místní rostlinná společenstva. Změny vlastností ekosystému vyvolané invazí baroty chilské byly dlouhodobější než u netýkavky žláznaté, zejména pokud jde o koloběh živin. To by mohlo usnadnit její setrvání v místě invaze a negativně ovlivnit diverzitu původních druhů.

Výsledky výzkumu těchto dvou úspěšných invazních druhů rostlin ukázaly, že přes některé společné charakteristiky, které umožnily jejich invazi, působí na prostředí odlišně. Vědci upozorňují, že opatření, jejichž cílem je potlačit invaze a jejich dopad na diverzitu, je třeba navrhovat s ohledem na konkrétní invazní druhy.

Kateřina Fraindová

Gioria M, Carta A, Balogianni V, Fornara D, Pyšek P, Osborne BA (2023) Changes in the functional and phylogenetic diversity of above- and below-ground plant communities invaded by two alien herbs. NeoBiota 88: 75-101. https://doi.org/10.3897/neobiota.88.109185

Publikováno: Neděle 21.01.2024 10:10

Akce dokumentů