E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo je třeba předložit

Řízení ke jmenování profesorem v oborech akreditovaných na PřF UK se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy a dále stejnojmenným předpisem Přírodovědecké fakulty.

Pro zahájení řízení je třeba předložit následující dokumenty v elektronické podobě a zároveň v příslušném počtu výtisků, opatřených datem a podpisem uchazeče (pokud není uvedeno jinak). Detailní instrukce jsou uvedeny níže. Vzory klíčových dokumentů jsou k dispozici zde.

Co je třeba předložit:

 • Žádost uchazeče o zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaná děkanovi fakulty s uvedením oboru a směru. Formulář najdete zde1x

 • Originály doporučujících dopisů alespoň od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru pokud možno z různých zemí, nebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity. Možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení. 1x

 • Doklady o dosaženém vzdělání (ověřené kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů, např. RNDr., Dr., CSc., Ph.D., DrSc. a doklad o habilitaci). Uchazeč předloží notářsky ověřené kopie diplomů  1x  (Oveřené kopie diplomů dokládá každý uchazeč, a to bez výjimky.) 

 • Doklad o praxi (=zaměstnání). U uchazečů z PřF zajistí na Zaměstnaneckém oddělení referentka Oddělení podpory vědy  Bc. Nicole Bradfordovou.

 • Strukturovaný životopis 6x

 • Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče nejméně za posledních pět let. Výkaz bude potvrzený vedoucím katedry a bude vypracován podle závazného vzoru, který je vystaven na stránkách Odd. podpory vědy  - akademické kvalifikace - platné předpisy) 6x

 • Uchazečovo stručné vyjádření k přispění jeho pedagogické činnosti k rozvoji oboru, inovacím ve výuce a představám o jeho dalším působení v daném oboru. (Platí pro řízení zahájené po 1.5.2023) 6x
 • Úplná, strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) Předepsané členění publikací je uvedeno v Kriteriích pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově (zveřejněno na stránkách odd. podpory vědy – akademické kvalifikace – platné předpisy) 6x

 • Seznam citací prací dle databáze WOS (případně dle SCOPUS eventuálně jiné). Doložen bude kopií příslušných stránek z WOS. 6x

 • Nejvýznamnější práce. Bude uvedeno pět nejvýznamnějších prací uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru. 6x

 • Podklady k hodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků a výsledků výzkumů (včetně řešení grantů) -přehled absolvovaných zahraničních vědeckých a odborných stáží. Data a délka pobytů ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádět účast na konferencích). Uvádí se pobyty v délce 1 měsíc a vic. 6x
 • Podklad pro Stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem - viz formulář . Podklad se předkládá elektronicky (dokument Word)

Uchazeči, kteří dokládájí kopie diplomů ze zahraničí, musejí dodat k ověřenému diplomu,p:

 • Nostrifikace- doklad o uznání zahraničního vzdělání (1x)  Více informací naleznete zde

Podle rozhodnutí KD z 22.11.2004 je třeba materiály (publikace, citace, pedagogická činnost, stáže, životopis) předložit také v elektronické podobě. Budou zveřejněny na stránkách Oddělení podpory vědy – akademické kvalifikace.

Přečtěte si též sekci Platné předpisy, kde jsou podrobně popsána všechna pravidla, informace o požadovaném vystoupení a přehled akreditovaných oborů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady k řízení ke jmenování profesorem se odevzdávájí na Oddělení podpory vědy.

Kontaktní osoba:
Bc. Nicole Bradfordová
Albertov 6, 3. patro, dveře 312
telefon: 221 951 161
e-mail: bradforn@natur.cuni.cz

 

Dnem 1.1.2017 vstoupil v platnost nový  Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

V čl. 8  a čl. 18 tohoto Řádu Univerzita stanovuje pro uchazeče poplatek za úkony spojené  s řízením ke jmenování profesorem ve výši 5.000,- Kč.

Poplatek je třeba uhradit do 30 dnů od schválení habilitacní komise převodem  na:

č.ú. 38533021/0100
v.s. 990002
do poznámky jméno

nebo v hotovosti přes pokladnu: zakázka č. 8500-400-990002.

Akce dokumentů