E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjednávání na vědecké radě UK

Praha, 2. května 2006

Čj:2584/2006-IV

Spectabilis, vážený pane děkane,

Spectabilis, vážený pane proděkane,

v diskuzi na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 27. dubna byly zvažovány časové dispozice pro vystoupení kandidátů na jmenování profesorem. Tato otázka je naléhavá ze dvou důvodů. Je třeba zajistit aby všem kandidátům bez ohledu na pořadí mohla být věnována dostatečná pozornost členů vědecké rady a zaručen potřebný počet jejich hlasů. Z těchto důvodů dospěla vědecká rady v diskuzi k následujícím závěrům:

  1. Představení kandidáta děkanem by nemělo opakovat údaje, které jsou členům vědecké rady předkládány v písemné podobě (bibliografie, pedagogická činnost, počet vedených doktorandů, řešení grantových úkolů, zahraniční pobyty atd.), ale mělo by se soustředit na stručnou charakteristiku kandidáta jako vědce a pedagoga a jeho význam pro fakultu. Případně je možno v krátkosti zmínit podstatné skutečnosti z projednávání kandidatury na zasedání vědecké rady fakulty (kupř. vynikající úroveň přednášky, diskuze atd.). Toto představení kandidáta by nemělo přesáhnout dobu 3 minut.
  2. Vystoupení předsedy hodnotící komise by mělo představit kandidáta především jako vědce a formulovat hlavní důvody, které vedly komisi k jejímu doporučujícímu závěru. Vystoupení by nemělo přesáhnout dobu 5 minut.
  3. Vystoupení kandidáta by mělo seznámit VR se základními tématy a problémovými okruhy jeho vědecké práce a aktuálními perspektivami další práce. Mělo by být vysloveno v době do 10 minut.
  4. V následující diskuzi by kandidát měl na dotazy odpovídat konkrétně a v čase do 3 minut.
  5. Bylo zároveň dohodnuto, že součástí podkladů pro jednání vědecké rady by měl být seznam pěti nejvýznamnějších publikací kandidáta s krátkými, maximálně třívětými charakteristikami. Tento podklad by měl být vypracován kandidátem.

S díky za laskavé pochopení
Prof. PhDr. Mojmír Horyna

Prorektor pro akdemické kvalifikace

Akce dokumentů