E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+: strategická partnerství a další typy projektů

V rámci programu Erasmus+ jsou financovány nejen individuální mobility, ale také řada různých typů projektů zaměřených mimo jiné na vysokoškolské vzdělávání, které jsou řešeny institucemi nebo mezinárodními konsorcii institucí – základní charakteristiky jednotlivých typů projektů jsou 
uvedeny níže.
Uzávěrky pro tyto typy projektů pro rok 2019 již proběhly, nicméně lze předpokládat, že uzávěrky v roce 2020 budou obdobné. Příprava těchto projektů často trvá několik měsíců, a proto bývá nutné ji zahájit před oficiálním vyhlášením výzvy pro daný rok.
Proto je zde tato aktualita ponechána pro předběžnou informaci.

Pokud plánujete podání návrhu projektu nebo účast na návrhu projektu (koordinovaném jinou institucí) podávaném do některé z následujících uzávěrek, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před danou uzávěrkou, příslušnou kontaktní osobu z Oddělení podpory vědy, aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Jména kontaktních osob na Přírodovědecké fakultě budou uvedena po vyhlášení výzvy pro rok 2020.


Poznámka: Individuální a Kreditová mobilita 
Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro Individuální a Kreditovou mobilitu v rámci programu Erasmus+ je Dagmar Chalupová (dagmar.chalupova@natur.cuni.cz).


Typy projektů Erasmus+ potenciálně zajímavé pro Přírodovědeckou fakultu


Klíčová akce 1

Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus – Erasmus Mundus Joint Master Degrees

 • Uzávěrka 14. 2. 2019. Uzávěrka pro společnou výzvu EU – Japonsko 1. 4. 2019.
 • Centralizovaná aktivita – přihlášky jsou předkládány přímo výkonné agentuře Evropské komise EACEA.
 • V rámci projektu je vytvořen vysoce integrovaný studijní program, který je společně nabízen mezinárodním konsorciem VŠ institucí (je podporováno zapojení i dalších institucí, například průmyslu). Studijní program musí vést k získání joint nebo multiple degree.
 • Minimálně 3 vysoké školy ze 3 různých programových zemí.
 • Základní informace na stránkách Evropského centra.
 • Informace na stránkách programu Erasmus+.


Klíčová akce 2

Strategická partnerství – Strategic Partnerships in the field of Education and Training

 • Uzávěrka 21. 3. 2019.
 • Decentralizovaná aktivita – přihlášky se předkládají národní agentuře, v ČR tedy Domu zahraniční spolupráce.
 • V rámci projektů jsou podporovány dlouhodobé mobility, kombinované mobility spojující krátkodobou fyzickou mobilitu s virtuální mobilitou, krátkodobé intenzivní studijní programy, krátkodobé společné vzdělávací akce pro pracovníky. Projekt může kombinovat řadu těchto akcí, nebo může například zahrnovat jenom jeden krátkodobý intenzivní studijní program.
 • Minimálně 3 organizace ze 3 různých programových zemí.
 • Ve výzvě 2019 jsou podporována pouze strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti vysokoškolského vzdělávání podpořena nebudou). Délka projektu je 24 až 36 měsíců.
 • Podrobné informace pro žadatele na stránkách Domu zahraniční spolupráce.
 • Základní informace na stránkách Evropského centra.
 • Informace na stránkách programu Erasmus+.


Znalostní aliance – Knowledge Alliances

 • Uzávěrka 28. 2. 2019.
 • Centralizovaná aktivita – přihlášky jsou předkládány přímo výkonné agentuře Evropské komise EACEA.
 • V rámci projektů je podporována spolupráce vysokých škol, podniků a širšího socioekonomického prostředí, zavádění nových přístupů ve výuce, výměna a přenos vědomostí mezi vysokými školami a firmami.
 • Minimálně 6 organizací ze 3 programových zemí, z toho minimálně 2 vysoké školy a 2 podniky.
 • Základní informace na stránkách Evropského centra.
 • Informace na stránkách programu Erasmus+.


Aliance odvětvových dovedností – Sector Skills Alliances

 • Uzávěrka 28. 2. 2019.
 • Centralizovaná aktivita – přihlášky jsou předkládány přímo výkonné agentuře Evropské komise EACEA.
 • Podpořené projekty by měly vést k modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, k posílení výměny znalostí a praktických postupů mezi institucemi a trhem práce a také k usnadnění mobility pracovních sil a zjednodušení uznávání kvalifikace na evropské úrovni.
 • Organizace z minimálně 3 programových zemí, z každé země minimálně: 1 instituce poskytující odborného vzdělávání, 1 instituce mající konkrétní odborné znalosti daného odvětví, 1 instituce s regulační pravomocí pro odborné vzdělávání.
 • Základní informace na stránkách Evropského centra.
 • Informace na stránkách programu Erasmus+.


Budování kapacit – Capacity Building in higher education

 • Uzávěrka 7. 2. 2019.
 • Centralizovaná aktivita – přihlášky jsou předkládány přímo výkonné agentuře Evropské komise EACEA.
 • Cílem těchto projektů je podpora modernizace, přístupnosti a internacionalizace vysokého školství v partnerských zemích. Společné projekty (Joint Projects) jsou zaměřené na zlepšení situace ve VŠ institucích v partnerských zemích, Strukturální projekty (Structural Projects) jsou zaměřené na zlepšení VŠ systému v partnerské zemi jako celku (do projektu musí být zapojeno příslušné ministerstvo v partnerské zemi).
 • Minimálně 3 programové země a 1 vysoká škola z každé z nich, minimálně 1 partnerská země a tolik vysokých škol z této země jako počet vysokých škol z partnerských zemí.
 • Základní informace na stránkách Evropského centra.
 • Informace na stránkách programu Erasmus+.


Jean Monnet

 • Uzávěrka pro všechny typy projektů 22. 2. 2019.
 • Centralizovaná aktivita – přihlášky jsou předkládány přímo výkonné agentuře Evropské komise EACEA.
 • V rámci těchto projektů je podporována vynikající úroveň výuky a výzkumu v oblasti studií Evropské unie (na Přírodovědecké fakultě by mohlo být zajímavé například pro obory geografie). Výuka a výzkum jsou podporovány v rámci projektů, které jsou řešeny jednou institucí (nikoli konsorciem partnerů): Moduly (Modules), Katedry (Chairs) a Centra excelence (Centres of Excellence). V případě center excelence může být řešen vždy jen jeden projekt na instituci, možnost podání přihlášky je tedy nutné včas ověřit na univerzitní úrovni. Dále je podporována také politická debata s akademickým světem, schémata: Projekty (Projects) a Sítě (Networks).
 • Základní informace na stránkách Evropského centra.
 • Informace na stránkách programu Erasmus+.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 11. 2018.
Úprava 12. 2. 2019 (interní pokyny ke Strategickým partnerstvím).
Úprava 3. 4. 2019 (aktualita předělána na předběžně informativní).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 01.11.2018 13:05

Akce dokumentů