E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty Operačního programu Životní prostředí na Přírodovědecké fakultě

Seznam projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí (spolu)řešených na Přírodovědecké fakultě UK.
Název projektu: Doplnění a modernizace technologií pro identifikace zdrojů znečišťování ovzduší  aerosolem
Registrační číslo 
projektu:
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002651
Anotace: Projekt se zaměřuje na přesnější identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší částicemi aerosolu prostřednictvím certifikované metodiky pro rozlišení zdrojů aerosolu, využívající velikostní distribuce aerosolu. Podrobná znalost podílů zdrojů na znečistění ovzduší je klíčovým parametrem pro efektivní rozhodování vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší.

Název projektu: Hospodaření se srážkovými vodami v Botanické zahradě PřF UK
Registrační číslo 
projektu:
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010366
Anotace: Projekt řeší vybudování akumulačních nádrží na dešťovou vodu, která bude zachytávána ze stávajících střech budov v ulici Viničná 5 a 7, Benátská 2 a skleníku Botanické zahrady. Voda bude využívána k zálivce porostů Botanické zahrady. Součástí návrhu je i areálový rozvod vody, vedený z akumulačních nádrží, který bude propojen se stávajícím areálovým vodovodem. Projekt dále řeší oddělení dešťové kanalizace od splaškové.
 

 

Akce dokumentů