E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové projekty

Výzkumné projekty řešené na katedře byly již od počátku zavedení grantového systému v ČR podporovány mnoha domácími granty a katedra v tomto trendu úspěšně pokračuje i nadále. Jedná se především o řadu projektů Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR (v minulosti - než byla tato agentura zrušena - i Grantové agentury Akademie věd ČR), a dále také o projekty řešené v rámci různých programů vypisovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (programy 7F - Finanční mechanismy EHP/Norsko, COST, EUPRO, INGO, KONTAKT, Posílení výzkumu na vysokých školách, Prezentace výsledků výzkumu a vývoje či Program rozvoje vzdělávání). Další projekty řešené na katedře jsou nebo byly podporovány Ministerstvem zdravotnictví ČR (programy Výzkum a vývoj v oblasti Onkologie, Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011, Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III (2010-2015), NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022), Ministerstvem zemědělství ČR (Program II), Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (FV - TRIO  (2016 - 2021)) či Ministerstvem vnitra ČR (program Nejzávažnější bezpečnostní rizika).

V letech 2005 - 2011 vyhlásilo MŠMT program Centra základního výzkumu LC za účelem zvýšení konkurenceschopnosti špičkových českých vědeckých pracovišť v Evropském výzkumném prostoru a přispění k výchově mladých odborníků. Členové katedry byli intenzívně zapojeni do pěti projektů tohoto typu (Centrum funkční organizace buňky, Centrum molekulární biologie a fyziologie společenstev kvasinek, Centrum environmentální mikrobiologie, Fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu, Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů) a dále do Výzkumného centra typu 1M v rámci Národního programu výzkumu NPV I (Nová antivirotika a antineoplastika).

Dalším typem financování vědy a výzkumu v letech 2003 - 2013 byly tzv. výzkumné záměry MŠMT. V minulosti byla katedra hlavním koordinátorem výzkumného záměru Regulace a signalizace v živých systémech a její členové se podíleli na výzkumu v rámci výzkumných záměrů Signalizace a molekulární mechanismy buněčné odpovědi, Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů a Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace.

Členové katedry byli rovněž nositeli několika projektů Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT. V rámci systému financování vědy na UK v Praze se intenzivně zapojují do systému Univerzitních výzkumných center (UNCE), projektů Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) a dále do Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), nahrazených od r. 2017 programy PROGRES. Především doktorandi katedry jsou rovněž velmi úspěšní v získávání grantů podporovaných Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze.

Výzkumné týmy katedry jsou však v získávání grantových projektů úspěšné nejen na poli domácím, ale i v zahraniční konkurenci. Prof. RNDr. Zdeně Palkové, CSc., byly uděleny dva granty nadace Howard Hughes Medical Institute ("Studies of Signals Involved in the Development of Multicellular Structures - Yeast Colonies" a "Multicellular Yeast Communities: Signalling, Differentiation and Long-Term Survival"). Laboratoř doc. RNDr. Jitky Forstové, CSc., byla rovněž řešitelským pracovištěm projektu americké nadace Howard Hughes Medical Institute "Polyoma Late Antigens: Interactions, Functions and Utilisation" a spoluřešitelským pracovištěm projektu Biotechnologického programu Evropské komise "Polyomavirus Pseudocapsids as Vectors. Applications for Genetic and Immunological Therapeutic Purposes of Modified VP1 Pseudocapsids". Výzkumná skupina doc. RNDr. Iva Konopáska, CSc., se v minulosti zapojila do řešení mezinárodního projektu v rámci Pátého rámcového programu Evropské unie "Detoxified Adenylate Cyclase Toxin: A Major Improvement for the Development of Safe, Efficient and Multipurpose Vaccines". RNDr. Jiří Král, Ph.D., se podílel na výzkumném projektu podporovaném US National Science Foundation "Global Survey and Inventory of Solifugae".

Prof. Zdena Palková byla v letech 2014 - 2017 hlavní řešitelkou projektu Česko-norského výzkumného programu (EEA grants/Norway grants) s názvem "3D yeast colony genomics: A model for cancer progression and development of drug resistance in biofilms"

S přehledem grantových projektů řešených v minulosti i současnosti na katedře genetiky a mikrobiologie se můžete seznámit v následujících grafech:

Akce dokumentů