E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHlavní směry výzkumu

Na katedře botaniky probíhá výzkum především v těchto okruzích:

Algologie

 • Viz http://botany.natur.cuni.cz/algo/vyzkum.html
 • Ekologie fytobentosu v rašeliništích
 • Taxonomie, ekologie a biodiverzita chrysomonád (http://chrysophytes.eu/)
 • Ekologie terestrických biofilmů
 • Fenotypická plasticita a geometrická morfometrika mikrořas
 • Ekofyziologie a stresová tolerance zelených řas
 • Taxonomie a fylogenetika zelených aerofytických řas
 • Evoluce a kryptická diverzita krásivek
 • Molekulární diverzita a evoluce zlativek
 • Druhový koncept, diverzita a ekologie lišejníkových fotobiontů
 • Molekulární fylogenetika a ekologie rozsivek

Pavel Škaloud skaloud@natur.cuni.cz

Jiří Neustupa, Yvonne Němcová, Jana Kulichová, Jan Šťastný, Martina Pichrtová

Mykologie

 • Viz http://botany.natur.cuni.cz/myko/index.research.html
 • Endofytní houby listnatých dřevin
 • Taxonomie a ekologie rzí
 • Ekologie půdních hub na odkalištích a na extrémních stanovištích
 • Biodiverzita pyrenomycetů
 • Ekologie hub v jehličnatém opadu
 • Diverzita a ekologie hub žijících v symbiózách s podkorním hmyzem
 • Diverzita půdních hub na přirozených stanovištích (např. Šumava, Krkonoše)

Ondřej Koukol ondrej.koukol@natur.cuni.cz

Skalky

Populační ekologie

 • dynamika rostlinných populací, role jednotlivých složek jejich životního cyklu
 • šíření rostlin v krajině a metapopulační dynamika, jak se rostliny vyrovnávají s měnící se krajinou
 • interakce rostlin a opylovačů, herbivorů a patogenů a jejich vliv na život rostlin
 • populační biologie invazních rostlin: hledání slabých míst v jejich životním cyklu pro jejich cílený management

Zuzana Münzbergová zuzmun@natur.cuni.cz

Zdeněk Janovský, Tomáš Koubek, Tomáš Herben

Ochranářská biologie

 • management přírodovědecky cenných území (kosení, pastva) a jeho vliv na biodiverzitu, návrhy managementových programů v chráněných územích
 • cílená ochrana vzácných druhů: znalost jejich populační biologie a genetiky jako předpoklad pro úspěšnou ochranu

Zuzana Münzbergová zuzmun@natur.cuni.cz

Hana Mayerová, Věra Hadincová

Experimentální a evoluční ekologie

 • chování rostlin a fenotypická plasticita: jak rostliny reagují na své sousedy, na herbivory a patogeny a na měnící se vnější prostředí
 • vzájemné vztahy rostlinných jedinců v kompetici
 • vegetativní/klonální růst jako klíčový životní projev rostlin, jeho možnosti a vztah k prostředí

Martin Weiser weiser2@natur.cuni.cz

Tomáš Koubek, Tomáš Herben

.

Historie a dynamika vegetace a krajiny

 • lesní vegetace a její dynamika, vliv lesního hospodaření dnes a v minulosti
 • jak dnešní vegetace odráží strukturu krajiny v minulosti, krajinná paměť a vegetace, využití historických map, starých leteckých snímků, paleoekologických dat, archivních záznamů
 • sukcese v moderní krajině za poslední století, zpracování starých vegetačních záznamů, map a půdních analýz jako unkátních informací o minulé vegetaci, sukcese a obnova krajiny

Jaroslav Vojta jarvojta@natur.cuni.cz

Petr Sklenář, Pavel Kovář, Martin Kačmar, Martin Kopecký, Martin Macek, Radim Hédl, Jan Wild, Jiří Sádlo

Tropická ekologie

 • ekologie jihoamerických parámos, příčiny jejich biodiverzity, evoluce a fylogeneze modelových skupin páramos
 • fyziologická ekologie horských tropických rostlin, adaptace na teplotní extrémy

Petr Sklenář petr@natur.cuni.cz

Vojtěch Zeisek, Diana Libeth Aparicio Vásquez, Eva Dušková

Kvartérní paleoekologie

 • dlouhodobá dynamika vegetace a kvantitativní rekonstrukce půdního krytu (land cover) v minulosti
 • vliv změn klimatu a disturbance (požárů, land use) na vegetaci
 • pylová analýza, rostlinné makrozbytky, analýza uhlíků, a další

Petr Kuneš petr@kunes.net

Petr Pokorný, Vojtěch Abraham, Přemysl Bobek

.

Biosystematika a evoluce rostlin

 • Biosystematické studie polyploidních kompexů. Cílem projektů je nahlédnout do variability polyploidních skupin na různých hierarchických úrovních a poznat příčiny a důsledky této variability. Zabýváme se otázkami morfologické a ekologické diferenciace, geografického rozšíření, reprodukčních způsobů i vnitro- a mezipopulační genetické variability. Při studiu jsou používány soubory molekulárních technik, morfometrická hodnocení a cytometrické postupy. (http://www.ibot.cas.cz/fcm)
 • Evoluční dynamika polyploidních skupin, procesy ve smíšených populacích více cytotypů (http://www.ibot.cas.cz/fcm) Cílem projektů je odhalit, jakou roli hrají vybrané mikroevoluční procesy při vzniku, uchycení a dalším šíření polyploidních taxonů. Zkoumána je role neredukovaných gamet, vznik a účinnost reprodukčně-izolačních mechanismů, stanovištní diferenciace, otázky vzájemného ovlivňování cytotypů (hybridizace, kompetice) a jejich interakcí s dalšími skupinami organismů (opylovači, herbivoři, mykorhizní houby). Zvláštní pozornost je věnována sympatrickým diploidně-polyploidním populacím, které představují počáteční stav v evoluci většiny polyploidů. Mezi nejčastější metodické přístupy patří cytometrické techniky, experimentální postupy a ekologická a fenologická pozorování.
 • Fylogeografie polyploidních komplexů
 • Systematika rodu Festuca v tropických Andách (http://botany.natur.cuni.cz/stancik/descriptions/descriptions.html)

Jan Suda suda@natur.cuni.cz

.

Výzkumné zaměření - hlavní obory rozvíjené na Katedře botaniky

 • Ekologie, rozšíření, diverzita a taxonomie saprotrofních a parazitických hub, lišejníků a mechorostů v přirozených i umělých, antropicky zatížených ekosystémech.
 • Role saprotrofních hub při dekompozici opadu a koloběhu živin v ekosystému.
 • Mikroskopické houby významné v prostředí člověka, v potravinářství a ve zdravotnictví (alergenní mikromycety, klinicky významné houby).
 • Interakce mikroskopických hub s jinými mikroorganismy (krytenky), členovci (pancířníci, dřevokazný hmyz) a dřevinami.
 • Morfologie, taxonomie a ontogeneze vybraných skupin řas.
 • Molekulární fylogenetika zelených řas.
 • Ekologie a rozšíření planktonních a bentických řasových populací stojatých i tekoucích sladkých vod; ekologie synuzií půdních a aerických sinic a řas.
 • Geometrická morfometrika v ekologii zelených řas a chrysomonád.
 • Polyploidie a její role v evoluci cévnatých rostlin.
 • Populační dynamika polyploidních komplexů.
 • Mikroevoluční procesy v sympatických populacích různých cytotypů.
 • Genetická variabilita vzácných a ohrožených druhů cévnatých rostlin.
 • Apomiktické komplexy.
 • Biosystematické studie cévnatých rostlin, s důrazem na zástupce střední Evropy a Středomoří.
 • Fylogeografie a studium šíření.
 • Fytogeografie území ČR.
 • Morfologie cévnatých rostlin.
 • Struktura, klasifikace a dynamika moderní vegetace.
 • Změny vegetace v historické době.
 • Dynamika ekosystémů v záplavových zónách řek.
 • Populační biologie druhů a její role pro přežití druhů v krajině.
 • Genetická variabilita rostlin ve vztahu k ekologii.
 • Mechanismy určující druhovou bohatost rostlinných společenstev.
 • Vztahy mezi rostlinami a živočichy, a dalšími skupinami organismů.
 • Paleoekologie a archeobotanika středoevropské krajiny.
 • Populační biologie vzácných a mizejících druhů naší květeny.
 • Ekologie invazních druhů rostlin.
 • Kolonizace a sukcese na nově vzniklých stanovištích.
 • Tropická ekologie.

Akce dokumentů