E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObecné informace

Ústav petrologie a strukturní geologie zajišťuje výuku několika oborů a specializací v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Geologie představuje široký výsek lidského poznávání přírody, a to přírody jen zdánlivě „neživé“. Ve skutečnosti se jedná o svět stále se vyvíjející, dynamický, se složitými a v mnoha směrech ještě nedostatečně poznanými souvislostmi. Poznávání tohoto světa může být pro vnímavého člověka celoživotním dobrodružstvím, na druhé straně poskytuje i možnosti značně širokého praktického uplatnění, protože lidská civilizace nemůže bez vazeb k okolnímu prostředí existovat.

Výuka na Ústavu petrologie a strukturní geologie je zaměřena na petrologii hornin zemské kůry a pláště, jejich látkové složení, fyzikální podmínky jejich vzniku a možnosti praktického použití. Výuka strukturní geologie je orientována na vnitřní stavbu a vzájemné vztahy horninových těles a jejich strukturní vývoj během orogenních cyklů. Oba směry ve své kombinaci umožňují pochopit dynamiku geologických procesů, dovolují rekonstruovat geologický vývoj zkoumaných oblastí a také stanovit pro člověka důležité aspekty možností využívání přírodních zdrojů. Hlavními oblastmi našeho studia během posledního desetiletí byly nejen horninové komplexy různých částí Českého masivu, ale také další části variského orogenního pásma v západní Evropě, mongolský Altaj, alpsko-karpatský oblouk, v poslední době i Hindúkušsko-himálajské pásmo, Kaledonidy ve Skandinávii a Damarský orogén v Namibii.

Výuka geologických oborů na Přírodovědecké fakultě je sice v tříletém bakalářském stupni společná, ale již během něj si ze širokého spektra volitelných předmětů lze vybírat takové, které jsou potřebné pro zvolenou specializaci v navazujícím studiu magisterském. Dvouleté magisterské studium je plně specializované. Během něj studenti kromě pokročilých kurzů pracují na své diplomové práci, která obvykle zahrnuje dvě terénní sezóny. Po úspěšném obhájení diplomové práce a po složení státních závěrečných zkoušek mají nejlepší studenti možnost studovat ve vybrané specializaci v doktorském studiu, které je v interní formě čtyřleté a zaměřené na samostatnou výzkumnou práci. Ve formě kombinované, např. se zaměstnanáním, může probíhat až osm let.

Náš ústav kromě teoretických předmětů ve všech stupních studia zajišťuje výuku řady důležitých výzkumných metod. Naši studenti se naučí pracovat s polarizačním mikroskopem, vyhodnocovat chemické analýzy hornin i minerálů, používat rastrovací elektronový mikroskop (SEM) a rentgenový mikroanalyzátor, mají možnost měřit a interpretovat difrakci zpětně odražených elektronů (EBSD), využívat měření anizotropie magnetické susceptibility (AMS) a další moderní mineralogické, petrologické a strukturně geologické metody. Samozřejmou součástí kurzů i vlastní výzkumné práce je používání výpočetní techniky, která je nezbytná pro práci s analytickými daty i výsledky strukturních měření. Všechny tyto výzkumné metody lze využít nejen v akademicky zaměřeném přírodovědeckém výzkumu, ale také v některých aplikovaných technických oborech.

Studenti se aktivně účastní zahraničních konferencí a seminářů. Díky výměnným pobytům v rámci programů Erasmus, Sokrates a dalších má každý náš student během magisterského či doktorského studia možnost nejméně jedenkrát pobývat na zahraničních univerzitách, a to obvykle po dobu několika měsíců.

Možnosti uplatnění našich absolventů jsou v základním výzkumu na univerzitách, v ústavech Akademie věd nebo v České geologické službě, dále v referátech státních organizací zaměřených na přírodní prostředí, muzeích a dalších kulturně vzdělávacích institucích, správách přírodních parků, ale také ve firmách zabývajících se geologickým průzkumem, těžbou a zpracováním nerostných surovin, výstavbou podzemních děl apod. Možnosti aplikované petrologie a mineralogie jsou v průmyslu stavebních materiálů. Někteří absolventi se uplatňují i v oblasti ochrany životního prostředí a ukládání nebezpečných odpadů.

Akce dokumentů