E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka bakalářských témat

Ústav petrologie a stukturní geologie by rád studentům bakalářského stupně nabídnul nová témata budoucích závěrečných prací. Na tyto práce se dá zpravidla navázat i při magisterském a doktorském stupni studia. Velkou výhodou našeho ústavu je možnost využít při vlastním výzkumu řadu našich laboratoří: mikrosondové analýzy, skenovací elektronové mikroskopie, experimentální petrologie a mikroskopické analýzy mřížkové orientace.

Charakteristika strukturního plánu v pásu Kaoka v Namibii: zhodnocení satelitních snímků a existujících strukturních měření

Školitel: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (jerabek.petr@natur.cuni.cz)

Bakalářská práce se bude zabývat analýzou satelitních snímků z oblasti Namibské poušti využitím metod dálkového průzkumu Země. Primární zaměření práce bude identifikace průběhu deformačních struktur a zhodnocení celkového strukturního plánu deformační zóny pásu Kaoka v Namibii. Získaná data budou korelována s existující databází strukturních měření za účelem pochopení orogenního vývoje této oblasti.

 

Metasomatóza a chemická přeměna hornin během deformace

Školitel: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (ondrej.lexa@natur.cuni.cz)

Rešeršní část bakalářské práce bude zaměřena na obecnou charakterizaci procesu metasomatózy (přenos hmoty za pomoci fluid a následná rekvilibrace minerálů) a její role při deformaci hornin. Hlavní část bude tvořit sumarize kvantitativních metod pro studium metasomatózy a jejich aplikace pro studium deformovaných hornin. Praktická část bude zaměřena na studium alterovaných hornin, které vystupují v mramorech skupiny Branné v lomech na Smrčníku. Cílem praktické části bude identifikace protolitu těchto hornin.

Geothermobarometry & chronometry of the Lonquimay eruption

Školitel: doc. Alessandro Fabbrizio, Ph.D. (alessandro.fabbrizio@natur.cuni.cz)

Explosive volcanic eruptions represent one of the most significant natural hazards given the profound economic and societal consequences they can produce. Although at the current state of knowledge such eruptions are unpredictable, a better understanding of the behavior of explosive volcanoes will improve our volcano monitoring and disaster mitigation systems. Because volcanic systems are inaccessible, the study of their erupted products provides us with the key to understanding what happens prior to and during an eruption.

Variabilita a petrogeneze blatenského kompozitního plutonu (středočeský plutonický komplex)

Školitel: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (vojtech.janousek@natur.cuni.cz)

Draslíkem bohaté alkalicko-vápenaté granodiority blatenského a červenského typu (a spolu tvořící tzv. blatenský kompozitní pluton, BKP) budují většinu JZ části středočeského plutonického komplexu. Během jejich intruze, před c. 345 Ma, došlo k významné změně v geotektonickém kontextu variského plutonismu v této oblasti (od transprese po začátek výzdvihu Moldanubika). Kromě toho se v rámci BKP nachází jedna z možných lokalit pro plánované úložiště jaderného odpadu. Otázka petrologické a geochemické variability, jakož i možných zdrojů, petrogeneze a geodynamického prostředí vzniku BKP tak nabývá na důležitosti.

Reakční textury a kompoziční vztahy v granátech z eklogitu Mariánskolázeňského komplexu

Školitel: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (faryad@natur.cuni.cz)

Eklogity Mariánskolázeňského komplexu ukazují polymetamorfní vývoj se dvěma generacemi granátů, kde ten mladší vznikl během subdukce. Práce bude zaměřena na studium kompoziční zonálnosti granátů a jejich analýzu za účelem rekonstrukce PT-časového vývoje během metamorfózy eklogitové facie.

Role statického zrání v magmatické krystalizaci

Školitel: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (vaclav.spillar@natur.cuni.cz)

V rámci práce budou využity numerické modely krystalizace k předpovědi vývoje horninové textury v průběhu statického zrání. Na základě simulovaných textur budou odvozeny statistické parametry umožňující identifikovat nebo vyloučit roli texturního zrání v horninách. Práce tak může napomoci v rozřešení jedné z hádanek magmatické petrologie. Téma může být řešeno v rámci bakalářské i diplomové práce a není konečné - lze jej modifikovat s ohledem na vývoj situace a zejména zájem řešitele.

Virtuální mikroskop - digitalizace a webová prezentace výbrusových sbírek

Školitel: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (radim.jedlicka@natur.cuni.cz)

  1. Osvojení si určování a popisování minerálů v polarizačním mikroskopu
  2. Digitalizace a katalogizace výbrusového materiálu
  3. Tvorba webové aplikace s obsahem digitálních médií s minerály a horninami

Chování Li při metamorfóze v subdukční zóně

Školitel: Mgr. Martin Racek, Ph.D. (martin.racek@natur.cuni.cz)

Práce si klade za úkol porozumět chování Li během metamorfních reakcí v subdukční zóně. Li může být přítomno alespoň ve stopovém množství ve velké části silikátových minerálů, v některých pak mohou jeho obsahy dosahovat významných hodnot. Přesto je znalost chování tohoto prvku během metamorfních reakcí a jeho distribuce mezi minerály v závislosti na P-T podmínkách omezena také z důvodu jeho problematické detekce některými běžnými analytickými metodami. Základem bakalářské práce je shrnutí současných znalostí o chování Li během metamorfních procesů, na to naváže studium horninových vzorků odebraných v oblasti saxothuringika.

Zonalita hlavních a stopových prvků granátu během subdukce hornin

Školitel: Mgr. Jan Kulhánek (jan.kulhanek@natur.cuni.cz)

Dobře zachovalá kompoziční zonálnost granátu nám pomáhá odhalit teplotně-tlakový vývoj horniny a metamorfní reakce, které se během růstu granátu udály. Student/ka by se v této práci věnoval/a rešerši kompozičních změn metamorfního granátu, substitučních mechanismů a objasnění důvodu vzniku různých kompozičních zonálností hlavních i stopových prvků. Na rešeršní část naváže vlastní studium granátů z vysokotlace metamorfovaných hornin centrální části Krušnohoří.

Akce dokumentů