E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby, státní zkoušky a závěrečné práce

Náležitosti a formální úprava závěrečných prací
Náplň, náležitosti a formální úprava závěrečných prací se řídí Studijním a zkušebním řádem UK, studijními předpisy PřF, nařízením děkana, pokyny studijní proděkanky a garantů studijních oborů, příp. pokyny na jednotlivých ústavech.
Obhajoby a zkoušky bakalářské
Pokyny k průběhu obhajoby bakalářské práce a státních bakalářských zkoušek
Obhajoba a zkoušky magisterské
Pokyny k průběhu obhajoby diplomové práce a státních magisterských zkoušek
Obhajoba a zkoušky doktorandské
Pokyny k průběhu obhajoby disertační práce a státních doktorských zkoušek

Akce dokumentů