E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla užívání universitní licence ESRI

 1. Provádění universitní licenční smlouvy ESRI (dále "Licence") v rámci University Karlovy je řízeno a koordinováno odpovědnou osobou (dále "koordinátor") uvedenou ve smluvním dojednání mezi Univerzitou Karlovou a firmou ArcData, distributorem produktů ESRI v České republice.
 2. Koordinátor zodpovídá za administraci produktů ESRI a souvisejících licenčních nástrojů a za dodržování smluvních závazků ze strany University Karlovy.
 3. Na jednotlivých fakultách/pracovištích UK jsou podle potřeby ustanoveni pověření zástupci koordinátora, kteří administrují využívání Licence na jejich fakultě/pracovišti podle pokynů koordinátora. Zástupci koordinátora podávají pravidelné zprávy koordinátorovi o stavu využívání produktů Licence na jejich fakultě/pracovišti.
 4. Veškeré licence a související hardwarové a softwarové produkty spravuje koordinátor a na základě žádosti je poskytuje uživatelům prostřednictvím svých zástupců na jednotlivých pracovištích/fakultách.
 5. Pro využívání produktů ESRI v rámci Licence jsou zásadně upřednostněny síťové instalace.
 6. Každá síťová licence je spravována (monitorována) určeným odpovědným pracovníkem (správcem serveru), který vede administrativní agendu a zpracovává pravidelné zprávy o využívání licence podle zadání koordinátora nebo jeho místního zástupce.
 7. Ve zvlášť odůvodněných případech bude možné instalovat hardwarový a licenční klíč na jednotlivý počítač pro práci mimo síť a to na dobu časově omezenou. O vydání licence na jednotlivý počítač rozhoduje zástupce koordinátora na základě žádosti s uvedením důvodů, proč nelze využít síťové licence. Student musí mít žádost potvrzenou vedoucím práce nebo školitelem.
 8. Každý uživatel Licence z řad zaměstnanců, diplomantů a doktorandů je evidován jmenovitě, u učeben je evidován celkový počet počítačů.
 9. Centrální evidenci uživatelů Licence vede koordinátor a zahrnuje: jméno uživatele/počet počítačů, umístění počítače, nainstalované moduly ESRI a účel a termín jejich užívání.
 10. Každému evidovanému uživateli zabezpečí instalaci požadovaných modulů na jeho počítač (případně na počítače v učebně) zástupce koordinátora na pracovišti/fakultě.
 11. Každý uživatel Licence na požádání podává odpovědnému pracovníku fakulty případně koordinátorovi zprávu o tématu a rozsahu využití poskytnutých produktů.
 12. Seznam produktů, které Licence zahrnuje, tvoří přílohu těchto pravidel. Používání veškerých jiných produktů ESRI, které nejsou součástí Licence, jak s aktuální licencí nebo prošlou licencí, není součástí těchto pravidel a je plně v kompetenci a zodpovědnosti majitelů příslušných licencí.

Zodpovědné osoby Licence:


Koordinátor pro geografickou sekci: RNDr. Přemysl Štych, e-mail: stych@natur.cuni.cz
Koordinátor pro geologickou sekci: RNDr. Karel Martínek, e-mail: karel@natur.cuni.cz
Koordinátor pro ÚŽP a biologickou sekci: Ing. Luboš Matějíček, e-mail: lmatejic@natur.cuni.cz 
Akce dokumentů