E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. Ing. Jan Kolář, CSc.

Doc. Ing. Jan Kolář, CSc. absolvoval studium jaderné fyziky na ČVUT v Praze v roce 1967. Získal titul kandidáta technických věd v roce 1978 v oboru kosmické fyziky. Je odborníkem a průkopníkem využívání družicových dat pro sledování zemského povrchu a propagátorem kosmonautiky. Problematice dálkového průzkumu Země se věnuje od roku 1975, kdy se datuje začátek tohoto oboru u nás. V roce 1981 založil laboratoř dálkového průzkumu na Stavební fakultě ČVUT, kterou vedl do roku 2003. Na této škole rovněž zavedl výuku dálkového průzkumu a posléze i geografických informačních systémů pro studenty obor geodézie. Od roku 1992 přednášel oba předměty na katedře mapování a kartografie, kde se v roce 1995 habilitoval na docenta. Od roku 2003 vede katedru aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze. V letech 1984 až 1992 byl místopředsedou Československé komise pro kosmický výzkum a předsedou její pracovní skupiny dálkového průzkumu.  Od roku 1990 byl odpovědným řešitelem několika mezinárodních projektů z oblasti geoinformačních systémů a dálkového průzkumu včetně projektů Phare. Kromě jiného byl vedoucím kolektivu, který vytvořil databázi CORINE Land Cover 90 v České a Slovenské republice, jakožto součást celoevropské databáze. Řídil mezinárodní konsorcium Phare Topic Link on Land Cover, které v letech 1997-2000 bylo partnerem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na problematiku databáze CORINE Land cover v zemích Phare. Odborně spolupracuje se zahraničními pracovišti a institucemi, hlavně Evropskou agenturou životního prostředí (EEA), Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a Výzkumným střediskem Evropské komise (JRC). Přednášel problematiku dálkového průzkumu na kursech v zahraničí pořádaných FAO a OSN a EEA. Je autorem monografie o dálkovém průzkumu Země, řady vysokoškolských skript a učebních textů a desítek vědeckých článků a výzkumných zpráv publikovaných v časopisech a na domácích i mezinárodních konferencích. Je členem Mezinárodní astronautické akademie a Výboru pro pozorování Země Mezinárodní kosmické federace (IAF) a zastupuje Českou republiku ve skupině pro kosmickou politiku Evropské unie (High Level Space Policy Group) v evropském Poradním výboru programu Global Monitoring for Environment and Security (GMES) a ve Výboru programu „Vesmír“ 7. Rámcového programu pro vědu a výzkum Evropské unie.

Akce dokumentů