E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění zaměstnanci a studenti geografické sekce

Přehled ocenění děkana, rektora a dalších významných ocenění, které obdrželi studenti a zaměstnanci geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

2022

Adam Bartůšek | Změny vybraných parametrů geochemismu povrchových vod ve vazbě na srážko-odtokový režim

2021

Petr Janoš | Analýza území pro reintrodukci populací koně Převalského v Mongolsku pomocí metod DPZ

2020

Barbora Paulosová I Hlavní faktory ovlivňující výskyt a extremitu událostí deště na sněhovou pokrývku v povodí Ptačího potoka na Šumavě

2019

Tereza Kadeřábková I Identifikace potenciálně vhodných habitatů pro výskyt sysla obecného (Spermophilus citellus) s využitím dálkového průzkumu Země


Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci v rámci studia učitelství

2019

Pavol Ďurkech I Funkce školních dějepisných atlasů ve výuce na základních školách


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

2022

Elizaveta Ukolova | Analýza vztahů mezi vícečetnými příčinami smrti aplikací metod analýzy sítí

2021

Milan Hofman | Typologie zvukových krajin

2020

Michal Matyáš I Klasifikace zástavby pro účely kartografické generalizace státního mapového díla

2019

Jiří – Jakub Zévl Časoprostorová strukturace Pražské metropolitní oblasti

2018

Vít Bořil ׀ Politická makrogeografie současného veřejného mínění o imigraci a uprchlické krizi v Evropské unii: víceúrovňové analýzy

2017

Matěj Roman ׀ Correlation of abiotic proxies in Holocene lacustrine sediments of Peri-Atlantic Arctic

2016

Lenka Havelková ׀ Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků

2015

Jan Ferdinand Polášek ׀ Plošná extremita vichřic na území České republiky

Zdeněk Kresl ׀ Novodobí reemigranti z rumunského Banátu, jejich očekávání spojená s přesídlením, adaptace a integrace v Česku

2014

Dan Kašpar ׀ Konvergenční a divergenční tendence úmrtnosti ve vybraných evropských zemích

2013

Adam Emmer ׀ Potenciální nebezpečnost vybraných morénami hrazených jezer v pohoří Cordillera Blanca, Peru

2012

Andrej Morávek ׀ Geomorfologická interpolácia vrstevníc nad nepravidelnou trojuholníkovou sieťou

2011

Peter Mida ׀ Glaciálna modelácia karov a stratigrafia morén Vysokých Tatier

2010

Lenka Křížová ׀ Exoskopický standard sedimentů glacigenních akumulačních forem reliéfu

2009

Štěpánka Bláhová ׀ Dynamika obsahu C v půdách

2008

Tomáš Seidl ׀ Proces integrace marginálního území do regionálního systému - příklad Vojenského újezdu Boletice

2007

Pavlína Spurná ׀ Geografické aspekty volebního chování obyvatel v Česku v letech 2002 a 2006

 


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu

2022

Kateřina Zajícová | The variability of soil organic carbon pool and the potential of ground-penetrating radar in its estimating

2021

Blanka Gvoždíková | Vztah anomálií toku vlhkosti, extrémních srážek a povodní ve střední Evropě

2020

YE SU I  Hydrological processes and dynamics in the changing climate and environment: Lessons learned from multiple temporal and spatial scales

2019

Mgr. Jan Stryhal I The application of atmospheric circulation classifications in the interpretation of climate model outputs

2018

Jan Tumajer ׀ Quantitative vessel parameters of broadleaves as a tool for reconstruction of physical geographical processes

2017

Adam Emmer ׀ Dynamic of evolution and hazardousness of lakes in the Cordillera Blanca (Peru)

2016

Ondřej Lhotka ׀ Long-term variability of heat waves and cold spells in Central Europe

2015

Jana Bernsteinová ׀ Modeling of mass transport causal conditions

2014

Barbora Vysloužilová ׀ Steppes ou forêts? Les conditions environnementales de la formation et de ľévolution des chernozems en Europe Centrale

2013

Veronika Kopačková ׀ Hyperspectral Remote Sensing for Environmental Mapping and Monitoring

2012

Jan Burda ׀ Dynamika a rozšíření recentních svahových pohybů na úpatí Krušných hor Regionální studie: Jezeří

2011

Jan Ženka ׀ Industrial upgrading and regional development - Czech automotive industr

2010

Vojtěch Nosek ׀ Prostorové aspekty sociálních nerovnoměrností: Česko v kontextu střední a východní Evropy

2009

Marie Macešková ׀ Fiskální politika jako klíčový mechanismus regionálního rozvoje: příklad regionální dimenze sektorových a horizontálních politik ČR

2008

Daniel Nývlt ׀ Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny

2007

Jan Klimeš ׀ Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších

 


Cena děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

2022             Barbora Janáková Kuprová

2021             Jan Tumajer

2020             Lukáš Vlček

2019             Lucie Pospíšilová

2018             Jiří Hasman

2017             Petra Špačková

2016             Pavlína Netrdová

2015             Klára Hulíková

2014             Viktor Květoň

2013             Zdeněk Kučera

2012             Filip Harvich

2011             Miroslav Müller

2010             Václav Treml

2009             Jana Spilková

2008             Zbyněk Engel

2007             Josef Novotný

2006             Milada Matoušková

2005             Pavel Chromý

2004             Jakub Langhammer

 


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

2021/2022

Mojmír Polák | Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů | Testování možností extrakce vybraných krajinných charakteristik pro popis stanovišť výskytu indikačně významných druhů ptáků v Krkonoších z dat dálkového průzkumu Země

Petra Krsková | Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů | Tematický atlas skautingu

Hana Janoušková I Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů | Hodnocení výkonů žáků v zeměpise na základních školách

2019/2020

Tereza Kadeřábková I Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Pavol Ďurkech I Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů

2018/2019

Adéla Kadlecová ׀ Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů

2016/2017

Jiří-Jakub Zévl ׀ Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů

2014/2015

Lenka Havelková ׀ Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelským studiem

Jan Baťka ׀ Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelským studiem

Michal Jakl ׀ Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů

2011/2012

Martina Nedomová ׀ Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelským studiem

Miroslav Šifta ׀ Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních programů

 


Cena Studentský velemlok

Cena je udělována na základě studentského hlasování nejlepším pedagogům Přírodovědecké fakulty UK.

2022

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. | za předměty Analýza a předpověď počasí, High-impact Weather Phenomena

2021

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. | za přednášku a seminář Demografie v životním pojištění

2020

RNDr. Tomáš Měkota | za přednášku a seminář Praktické aspekty výuky zeměpisu

2019

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. | za předmět Sociogeografické regionální systémy

2014, 2015, 2018

RNDr. Libor Jelen, Ph.D. | za předmět Geopolitika, Geografie nacionalismu a etnických konfliktů

2017

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. | za předmět Prostorová analýza dat

2016

RNDr. Boris Burcin, Ph.D., | za předmět Demografická analýza I a II

 


Ostatní významná ocenění

2022

Laureáti stříbrné pamětní medaile PřF UK         

 • Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc
   

2021

Pamětní medaile Přírodovědecké fakulty (více informací naleznete na zde)

 • doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
 • doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

 

2020

Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 

Pamětní medaile Přírodovědecké fakulty udělené u příležitosti oslav 100 let založení (více informací naleznete na zde)

 • doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
 • prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.
 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
 • prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.

 

2019

Prémii Donatiio Universitatis Carolinae, jejíž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži – prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 – publikace Makroregiony světa: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., doc. PhDr. Jan Daniel Bláha, RNDr. Jiří Anděl

Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů a Cena Mapa roku 2019 v kategorii Atlasy, soubory a edice map a Cena nakladatelství Academia za rok 2019 v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za publikaci Český historický atlas, Kapitoly z dějin 20. století: Autoři RNDr. Dana Fialová, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., RNDr. Tomáš Burda, Ph.D., doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. a Bc. Daniel Paluba.

 

2018

Medaile prof. Kondrackiego za dlouholetou spolupráci s varšavskou univerzitou a polskou geografií – doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 

Akce dokumentů