E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada geografické sekce

Vědecká rada geografické sekce působí jako stálý poradní orgán Vědecké rady fakulty a sekčního proděkana

Členy sekční vědecké rady jsou vedoucí kateder sekce. Další členy sekčních vědeckých rad jmenuje sekční proděkan po schválení Vědeckou radou fakulty. Jednání sekční vědecké rady řídí proděkan.

Sekční vědecká rada rozhoduje usnesením. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů vědecké rady. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů. U usnesení týkajících se základní koncepce vědecké a pedagogické činnosti sekce a dále v případech uvedených v § 30 odst. 1 písm. a) a b) zákona o VŠ je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů vědecké rady, nejméně však jedné poloviny všech členů.

Funkční období sekční vědecké rady je čtyřleté a počet jejích členů stanoví na návrh Vědecké rady fakulty a po vyjádření senátu děkan. Působnost sekční vědecké rady je upravena Statutem Přírodovědecké fakulty UK.

Složení Vědecké rady geografické sekce

 • doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
 • prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
 • prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
 • Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 
 • doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
 • RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 • doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.  
 • prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 
 • doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
 • doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Přehled proděkanů geografické sekce a odkazy na zápisy z vědecké rady

Proděkani geografické sekce

Funkční období

Zápisy z vědecké rady 

prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

1. 12. 2016 – doposud

Více…

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

22. 1. 2010 – 30. 11. 2016

Více…

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

1. 4. 2009 – 21. 1. 2010

Více…

prof. RNDr. Vít Vilímek, Ph.D.

1. 2. 2006 – 31. 3. 2009

Více…

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

1. 3. 2003 – 31. 1. 2006

 

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

1997 – 28. 2. 2003

 

prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.

1994 – 1997

 

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

1990 – 1994

 

Schválené zápisy ze zasedání Vědecké rady geografické sekce

Funkční období doc. RNDr. Martina Ouředníčka, Ph.D.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017


Funkční období prof. RNDr. Jakuba Langhammera, Ph.D.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010


Funkční období prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. (2. období)

2010

2009


Funkční období prof. RNDr. Víta Vilímka, Ph.D.

2009

2008

Akce dokumentů