E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada geografické sekce

Vědecká rada geografické sekce působí jako stálý poradní orgán Vědecké rady fakulty a sekčního proděkana

Členy sekční vědecké rady jsou vedoucí kateder sekce. Další členy sekčních vědeckých rad jmenuje sekční proděkan po schválení Vědeckou radou fakulty. Jednání sekční vědecké rady řídí proděkan.

Sekční vědecká rada rozhoduje usnesením. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů vědecké rady. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů. U usnesení týkajících se základní koncepce vědecké a pedagogické činnosti sekce a dále v případech uvedených v § 30 odst. 1 písm. a) a b) zákona o VŠ je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů vědecké rady, nejméně však jedné poloviny všech členů.

Funkční období sekční vědecké rady je čtyřleté a počet jejích členů stanoví na návrh Vědecké rady fakulty a po vyjádření senátu děkan. Působnost sekční vědecké rady je upravena Statutem Přírodovědecké fakulty UK.

Složení Vědecké rady geografické sekce

 • doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
 • doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
 • prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
 • prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
 • doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
 • Mgr. et Mgr. Lukáš Frantál
 • doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
 • doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
 • RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 • RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
 • RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Schválené zápisy ze zasedání Vědecké rady geografické sekce

2018

2017


2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Akce dokumentů