E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVojenské újezdy, ptačí útočiště?

V posledních několika desetiletích došlo na evropském kontinentě k zásadním změnám ve využití půdy - k masivní zástavbě, intenzifikaci zemědělské produkce, výsadbě monokultur a k celkovému poklesu různorodosti krajiny. V důsledku těchto aktivit začalo docházet ke snižování biodiverzity, přičemž její stav se často odvozuje z výzkumu ptačích populací. Ondřej Bušek a Jiří Reif z Ústavu pro životní prostředí proto zkoumali, zda vojenské újezdy, které představují relativně "nezasaženou" krajinu, skýtají útočiště pro ohroženou biodiverzitu.

Vojenské újezdy totiž oproti běžné krajině naší vlasti prošly výrazně odlišnou historií. Vznikly v době, kdy byla krajina ještě využívána poměrně šetrně. Poté díky své uzavřenosti unikly popsaným civilizačním tlakům a jejich biotopy utvářel vojenský výcvik.

V rámci výzkumu autoři nejprve zkoumali, zda se tento odlišný vývoj projevil v charakteru jejich současného krajinného pokryvu. Ten analyzovali pomocí vrstvy Corine v pěti velkých vojenských újezdech: Hradiště, Brdy, Boletice, Březina a Libavá a současně na tzv. kontrolních plochách okolo újezdů se stejně velkou rozlohou. 

Vojenské újezdy představují naději pro ohrožené druhy ptáků. 
Foto: David Hořák.

Krajinný pokryv ve vojenských újezdech a v kontrolních plochách se výrazně odlišoval. Zatímco na kontrolních plochách převládala zemědělská půda a různé druhy umělých stanovišť, ve vojenských újezdech se jednalo o lesní plochy protkané křovinami a trávníky.

Větší pozornost ohledně biodiverzity byla věnována vojenskému újezdu Hradiště, ve kterém byla zkoumána ptačí druhová rozmanitost, jelikož jsou ptačí společenstva často označována jako indikátory biodiverzity. Ohrožené druhy ptáků, kterých bylo 14, byly počítány odděleně od zbývajících 52 druhů. Ve zvolených bodech bylo v roce 2014 během období hnízdění dvakrát prováděno sčítání ptactva.Počet ohrožených druhů ptáků byl prokazatelně výrazně vyšší ve vojenských újezdech. Celkově zde byl vyšší i počet druhů ptáků vázaný na ranně sukcesní stádia vegetace, na rozdíl od lesních porostů, u kterých nebyl zaznamenán významný rozdíl.

Vojenské újezdy představují specifické ostrůvky v naší krajině. Jejich krajinný pokryv se odlišuje od okolního prostředí, čímž umožňuje výskyt rozličných habitatů, mimo jiné vhodných pro ohrožené druhy ptáků. Vzhledem k jejich průměrné rozloze 259 km2 mohou zároveň směle konkurovat národním parkům. Jejich důležitost v krajině je nesporná, ne pouze jako vojenské cvičiště dané země, ale také pro ochranu toho nejcennějšího co máme, biodiverzity. To ostatně dokládá i nedávné vyhlášení vojenského újezdu Brdy, kde byly výcvikové aktivity ukončeny, chráněnou krajinnou oblastí.
 
Bušek, O., Reif, J. (2017): The potential of military training areas for bird conservation in a central European landscape. Acta Oecologica, 84, s. 34–40.

Kateřina FRAINDOVÁ

Publikováno: Pondělí 29.01.2018 09:55

Akce dokumentů