E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVíme, co v půdě provádějí nově introdukované kulturní plodiny?

Půdy jsou důležitými poskytovateli ekosystémových služeb, mezi ty nejdůležitější bychom mohli zařadit možnost produkce potravin a zmírňování vlivu klimatických změn. To je umožněno díky vázání uhlíku a koloběhu živin, což jsou procesy řízené především půdní biotou. Nicméně zintenzivňování zemědělské produkce, způsobené požadavkem na pěstování biopaliv, půdní organismy redukuje. U nás jsou k výrobě biopaliv využívané rostliny jako řepka olejka, Miscanthus a šťovík uteuša (Rumex patientia x R. tianshanicus). Zatímco první dvě plodiny jsou u nás už zavedené, dosud jsme měli velmi málo informací o tom, jaký vliv má dlouhodobé pěstování hybridního šťovíku na půdní organismy.
Šťovík Uteuša, zdroj: www.vurv.cz

Pokud jsou pole správným způsobem umístěna, navržena a spravována, pak mohou redukovat míru vyplavování živin z půdy a půdní erozi, a poskytovat přídavné ekosystémové služby jako např. vázání uhlíku, zlepšování úrodnosti půdy a odstraňování toxických látek z půd nebo odpadů. Nicméně záleží na mnoha faktorech pěstování těchto plodin, zda budou mít ve výsledku na diverzitu půdních organismů spíše negativní nebo pozitivní efekt. Některé z nedávno zavedených plodin pro výrobu biopaliv totiž mohou napomoci rychlejší degradaci půdy a prohloubit problémy s biologickými invazemi, kdy se introdukované rostliny nekontrolovaně šíří mimo pěstební plochy a vytlačují původní druhy.

Hlavním cílem výzkumu skupiny vědců z rozličných institucí, včetně Ústavu pro životní prostředí a Katedry ekologie PřF UK, bylo vyhodnotit potenciální pozitivní a negativní environmentální efekty dlouhodobé kultivace šťovíku uteuša, nové plodiny určené k výrobě biopaliv.

Tato rostlina je výhodnou plodinou z několika hledisek - je možno ho sklízet v suchém stavu, dosahuje vysokých výnosů po dobu více než deseti let, toleruje širokou škálu půdních typů, způsobů hnojení a klimatických podmínek. Háček je v tom, že některé druhy šťovíku už způsobily nemálo vrásek vědcům zabývajícím se biologickými invazemi a staly se žhavým tématem oboru. Z výše uvedených důvodů je šťovík uteuša také plodinou potenciálně nebezpečnou.  

Autoři porovnávali několik typů polí - pole se šťovíkem staré dva roky a starší deseti let, řepkové/pšeničné pole mladší deseti let a kulturní louku porostlou lipnicí, jetelem, jitrocelem, srhou a psárkou. Oproti ostatním dvěma se v půdě pole s desetiletým šťovíkem vyskytovalo více hub patogenních pro rostliny, což je v souladu s výsledky získanými již v jiných studiích. Nejvíce mezo- a makrofauny si libovalo v luční a šťovíkové půdě, o něco méně živo bylo v půdě řepkového/pšeničného pole. Tyto výsledky autoři přisoudili vlivu orby, která obecně redukuje diverzitu půdní fauny. Co se týče půdní respirace, což je ukazatel aktivity půdních mikroorganismů, tak ta byla nejvyšší v řepkovém/pšeničném poli, ostatní biotopy se mezi sebou příliš nelišily. Zde je zase možné hledat příčinu v orání, které podporuje jak aktivitu mikrobioty tak i mineralizaci půdní organické hmoty.

Lze shrnout, že dlouhodobé pěstování šťovíku mění složení půdního společenstva, ale v rámci již pozorovaných hranic u jiných typů biotopů. Nicméně bude potřeba se zaměřit na zvýšený výskyt patogenních hub, který byl v půdě šťovíkového pole zaznamenán. Ten totiž může z dlouhodobého hlediska představovat výhodu pro tento druh, protože patogeny napadají především původní rostlinné druhy.

Heděnec, P., Novotný, D., Usťak, S., Honzík, R., Váňa, D., Petříková, V., Frouz, J. (2015). Effect of long term cropping hybrid sorrel (Rumex patientia x Rumex tianshanicus) on soil biota. Biomass and Bioenergy 78: 92-98. 

Radka Zelená

Publikováno: Úterý 06.10.2015 13:40

Akce dokumentů