E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSucho přichází dříve

V posledních desetiletích čelíme hydrologickým výkyvům, jež se v současnosti projevují zejména výrazným a déletrvajícím suchem. Změny v hydrologickém cyklu mají zásadní vliv jak pro člověka a jeho zásobování vodou, tak na celý ekosystém. O vážnosti situace velice dobře vědí Vojtěch Vlach a Milada Matoušková z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ondřej Ledvinka z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří podrobně prozkoumali, co přesně se v posledních dekádách dělo v oblastech českých pohoří z hlediska hydrologických změn.

Klimatická změna s sebou přináší nelehké úkoly, které je občas obtížné zvládnout. Přizpůsobení se měnícím se klimatickým podmínkám a předcházení závažnějším dopadům na krajinu, obyvatelstvo a celý ekosystém jsou dnes velice významným tématem. K jejich řešení je nezbytné znát minulý a současný stav klimatu a na základě toho předpovídat budoucnost, aby bylo možné realizovat účinná a efektivní opatření, která dlouhodobě zabrání neblahým negativním vlivům.

Malé průtoky mají negativní vliv nejen na obyvatelstvo a okolní krajinu, ale i faunu a flóru říčních systémů – Horní Blanice, mj. oblast výskytu ohroženého druhu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), byla jedním ze zkoumaných povodí.
Foto: K. Fraindová.

Jelikož nyní představuje jednoho z největších hydrologických strašáků sucho, se kterým je velice nesnadné bojovat, vědci se v nedávné studii zaměřili na analýzu dlouhodobé variability a sezónnosti malých průtoků a sucha v patnácti povodích tří různých regionů našich pohraničních pohoří – konkrétně Šumavy, Krušných hor, Krkonoš a Broumovské vrchoviny. Vybrané období 1968–2019 bylo dostatečně dlouhé k zachycení trendů a výrazných změn.

Ke zhodnocení hydrologové použili mnoho nástrojů a technik, díky kterým určili změny v průtocích jak z dlouhodobého hlediska, tak během sezón. Zaměřili se přitom právě na ty nejmenší průtoky, které se objevují zejména v zimních a letních měsících a mohou způsobit zásadní problémy s dodávkami vody, a to zejména pokud trvají delší dobu.

Výsledky studie ukázaly závažný problém zejména v nárůstu podílu malých průtoků v letních měsících, posun průměrných minimálních průtoků směrem k začátku roku a také nárůst délky trvání suchých epizod. Na tyto změny přitom měla zásadní vliv nadmořská výška a celková orientace povodí ke světovým stranám. Nejvýrazněji se změny projevovaly v povodích orientovaných převážně na jihozápad v polohách s nadmořskou výškou okolo 800–1000 m. Naopak povodí položené nad 1000 m n.m. nezaznamenaly během posledních padesáti let výraznější změny.

I když se v posledním roce hydrologická situace na našem území mírně zlepšila, stále nedošlo k úplnému doplnění zásob podzemních vod a v některých oblastech, zejména v západních Čechách, je situace stále kritická. V budoucnu navíc můžeme očekávat možné další i závažnější epizody sucha v souvislosti se změnou klimatu a nyní i bohužel změnou krajinného pokryvu na našem území. Současná studie navíc ukázala, že hydrologická situace na našem území se regionálně velmi odlišuje. Nespat na vavřínech a činit uvážlivá opatření ke správnému zacházení s vodou v krajině v závislosti na stavu konkrétního povodí je tak nezbytností.

Kateřina Fraindová

Vlach, V., Ledvinka, O., Matouskova, M. (2020): Changing Low Flow and Streamflow Drought Seasonality in Central European Headwaters. Water, 12, 3575; doi:10.3390/w12123575.

Publikováno: Úterý 16.03.2021 09:15

Akce dokumentů