E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředpoklady k obezitě se u českých předškolních dětí za posledních 50 let zvýšily

V současné době trpí v Evropě podle WHO (World Health Organization) více než polovina lidí nadváhou či obezitou, přičemž Česká republika patří mezi země s nejvyšším body mass indexem (BMI). Předpoklady k obezitě přitom vznikají již v dětství, kdy však nemusí být navenek patrné.

Obezita je v současné době velkým problémem vyspělých zemí, a to nejen u dospělé populace se sedavým zaměstnáním. Jedná se o čím dál větší problém také u dětí, které tráví méně času fyzicky náročnějšími aktivitami. Městské prostředí většinou nenabízí vyhovující a bezpečné prostředí k venkovním aktivitám, a tak naopak vzrůstá zájem o pasivní zábavu zajištěnou moderními technologiemi. Právě v dětství dochází s množením buněk tukové tkáně k tvorbě předpokladů pro vznik obezity v pozdějším věku, což způsobuje dřívější nástup doprovodných zdravotních problémů.

Mapa průměrného BMI dospělé populace v evropských zemích (světle červená: 25,0-27,4; tmavě červená: 27,5-29.9; zdroj WHO).

Česká republika disponuje dlouhodobými záznamy z antropometrických měření dětí, což umožnilo biomedicínským antropologům z Katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK analyzovat vývoj množství tukové tkáně a úroveň motorického vývoje u 5-6letých dětí v průběhu posledního více než půlstoletí. Kromě tradičních rozměrů jako tělesná výška a hmotnost byly v některých průzkumech měřeny i tloušťky vybraných kožních řas na trupu a končetinách. Kožní řasy vypovídají o množství uloženého podkožního tuku v dané tělesné oblasti a oproti tradičnímu hmotnostně-výškovému indexu BMI dávají lepší obraz o tkáňovém složení těla. Motorická vyspělost byla testována standardizovanými testy – hodem jednou rukou a skokem z místa odrazem snožmo, které vypovídají o síle a koordinaci horních a dolních končetin.

Za poslední půlstoletí došlo u českých předškoláků k nárůstu tukové tkáně, aniž by byly zaznamenány výrazné změny BMI. To znamená, že došlo ke změně tělesného složení a zjevně ke snížení zastoupení jiných tkání jako například svalů. Zároveň dochází k přednostnímu hromadění tuku v oblasti trupu, což je v dospělosti spojováno s vyšším rizikem srdečních onemocnění. Nárůst tukové tkáně byl doprovázen i zhoršením výkonu v obou motorických testech.

Nárůst obezity nepochybně odráží změnu životního stylu. Pro moderní společnost je typické omezení času věnovaného tělesné aktivitě za současného nepřizpůsobení jídelníčku. Klesá výdej energie a její přebytek se ukládá v těle ve formě tuku. Taková změna byla zaznamenána i u českých předškolních dětí s výraznějším skokem v 90. letech. S nárůstem podkožního tuku pak negativně souvisí fyzická zdatnost. Její pokles souvisí také s úbytkem času stráveným fyzickou aktivitou, při které dochází mimo jiné i k tréninku daného úkonu. Podávání neuspokojivých výkonů však následně negativně působí zase na děti samotné, které mohou pociťovat nedostatečnou motivaci a nezájem, což vede k dalšímu poklesu aktivně stráveného času.

Prevence obezity u předškolních dětí je zásadní nejen z hlediska sklonu k obezitě v dospělosti, ale také kvůli hormonálním účinkům tukové tkáně, které mohou negativně ovlivnit nástup a průběh puberty. U dívek tyto hormony posouvají nástup puberty do nižšího věku, u chlapců blokují hlavní pohlavní hormonální osu. V obou případech urychlují růst a kostní zrání. V konečném efektu zkracují prepubertální růstové období a mohou zkrátit i dobu trvání pubertálního růstového spurtu. Výsledkem je snížení konečné výšky jedince vůči jeho genetické růstové dispozici.

Na zdravotní péči o pacienty s komplikacemi spojenými s obezitou je ročně vynaloženo velké množství státních finančních prostředků. I z toho důvodu je jednou z priorit Ministerstva zdravotnictví včasné zamezení dětské obezity, které je součástí různých programů na podporu sportovních aktivit a zavedení zdravé výživy do škol. O zdravý růst a vývoj by se však měli starat především sami rodiče a vstup jejich dětí do dospělosti bez zbytečného břemene navíc by měl být jejich hlavním cílem.

 

Sedlak P, Pařízková J, Daniš R, Dvořáková H, Vignerová J. 2015. Secular Changes of adiposity and Motor Development in Czech Preschool Children: Lifestyle Changes in Fifty-Five Year Retrospective Study. BioMed Research International 2015.

Rebeka Rmoutilová

 

Publikováno: Úterý 07.02.2017 20:25

Akce dokumentů