E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoodkrytá rozmanitost mikroskopických hub v Neotropech

O tom, že diverzita organizmů v tropických oblastech je málo probádaná, není třeba pochybovat. Platí to i pro mikroskopické vřeckovýtrusné houby, jejichž neprozkoumaná diverzita je neustále středem pozornosti mykologů jak v oblastech mírného pásma, tak v tropech. Tentokrát se Ondřej Koukol z Katedry botaniky PřF UK se svými kolegy z ČR i ze zahraničí v rámci tří expedic zaměřil na tropický rod Hermatomyces.
Nížinný les v okolí Rio Majágua skrýval hojnost i druhovou četnost zástupců rodu Hermatomyces. Foto: Ondřej Koukol

Při studiu diverzity a taxonomie hub se ve velké míře uplatňují i molekulárně genetické analýzy. Ne vždy ale bývají tyto analýzy provedeny správně. Bez návaznosti na fenotypické znaky pozorované přímo (především tvar a velikosti askospor - pohlavních výtrusů a konidií - nepohlavních výtrusů), nebo popisované v literatuře jsou výsledkem nekriticky popsané nové druhy, které byly ve skutečnosti objeveny už dříve. 

Fotografie tří druhů Hermatomyces ze skenovacího elektronového mikroskopu. A, D, G, J. H. reticulatus. B, E, H, K. H. sphaericoides. C, F, I, L. H. sphaericus. Pohled na celé kolonie až k detailu konidií. Foto: Ondřej Koukol

Týmu mykologů z  ČR, USA, Panamy a Německa pod vedením Ondřeje Koukola se podařilo vyjasnit druhové hranice u dosud popsaných druhů tropického rodu Hermatomyces. Tento rod je charakteristický tvorbou huňatých kolonií, uvnitř nichž se tvoří vícebuněčné spory dvou typů. Zástupci rodu Hermatomyces jsou poměrně běžně nacházeni v tropech Nového (Amerika) i Starého (Evropa, Afrika, Asie) světa na větvičkách různých druhů dřevin v opadu. Čerstvý materiál pocházel výhradně z nížinných tropických lesů Panamy, kde jej sbíral v průběhu tří expedic v letech 2015 - 2017 Ondřej Koukol se svými studenty. Klíčové bylo rovněž studium herbářových položek zapůjčených z herbáře Národního muzea v Praze, New York Botanical Garden (USA) a Royal Botanical Garden v Kew (Velká Británie). Ačkoliv byly některé položky více jak 120 let staré, morfologické znaky zůstaly zachovány a bylo možné tyto položky ztotožnit s čerstvě sbíranými druhy. Podrobným studiem čerstvého materiálu i herbářových položek se podařilo najít znaky, které byly klíčové pro vymezení stávajících druhů a popsání nových. Kromě optického mikroskopu byly všechny druhy pozorovány i ve skenovacím elektronovém mikroskopu, takže výsledná publikace je doplněna rozsáhlým obrazovým materiálem.

Ačkoliv se podařilo popsat pět nových druhů pro vědu, celkový počet známých druhů v tomto rodu se snížil ze 17 na 16. U šesti druhů popsaných pro vědu teprve nedávno, v rozmezí let 2016 - 2017, bylo totiž odhaleno, že ve skutečnosti představují druhy známé už z minulosti. Tato studie ukázala, že cílený sběr konkrétní skupiny hub v určité oblasti může vést k objevu dosud přehlížených druhů a že fenotypické znaky je třeba vždy konfrontovat s výsledky molekulárně genetických analýz. Velkou roli sehrálo i studium herbářových položek. Ačkoliv jsou v dnešní době vyzdvihovány molekulárně genetické metody, sběry uchovávané v herbářích představují velmi cenný materiál, bez kterého není možné spolehlivě stanovit druhové hranice u některých skupin (nejen) mikroskopických hub.

Koukol, O., Delgado, G., Hofmann, T. A., Piepenbring, M. (2018). Panama, a hot spot for Hermatomyces (Hermatomycetaceae, Pleosporales) with five new species, and a critical synopsis of the genus. IMA FUNGUS 9(1): 107–141. doi:10.5598/imafungus.2018.09.01.08.

Radka Zelená

Publikováno: Pondělí 09.07.2018 20:00

Akce dokumentů