E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOhrožená Austrálie

Kolik evropských druhů rostlin se v dnešní době nachází v Austrálii? V jakých obdobích k introdukcím docházelo? Jsou nějaké životní formy či taxony rostlin zavlékány častěji? Jsou již tyto rostliny v Austrálii zdomácnělé? Takové otázky si kladla skupina vědců z australského a několika evropských pracovišť.

Flóra ze střední Evropy je důležitým zdrojem introdukovaných rostlin nejen v Austrálii, ale i po celém světě. Po rozsáhlé analýze mnoha historických i recentních zdrojů bylo na území Austrálie zjištěno 759 nepůvodních rostlinných druhů z 86 čeledí, z nichž je 31 druhů stromů, 91 druhů keřů, 533 druhů bylin a 61 druhů trav.

První náhodně zavlečená rostlina byla v Austrálii zaznamenána již v roce 1802 a byla to mrkev obecná (Daucus carota), která je v současnosti již na kontinentě zdomácnělá. Hned o rok později byla přivezena líska obecná (Corylus avelana). Většina rostlin (69%) byla do Austrálie dovezena úmyslně a jedna třetina z nich se v australské přírodě naturalizovala.  První velká vlna osidlování Austrálie z Evropy probíhala v 19. století v letech 1840 – 1880, kdy se do Austrálie vykazovali za trest zločinci. Nicméně spolu s nimi se tam stěhovali dobrovolně osadníci, kteří chtěli využít výhodných podmínek, následovaní lidmi posedlými zlatou horečkou. Aby jim nová krajina více připomínala jejich vzdálenou domovinu, přivezli si s sebou množství rostlin, především stromů a trav. Druhá mohutná vlna introdukcí (1980 až současnost) byla způsobena stále frekventovanějšími kontakty mezi Austrálií a jinými kontinenty a zálibou Australanů v zahradničení. V této době převažuje dovoz bylin a keřů. Ve 30. letech 20. století byl menší a kratší příliv nových obyvatel a s nimi i nových rostlin způsoben hospodářskou krizí a předválečnou imigrací.
Několik evropských rostlin se od doby kolonizace stalo běžnými v australské flóře, např. již zmiňovaná líska obecná (Coryllus avelana), javor mléč (Acer platanoides) nebo bylina černohlávek obecný (Prunela vulgaris).

Daucus carota
Daucus carota, zdroj: http://www.flickr.com/photos/barefootgardener/2707247412/sizes/m/in/photostream/

Je zajímavé, že velký počet druhů z těch zavlečených v druhé vlně je dosud považováno za tzv. přechodně zavlečené (druhy, které jsou v daném místě dočasně, nerozmnožují se a jejich další výskyt je závislý na člověku). To je možná způsobené tím, že v Austrálii nejsou dostatečně dlouhou dobu na to, aby se mohly naturalizovat. Za naturalizované se považují rostliny, které se samy dále rozmnožují bez dalšího přispění člověka a jejich výskyt je trvalý.Jedno pravidlo invazní ekologie říká, že invazivnost rostlin a jejich rozšíření jsou korelovány s časem. Jinými slovy – čím delší dobu vegetují v přírodě, tím mají větší šanci se šířit a stát se invazními.V menším počtu studií se ale tvrdí, že s časem od introdukce koreluje spíše náchylnost rostliny se naturalizovat. Tedy, že spíše záleží na konkrétních vlastnostech druhu, než na čase uplynulém od jeho zavlečení.
Znepokojující je, že na kontinent může téměř bez kontroly plynout velké množství nepůvodního býlí např. poštou, zejména o Vánocích. Tady systém kontroly zcela zaostává a není schopen zachytit ani množství ani druh dovážených „dárečků“. Je vysoká pravděpodobnost, že se veliká část těchto druhů může v australské přírodě naturalizovat a stát se brzy vážnými konkurenty tamní flóry.

Phillips, M.L., Murray, B.R., Pyšek, P., Pergl, J., Jarošík, V., Chytrý, M. et Kühn, I. (2010): Plant species of the Central European flora as aliens in Australia; Preslia 82, 465 – 482.

Radka Nováková

Akce dokumentů