E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNičivé dědictví

Voda je esenciální složkou pro existenci života na Zemi. Nejde přitom jen o její množství, ale i o její kvalitu, a to zejména u vody pitné. Spolu s klimatickými změnami je v současné době pitná voda v některých oblastech Česka dokonce „nedostatkovým zbožím“. Jejími nadějnými potenciálními zdroji jsou dnes pramenné oblasti. Jak to je s jejich kvalitou v souvislosti s dlouhodobým vývojem i vlivem klimatických extrémů? Tým hydrologů pod vedením Kateřiny Fraindové z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si vzal do hledáčku horní tok řeky Blanice.

Řeka Blanice je významná z několika hledisek. Její horní část povodí z velké části spadá pod různé typy ochrany přírody, mimo jiné i pod CHKO Šumava. Z ekologického hlediska je důležitá také výskytem nejhojnější populace kriticky ohrožené perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) ve střední Evropě.

Jedním z přítoků řeky Blanice je Tetřívčí potok. Foto: K. Fraindová.

Povodí horní Blanice prošlo v minulosti několika transformacemi. V druhé polovině 20. století zde došlo k rozsáhlým zásahům, které měly co nejrychleji odvést vodu z krajiny. Jednalo se o podpovrchové meliorace u zemědělské půdy. V lesích jsou dodnes patrné příkopy, které jsou stále funkční. Kromě změny v hydrologii se ukazuje, že takovéto zásahy mají vliv i na kvalitu vody. V nedávné době zde došlo k opatřením, která zásadním způsobem přispěla ke zvýšení kvality vody, a to zejména výstavba čistíren odpadních vod a pokles orné půdy. Byla opatření dostatečná pro potřeby pitné vody i pro perlorodku říční?

Díky těmto opatřením bylo z dlouhodobého hlediska zaznamenáno zlepšení kvality vody v klesajícím trendu obsahu sloučenin dusíku a fosforu ve vodě v hlavním toku v období 2003–2019. Při zhodnocení jakosti vody podle České státní normy je možné vodu dle většiny parametrů hodnotit jako velmi čistou až čistou. 

Nicméně existují zde stále konkrétní chemické látky i místa, u kterých dochází ke zvýšenému znečištění. Většina znečištění v povodí horní Blanice v současné době přitom přímo souvisí s lidskými činnostmi. Mezi ně patří zejména podpovrchové meliorace, které způsobují vyšší obsah celkového fosforu, železa a vyšší hodnoty elektrické vodivosti (koncentrace elektrolytů ve vodě = iontově rozpuštěných látek), dále potom skládka komunálního odpadu Libínské sedlo, kde byl naměřen vyšší obsah chloridů, bazických kationtů a amoniakálního dusíku. Vyšší hodnoty dusičnanového dusíku jsou dávány do souvislosti především s pastvou skotu a ovcí, kde může docházet k plošným splachům, zejména pokud se zvířata pohybují blízko toku. Mezi přírodní zdroje znečištění vody je možné označit rašeliniště v horních částech povodí. Ty způsobují vyšší koncentrace organických látek, celkového fosforu a nižší pH spolu s vyššími koncentracemi kovů, konkrétně hliníku a železa.

Povodí horní Blanice je domovem pro perlorodku říční, která je na červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN = International Union for Conservation of Nature). Foto: K. Fraindová.

Kvalita vody z hlediska vhodnosti pro perlorodku říční byla na většině lokalit stále nedostatečná. Nejčastěji byly překročeny limity pro elektrickou vodivost, vápník, celkový fosfor, dusičnanový dusík a poměr hořčíku a vápníku. Takovéto výsledky se týkají bazálního odtoku, tedy dá se říci „normálního vodního stavu“. Rozdílné hodnoty je ale možné sledovat při srážko-odtokových událostech. Vydatné srážky způsobily až desetkrát vyšší uvolňování hliníku, dosahujíc až 1 mg.l-1, což jsou hodnoty již ohrožující populace perlorodky říční. U organických látek a celkového fosforu došlo ke zvýšení hodnot 3–5krát oproti základnímu odtoku.

Celkově výsledky této studie zdůrazňují, že i v téměř přirozených povodích s významnou územní ochranou se předchozí i současné zásahy do krajiny velmi citlivě odrážejí ve změnách kvality vody, které úzce souvisejí také se změnami hydrologických podmínek. V budoucnu by bylo vhodné provést detailnější výzkum zaměřený na změny parametrů kvality vody během různých srážko-odtokových situací v souvislosti s různými charakteristikami krajiny a antropogenními činnostmi, aby bylo možné pochopit hlavní zdroje těchto látek a vyvinout vhodné strategie na ochranu kvality vody v tomto zranitelném ekosystému.

Kateřina Fraindová

Fraindová, K., Matoušková, M., Kliment, Z., Vlach, V. (2022): Changes and dynamics of headwaters chemistry on the boundary of nature protected areas: Example of upper Blanice River catchment, Czechia. Geografie, 127, 2, 99–126.https://doi.org/10.37040/geografie.2022.001

Publikováno: Neděle 20.11.2022 10:35

Akce dokumentů