E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJe předměstí bezpečné místo k životu?

Jak se obyvatelé suburbií cítí bezpečně ve svém domově? Liší se názory na bezpečí lokalit podle druhů kriminality a skupin populace? Tyto a mnohé další otázky si položili ve svém výzkumu Jana Temelová, Jakub Novák a Jana Jíchová z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Kde autoři sbírali data a jaké využili metody na jejich zpracování? Ve výzkumu se autoři zaměřili na Pražský metropolitní region a vyšli z vymezení tohoto území do zón, jak můžeme vidět na obrázku (vychází z dřívějšího vymezení týmu z knihy Sociální proměny pražských čtvrtí). Na základě údajů z Českého statistického úřadu a Policejního prezidia České republiky mohli poté porovnat míry kriminality v těchto zónách. Zároveň zvolili šest obcí v zázemí Prahy, kde došlo v nedávné době k velké výstavbě nových domů (na obrázku černě), ve kterých provedli na přelomu let 2010 a 2011 vlastní výzkum (dotazníkové šetření), celkově s 615 obyvateli nové výstavby. Autoři výzkumu využili metody chí kvadrát testu pro určení vztahu mezi charakteristikami respondentů a jejich vnímáním kriminality a bezpečnosti a rovněž různé typy logistické regrese na určení modelů popisujících faktory zvyšující a snižující pocit bezpečí v suburbiích. 

Obrázek: Rozdělení Prahy a okolí do zón a vybrané obce pro dotazníkové šetření (černě), Zdroj: autoři výzkumu

Co do bezpečnosti ve srovnání s různými částmi Prahy je v suburbiích nízká míra celkové kriminality, zejména v porovnání s historickým jádrem či vnitřním městem Prahy. Zřejmé jsou ale rozdíly mezi různými druhy trestných činů: zatímco násilná kriminalita kopíruje trend celkové kriminality a pohybuje se na nízké úrovni, zatíženost trestnými činy páchanými na majetku se liší. Zatímco v období 2000–2002 předměstí dosahovala jedné z nejvyšších úrovní vloupání ze sledovaných oblastí, v období 2009–2011 se zatíženost snížila na polovinu (i vlivem výrazného snížení počtu vloupání do chat). Na druhou stranu vloupání do rodinných domů ve zkoumaném období dramaticky stouplo a dosahuje jednoznačně nejvyšších hodnot ve zkoumané oblasti. Tento trend lze spojovat i s procesem suburbanizace probíhajícím v zázemí Prahy, pro který je charakteristická výstavba rodinných domů, stěhování obyvatel do zázemí a navazující změny ve fyzických, sociálních, ale i dopravních charakteristikách území. 

Jak vnímají samotní obyvatelé bezpečnost v suburbiích? Podle výsledků studie se většina respondentů cítí v lokalitě bydliště (předměstí) bezpečně (87 % dotázaných). Starší respondenti (55 a více let) považují lokalitu za méně bezpečnou, naopak studenti a obecně mladší lidé (15–24 let) se zde cítí bezpečněji. Zajímavé je, že oproti jiným studiím v tomto případě není patrný výrazný rozdíl mezi muži a ženami. Rozdíly se ale ukazují v závislosti na délce pobytu: respondenti, kteří v lokalitě žijí v době do dvou let, ji považují za bezpečnější než ti, kteří zde žijí déle. 

V případě krádeže majetku roste obava z ní s věkem respondenta, což koresponduje s výsledky zahraničních výzkumů a poukazuje na odlišnou důležitost, ale i vlastnictví majetku v různém věku. Rozdíl v pociťovaném strachu podle pohlaví se liší pouze v případě krádeže aut či věcí z aut, přičemž ženy pociťují menší strach než muži. V případě násilných trestných činů koresponduje jejich nízký výskyt v suburbiích s nízkým strachem z nich, přičemž mladší lidé (15–24 let) pociťují větší strach z přepadení, obtěžování či konfliktů než lidé starší, což koresponduje se zahraničními výzkumy odkazujícími na roli životního stylu a riziku expozice k těmto činům. V komunitách, kde si sousedé více vypomáhají, je pak vnímání strachu z vybraných násilných trestných činů ještě menší.

Předměstí tedy ze srovnání s ostatními částmi Pražského metropolitního regionu vycházejí v oblasti výskytu kriminality a pociťování strachu velice dobře, což může být jeden z důvodů, proč se jedná o populární lokality pro bydlení a pro život. 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. a J. JÍCHOVÁ (2016): Safe life in the suburbs? Crime and perception of safety in the new residental developements in Prague’s hinterland, Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 23, 4, 677–696.

Markéta RŮŽIČKOVÁ

Publikováno: Pátek 17.03.2017 09:05

Akce dokumentů