E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplňující pedagogické studium

Doplňující pedagogické studium v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) – tzv. pedagogická způsobilost

Termíny výuky pedagogicko-psychologického bloku: 1. ročník DPS:

6.10. - 7.10. 2023, 20.10. - 21.10. 2023, 3.11. - 4.11. 2023, 1.12. - 2.12. 2023, 15.12. -16.12. 2023 a 5.1 - 6.1. 2024
Výuka bude probíhat jedenkrát za čtrnáct dní.
V pátek bude výuka probíhat od 15:00 do 18:00 hod.
V sobotu od 9:00 do 16:00 hod.


Výuka bude probíhat v Antropologické posluchárně, Viničná 7, Praha 2

Úvodní informace


Doplňující pedagogické studium v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnuje zpravidla čtyřsemestrální programy (je koncipováno na čtyři semestry), probíhající prezenční formou s tím, že některé části výuky (hlavně pedagogicko-psychologický blok) jsou vyučovány v několika víkendových blocích (pátek odpoledne a sobota dopoledne), nebo jsou klasicky rozvrhovány.

Úspěšné absolvování těchto programů umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání. Tyto programy tedy zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných předmětů na středních a základních školách, rozšiřují získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání. V současné době probíhají na PřF UK programy doplňujícího pedagogického studia biologie, chemie, geografie a geologie.

Pro akademický rok 2023/2024 otevíráme následující akreditované programy:

 1. Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ  - kombinovaná forma (DPSBI1) 
 2. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSGG1)
 3. Doplňující pedagogické studium - chemie - učitelství pro SŠ a ZŠ - kombinovaná forma (DPSCHE1)
 4. Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ ZŠ (DPSGE1)

Pro účastníky zapsané v akademickém roce 2022/2023 platí tyto podmínky a studijní plány:

 1. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRB - zájmový program CŽV) 
 2. Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ  - kombinovaná forma (DPSBI1) 
 3. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRG - zájmový program CŽV) 
 4. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSGG1)
 5. Doplňující pedagogické studium - chemie - učitelství pro SŠ a ZŠ - kombinovaná forma (DPSCHE1)
 6. Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ ZŠ (DPSGE1)


Pro účastníky DPS zapsané před akedemickým rokem 2022/2023 platí tyto podmínky a studijní plány: 

 1. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRB - zájmový program CŽV) 
 2. Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSBI1) - aktualizováno k 12.11.2021
 3. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRG - zájmový program CŽV)
 4. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSGG1)
 5. Doplňující pedagogické studium - chemie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSCHE1)
 6. Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ (DPSGE1)

Informace k DPSPRBI a DPSBI také na stránkách Katedry učitelství a didaktiky biologie.  

Informace k DPSPRGG a DPSGG také na stránkách Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Informace k závěrečné práci také ke stažení ZDE.

Informace o 4. semestru DPSCHE ke stažení ZDE 

Informace o 2. semestru DPSCHE ke stažení ZDE

                                                                                                                                                                     nahoru

Kontaktní osoba pro všechny programy DPS na PřF UK


Bc. Gabriela Lojková
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
Centrum dalšího vzdělávání
Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: gabriela.lojkova@natur.cuni.cz 

Úřední hodiny: pondělí 13:00 - 15:00, středa 10:00 - 12:00

Než kontaktujete referentku CŽV, prostudujte si, prosím, často kladené dotazy

                                                                                                                                                                        nahoru

Garanti programů DPS


 • biologie: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (DPSBI), RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (DPSPRBI)
 • chemie: RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
 • geografie: Doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D., (DPSPRGG), doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (DPSGG)
 • geologie: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.

                                                                                                                                                                        nahoru

Podmínkou pro přijetí


 • ukončené nebo probíhající magisterské/doktorské vysokoškolské vzdělání v některém z biologických, chemických, geologických nebo geografických studijních programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání (viz výše v informacích k jednotlivým programům) 

                                                                                                                                                                        nahoru

Termín pro podání přihlášky pro AR 2023/2024


Přihláška do programů doplňujícího pedagogického studia v roce 2023/2024 se podává výhradně elektronicky v SIS, v termínu od 1. 6. do 20. 9. 2023.  K přihlášce je nutno vložit naskenovaný VŠ diplom (Mgr./Ing.) a dodatek k diplomu, nebo vysvědčení/osvědčení o státní závěrečné zkoušce a výpis splněných předmětů, popř. potvrzení o studiu na VŠ. 

                                                                                                                                                                        nahoru

Zápis do studia v AR 2023/2024


Zápis je pouze pro nově nastoupené posluchače. Zápis proběhne 26.9. 2023 ve 14:00 v Antropologické posluchárně (v přízemí vzadu u schodů), Viničná 7, Praha 2.

POTVRZENÍ O OTEVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍ POKYNY K ZÁPISU OBDRŽÍ ZÁJEMCI O STUDIUM PO SKONČENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ.

U zápisu je nutné předložit:

1) platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),

2) potvrzení o studiu dokládající řádné navazující magisterské, nebo doktorské studium v prezenční formě odborného oboru (biologie, chemie, geografie, geologie) na PřF UK nebo doklad o absolvování magisterského resp. inženýrského stupně chemických, biologických, geografických a geologických, případně jim blízkým oborům (požadujeme úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu), Absolventi PřF UK doloží pouze kopii diplomu - kopie diplomu nemusí být notářsky ověřena.

3) vytištěnou a podepsanou úvodní stranu dokumentu Informace pro účastníky Doplňujícího pedagogického studia v rámci celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK v AR 2023/2024 a dokumentu k nástupnímu školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví.

4) doklad o zaplacení poplatku (výše poplatků a pokyny k platbě jsou specifikovány v rámci Informací pro účastníky DPS nebo také níže v sekci Výše poplatků a Poplatky obecně).

Po zápisu bude posluchači ve Studijním informačním systému UK (SIS) přidělena samostatná role (účet). Posluchači bez průkazu UK si po zápise vyzvednou průkaz externího uživatele služeb ve výdejním centru, kde jim budou vydány i přihlašovací údaje pro SIS.

                                                                                                                                                                        nahoru

Předepsané studijní povinnosti


Účastník si zapisuje předměty dle „Studijního plánu doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v daném akademickém roce“  a dle pokynů garanta programu.

Uznávání předmětu splněných v rámci předchozího řádného studia podléhají schválení příslušného garanta programu. Po kladném vyjádření garanta je možné tyto splněné předměty uznat i v rámci doplňujícího pedagogického studia. Nicméně doporučuji tuto záležitost konzultovat s danými garanty předem, protože obecně je tato možnost vyhraněna pro několik předem definovaných předmětů. Jinak jsou předměty doplňujícího pedagogického studia zajišťovány ve zvláštním režimu a nelze tedy umožnit jejich plnění studentům, kteří nejsou na program řádně přihlášení a program nemají zaplacený. Předměty splněné pouze v doplňujícím pedagogickém studiu v rámci programů celoživotního vzdělávání  nelze převést do řádného studia za žádných okolností.

Součástí studia pro získání pedagogické způsobilosti na Přírodovědecké fakultě jsou předměty pedagogické praxe. Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit na odkazu v prostředí Moodle. 

Povinností účastníka doplňujícího pedagogického studia je zaplatit na začátku každého semestru stanovený poplatek, doložit tuto skutečnost referentce CŽV a zapsat si další požadované předměty pro akademický rok do SISu podle Harmonogramu příslušnéno akademického roku (Čl.3).

                                                                                                                                                                        nahoru

Informace k pedagogicko-psychologickému bloku


Od akademického roku 2018/2019 není potřeba zapisovat výsledky předmětů pedagogicko-psychologického bloku do indexu. 

Závěrečnou zkoušku z Pedagogiky a Psychologie je možné skládat až po splnění všech předmětů pedagogicko-psychologického bloku. Závěrečnou zkoušku se doporučuje skládat následně po splnění předmětů pedagogicko-psychologického bloku. 

Harmonogram výuky pedagogicko-psychologického bloku ZS 2023/2024 naleznete na Moodlu. Pro vstup je potřeba přihlásit se loginem a heslem. Pro vstup do kurzu není potřeba žádný klíč. Kurz je pro všechny obory DPS!

nahoru

Osvědčení o pedagogické způsobilosti bude vydáno:


 • po vykonání všech předepsaných dílčích studijních povinností dle uveřejněných studijních plánů
 • po vykonání všech závěrečných zkoušek dle uveřejněných studijních plánů
 • po zaplacení předepsaných poplatků (tyto poplatky se platí na začátku každého semestru výuky)

Absolventům fakulta vydá osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání. 

                                                                                                                                                                        nahoru

Výše poplatků 


Výše poplatků pro účastníky DPS zapsané od AR 2022/2023:

Název kurzu Poplatek za semestr (Kč)
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – biologie - pro AR 2023/24 ukončeno přijímání nových uchazečů 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – biologie 10 500,-
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – geografie  pro AR 2023/24 ukončeno přijímání nových uchazečů 3 500,-
Doplňující pedagogické studium – geografie 7 000,-
Doplňující pedagogické studium – chemie 11 000,-
Doplňující pedagogické studium – geologie  8 000,-

 

Výše poplatků pro účastníky DPS zapsané do AR 2022/2023:

Název kurzu Poplatek za semestr (Kč)
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – biologie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – biologie 7 000,-
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – geografie 2 500,-
Doplňující pedagogické studium – geografie 5 500,-
Doplňující pedagogické studium – chemie 6 500,-
Doplňující pedagogické studium – geologie 8 000,-

 

Poplatky obecně


 • Poplatky se hradí ve prospěch účtu UK PřF, číslo 38533021/0100, variabilní symbol:  5040010 (nutno uvést)specifický symbol: číslo osoby - UKČO (číslo uvedené na průkazu externího uživatele pod fotkou) případně číslo webové přihlášky pro nově zapsané studenty.
 • Poplatek za ZS akademického roku 2023/2024 lze uhradit do 1. 10. 2023, u nově zapsaných studentů musí být platba uhrazena do dne zápisu. Poplatek za letní semestr 2023/2024 je třeba uhradit do 19. 2. 2024. POPLATEK ZŮSTÁVÁ VE STEJNÉ VÝŠI, JAKO PŘI ZÁPISU!!!
 • Po provedení platby doručí referentce CŽV posluchač doklad o zaplacení poplatku. Platným dokladem je ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení platby nebo stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky.
 • Výše poplatků je stanovena u jednotlivých studijních plánů doplňujícího pedagogického studia v rámci programů celoživotního vzdělávání (viz Studijní plány doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání).

                                                                                                                                                                        nahoru

Závěrečné zkoušky


Závěrečné zkoušky jsou vypisovány 3x ročně - zimní termín (leden/únor), jarní (květen/červen) a podzimní (září).

Pro skládání závěrečných zkoušek je potřeba přihlásit se k danému termínu přes SIS. 

                        nahoru

Formuláře


ORIGINÁL ŽÁDOSTI NEBO OZNÁMENÍ JE NUTNÉ DORUČIT REFERENTOVI CŽV  OSOBNĚ NEBO POŠTOU NA ADRESU VINIČNÁ 7,  128 00 PRAHA 2, (3. patro, č. dveří 314)

nahoru

Často kladené dotazy


Než kontaktujete referenta CŽV, prostudujte si, prosím, často kladené dotazy ohledně studia. 

nahoru

Důležité zdroje informací


                                                                                                                                                                        nahoru

 

V Praze, dne 8.10.2013, aktualizace 18.7.2022

Akce dokumentů