E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2008

Neplatnost voleb do AS UK – Usnesení hlavní volební komise
Platby za doktorandské studium v anglickém jazyce pro rok 2008 / 2009
Neplatnost voleb do AS UK – Dopis ASF předsednictvu AS UK
Volební a jednaci řád, stav k 26. 6. 2008
Řád hodnocení výuky (schváleno 20. 11. 2008)
Úpravy pravidel organizace studia
Schválení vedoucích kateder
Žádost kvestora UK o vyjádření AS PřF UK ke svěření nemovitostí do správy PřF UK
Výroční zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty
Rok 2007
Hlasování per rollam o reakreditaci ekologické a evoluční biologie
Základní informace pro uchazeče o studium na PřF UK v roce 2008
Výroční zpráva o hospořadení PřF UK za rok 2007
Jednací řád Vědecké rady PřF UK
Změna Pravidel organizace studia
Rozdělení státního příspěvku na provoz Přírodovědecké fakulty pro rok 2008
Důvodová zpráva
Neplatnost voleb do AS UK – Dopis předsedy hlavní volební komise
Přijímací řízení do doktorandského studia pro akademický rok 2008 - 2009
Poplatky spojené se studiem pro rok 2008
Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UK 20.11.2008
Návrh kapitálového rozpočtu pro rok 2008
Návrh rozpisu neinvestičních prostředků v rámci Přírodovědecké fakulty pro rok 2008
Podklady k přijímacímu řízení v akademickém roce 2008/2009
Zápis z hlasování per rollam o Podmínkách pro přijetí do navazujícího magisterského studia demografie v cizím jazyce v akademickém roce 2008 / 2009
Zpráva o činnost Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK v Praze za rok 2007
Novela Statutu PřF UK 20.11.2008
Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UK na rok 2008
Nájemní smlouva s Revmatologickým ústavem o pronájmu pozemku v Horské ulici
Servisní středisko chemické sekce
Materiály k akreditaci nového oboru Chemie a fyzika materiálů (PřF a MFF UK)
Rigorózní řád PřF UK
Disciplinární řád PřF UK

Akce dokumentů