E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2009

Opatření děkana o stanovení poplatků spojených se studiem na PřF UK platných pro akademický rok 2009/2010
Opatření děkana Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. /2009 o stanovení poplatků spojených se studiem na PřF UK platných pro akademický rok 2009/2010.
Stanovisko legislativní komise AS UK k pojmu „akademický pracovník“ pro účely voleb do AS UK
Projednáno as schváleno dne 21. září 2009.
Vyhlášení přijímacího řízení - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Antropologie
Pro akademický rok 2009/2010 v prezenční a kombinované formě studia do nově akreditovaných doktorských studijních programů se standardní délkou studia čtyři roky.
Podmínky přijímacího řízení 2010-2011
Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech od akademického roku 2010/2011.
Návrh složení vědecké rady fakulty, březen 2009
Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2009 - 2010
Prohlášení zástupců akademických senátů k reformě terciárního vzdělávání ("Hradecké prohlášení") (projednáno 18.2.2009)
Podmínky přijetí do doktorského studia v akademickém roce 2009 / 2010
Zpráva o činnosti ASF za rok 2008
Návrh na jmenování proděkanů na funkční období 2009 - 2013 (projednáno 26.2. 2009)
Dokumenty projednané na zasedání ASF 12. 11. 2009
Viz zápis ze zasedání: https://portal.natur.cuni.cz/senat/zasedani/zapisy/zapis-zezasedani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-12-11.2009/
Podmínky pro přijetí do bakalářského studia na UK v Praze PřF v akademickém roce 2009/2010
Doplněk
Organizační řád Střediska biologického vzdělávání
Organizační řád Centra biologických laboratoří
Návrh Organizačního řádu
Novela Statutu PřF UK v Praze
Organizační řád PřF UK

Akce dokumentů