E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ (Program ZEMĚ). Uzávěrka soutěže je 5. 5. 2021.

Pokud plánujete podání návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Zahájení řešení projektů bude možné nejdříve 1. 1. 2022. Očekává se průměrná výše nákladů cca 4 miliony Kč na jeden rok řešení projektu. Lze podávat projekty do následujících dvou podprogramů:

 • Podprogram I
  – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

  Řešení komplexních a víceoborových témat (projektů) spadajících do alespoň jedné ze tří klíčových oblastí:
    (i) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
    (ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví
    (iii) Udržitelná produkce potravin
  Cílem je získat prakticky využitelné poznatky pro zvýšení rentabilní zemědělské, lesnické a potravinářské produkce. Hlavním řešitelem projektu musí být výzkumná organizace, na projektu se musí účastnit minimálně jeden podnik v roli partnera. Maximální doba řešení projektu jesou 4 roky (do 31. 12. 2025).
 • Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru
  Výsledky projektů mají sloužit k výzkumné podpoře aktuálních potřeb státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu. Výsledky bude žádoucí aplikovat do zemědělství ihned s okamžitým efektem zlepšení problematické situace. Řešiteli projektů mohou být pouze výzkumné organizace. Maximální doba řešení projektu je 3 roky (do 31. 12. 2024).
  Výzkumné potřeby MZe pro veřejnou soutěž 2021 – témata, která mohou být financována v rámci výzvy 2021, Podprogramu II.

Očekávané výsledky projektů
Minimálně jeden publikační výsledek - původní/přehledový článek v odborném periodiku (obsažený v databázi Web of Sciencea minimálně dva výsledky následujících druhů:

 • P – patent,
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno,
 • F – užitný vzor, průmyslový vzor,
 • G – prototyp, funkční vzorek,
 • H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele a výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů výzkumu, vývoje a inovací orgánů státní nebo veřejné správy,
 • N – metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,
 • R – software.

Kontaktní osoba pro program ZEMĚ na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 22. 3. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 22.03.2021 16:20

Akce dokumentů