E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMAGISTERSKÉ STUDIUM


Katedra fyziologie nabízí v magisterském studijním programu dvě studijní zaměření:
Fyziologie živočichů a Neurobiologie

Studenti se všeobecnými znalostmi biologie a základů exaktních věd dosáhnou zejména odborně zaměřených znalostí fyziologie s důrazem na hlubší vědomosti o mechanismech fyziologických procesů na molekulární a buněčné úrovni, včetně integrálních fyziologických funkcí organismu a jejich regulací. V zaměření Fyziologie živočichů se specializují např. na fyziologii svalu, termoregulační funkce, environmentální fyziologii, molekulární endokrinologii, farmakologii a toxikologii, v zaměření Neurobiologie především na fyziologii nervové soustavy, elektrofyziologii, neurobiologii paměti a behaviorální farmakologii.

To, že si absolventi osvojí speciální fyziologické, elektrofyziologické a molekulárně biologické metodiky, jim umožní aktivní samostatnou práci v základním i cíleném vědeckém výzkumu - samostatnou práci s vědeckou literaturou, plánování, přípravu, provádění a hodnocení experimentů i zveřejňování jejich výsledků. Díky tomu se absolventi uplatní zejména v základním i cíleném výzkumu ve vědeckých ústavech, ve školství, na klinických nebo jiných zdravotnických zařízeních i v postavení manažerů ve farmaceutickém průmyslu nebo ve státní správě. Mají samozřejmě potenciál pokračovat v doktorských studijních programech, zejména biomedicínských.

Doporučujeme studentům, aby v rámci svého bakalářského studia absolvovali předměty, které jsou uvedené v doporučeném vzoru studijního plánu (Doporučené bakalářské curriculum pro zájemce o navazující magisterské studium oboru Fyziologie živočichů) jako předměty klíčové pro magisterské zaměření.


DIPLOMOVÉ PRÁCE

NABÍDKA DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Po dohodě se školiteli mohou být zadána další témata diplomových prací. Studenty, kteří se chtějí domluvit na tématu dosud nezadané diplomové práce s externím školitelem žádáme, aby včas nahlásili Doc. Novotnému své jméno, předběžný název diplomové práce a jméno a pracoviště vedoucího práce.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE DIPLOMOVÝCH PRACÍ:

Za výslednou podobu odevzdávané diplomové práce a dodržení předepsané náplně/rozsahu je odpovědný student předkládající práci; školitel či školitel-konzultant má být studentem využíván jen v roli poradce a hodnotitele.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K MAGISTERSKÝM OBHAJOBÁM A STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM


Harmonogram státních magisterských zkoušek 

  • Obvyklé období pro zkoušky a obhajoby
    • jarní termín: 22.5.-7.6.
    • podzimní termín: 1.9.-15.9.
    • zimní termín: 24.1.-7.2. 

Aktuální harmonogram státních magisterských zkoušek najdete vždy na hlavní stránce Katedry fyziologie

 


Příklady diplomových prací obhájených na Katedře fyziologie

Bc. Alexandra Ptáková: Buněčné a molekulární mechanizmy regulace TRPC5 receptoru (2021)
Bc. Eva Zábrodská: Vliv časného postnatálního období na rozvoj pro-arytmogenního substrátu po tlakovém přetížení srdce potkana (2021)
Bc. Aneta Kubištová: Vliv stálého světla v rané ontogenezi na cirkadiánní systém v dospělosti (2020)
Bc. Petra Pohanová: Úloha m 6 A dráhy v regulaci kognitivních funkcí u potkanů v modelech Alzheimerovy choroby a kalorické restrikce (2019)
Bc. Eva Filipovská: Vliv endokanabinoidního systému na světelnou synchronizaci cirkadiánního systému potkana (2018)

 

SEMINÁŘE KATEDRY

Aktuální program seminářů najdete zde.

Akce dokumentů