E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJ. Kvaček: Paleoekologie pozdně křídové flóry střední Evropy

Svrchnokřídové flóry střední Evropy představují unikátní soubor dat, který lze využít při rekonstrukci svrchnokřídových terestrických ekosystémů.
Čas 17.02.2020
od 15:40 do 17:10
Místo Benátská 2, seminárum (BB, 2. patro)
Jméno
Přiložený soubor: Rudolph_program_LS2020.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Na základě čtyř klíčových flór – perucké flóry z českého cenomanu, klikovské flóry z českého santonu až coniaku, idzikowské flóry z polského coniaku a grünbašské flóry z rakouského kampanu lze rekonstruovat základní terestrické ekosystémy střední Evropy – lužní lesy divočících i meandrujících řek, příbřežních močálů, uhlotvorných močálů a slaných marší. Na základě detailních výzkumů lze stanovit vůdčí zkameněliny těchto prostředí. Cenomanské tafocenózy divočících řek jsou charakteristické druhově chudým společenstvem s úzkými listy lauroidních angiosperm Grevilleophyllum a Pandemophyllum s jejich reproduktivními orgány Mauldinia a Pragocladus. Tafocenóza meandrující řeky vyniká druhovou rozmanitostí. Vůdčími typy jsou zde platanoidní angiospermy Ettingshausenia a lauroidy Myrtoidea. Později, od santonu v říčních tafocenozách převládají listy juglandoidních typů Juglandiphyllites a Dryophyllum. Příbřežní močály jsou typické přítomností cupresoidních konifer (např. Cunninghamites) a velkým množstvím kapradin. Uhlotvorné močály kampanu jsou charakteristické přítomností jednoděložných rostlin (Pandanites, Sabalites). Typickým prostředím středoevropské pozdní křídy jsou slané marše, vůdčí koniferou je zde Frenelopsis. Na základě akcesorických výskytů lze částečně rekonstruovat mesofytní až xerofytní vegetaci tzv. uplandu. Tam se vyskytují xerofytní kapradiny a gymnospermy. V cenomanu jsou pro toto prostředí charakteristické bennettity (Zamites, Cycadeoidea) a cykas (Pseudoctenis), v mladších útvarech převládají konifery (Brachyphyllum).
Publikováno: Úterý 11.02.2020 12:55

Akce dokumentů