E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDěkan fakulty prof. Jiří Zima ocenil nejlepší absolventy a mladé vědecko-pedagogické pracovníky za rok 2020

Akademický život se ani v letošním napjatém roce nezastavil. I proto mohl děkan fakulty prof. Jiří Zima vyhlásit laureáty cen děkana, určené nejlepším absolventům a mladým vědeckým pracovníkům. Kvůli epidemiologickým opatřením proběhlo letošní vyhlášení v otevřeném prostoru amfiteátru na Albertovských stráních. Všem laureátům upřímně blahopřejeme!

 

Prof. Jiří Zima při předávání Cen děkana 2020 v amfiteátru na Albertovských stráních. Foto: Vladimír Šigut

Cena děkana pro nejlepší absolventy bakalářského studia za závěrečnou práci

 

Bc. Tereza Benešová 

absolventka studijního programu: Chemie a fyzika speciálních materiálů
název závěrečné práce Teoretické zkoumání interakce vody se zeolity za vysokých teplot

Cílem práce bylo najít důležité mechanismy pro výměnu kyslíku v zeolitech během částečné hydrolýzy. Toto téma je nesmírně důležité v oblasti heterogenní katalýzy, protože interakce voda-zeolit ​​řídí degradaci a transformace zeolitů. V současné době však chybí atomistické chápání těchto interakcí. Autorka nejen, že určila několik nových mechanismů pro výměnu kyslíku, ale navíc zvážila více mechanismů hydrolýzy a zásadně účinek zatížení vodou. 

 

Bc. Lucie Hublová

absolventka studijního programu Ekologie a ochrana životního prostředí
název závěrečné práce: Vliv dominantních druhů stromů na půdní vlastnosti

Práce se zabývá vlivem lesních ekosystémů na sekvestraci uhlíku a ostatní půdní vlastnosti, tématem, které je velmi aktuální z hlediska probíhajících globálních změn. Autorka se snažila odpovědět na otázku, jaké druhy dřevin a za jakých podmínek nejvíce přispívají k hromadění uhlíku v lesní půdě. Tyto výsledky mají i značný praktický význam pro mitigaci klimatické změny. V mezičase autorka připravila rukopis publikace výsledků své bakalářské práce určený k publikování v mezinárodním vědeckém časopise. 

 

Bc. Daniel Heliodor Mezník

absolvent studijního programu Biologie
název závěrečné práce: Allometrické škálování buněčných morfologií v evoluci a ekologii jednobuněčných řas

Autor ve své práci excelentně zpracoval náročnou odbornou problematiku alometrického škálování v biologii. Práce měla za cíl vysvětlit koncept morfologické alometrie (zejména na buněčné úrovni) a zpracovat rešerši relevantní odborné literatury v této oblasti. Autor se zaměřil na jednobuněčné řasy jako modelové organismy či společenstva pro výzkum alometrického škálování jejich buněčných morfologií. 

 

Bc. Barbora Paulusová
absolventka studijního programu Fyzická geografie a geoinformatika
název závěrečné práce: Hlavní faktory ovlivňující výskyt a extremitu událostí deště na sněhovou pokrývku v povodí Ptačího potoka na Šumavě

Práce měla za cíl analyzovat četnost a extremitu odtoku při událostech deště na sněhovou pokrývku a identifikovat jejich hlavní příčiny a projevy na příkladu malého horského povodí. Práce se tak dotkla jak rizika vzniku zimních povodní, tak jejich změn v souvislosti se změnami klimatu. Autorkou provedená analýza hydrometeorologických časových řad a jejich zdařilá interpretace přinesla důležité informace ohledně spouštěcích faktorů ovlivňující extremitu odtoku, které lze navíc do určité míry zobecnit a převést do regionálního měřítka.

 

Bc. František Sova
absolvent studijního programu Vědy o zemi
název závěrečné práce: Snímání optickými vlákny jako metoda seismického měření ve vrtu

Autor se zabývá možnostmi využití optických kabelů k záznamu pole seismických vln. Tento obor prochází v posledních letech bouřlivým rozvojem a poskytuje dosud nevídané možnosti v hustotě rozmístění seismických snímačů i v kmitočtovém rozsahu a dynamice záznamu. Za výběrem tématu stála jak aktuálnost problematiky, tak příležitost dostat se k prvním seismickým datům zaznamenaných optickým kabelem na českém území, a to v rámci infrastruktury Ringen. 


Cena děkana pro nejlepší absolventy magisterského studia za závěrečnou práci

 

Mgr. Lukáš Jánošík

absolvent studijního programu Biologie
název závěrečné práce: Evolúcia morfológie askospór a ich šírenie u bryofilných zástupcov radu Pezizales

Diplomová práce Lukáše Janošíka je výjimečným příkladem ekologicky a evolučně zaměřené studie. Autor si samostatně stanovil testovatelné hypotézy, zajistil spolupráci s laboratoří v MBÚ AVČR, navrhl originální experimenty a získal finanční zdroje (GAUK). Své výsledky úspěšně prezentoval formou 2 přednášek a 2 posterů; na 18. Kongresu Evropských mykologů ve Varšavě (2019) získal 1. cenu v kategorii studentských posterů. Je spoluautorem 4 vědeckých publikací.

 

Mgr. Hana Josífková
absolventka studijního oboru: Učitelství chemie pro střední školy – učitelství biologie pro střední školy
název závěrečné práce: Lipidy - Tvorba animací pro podporu vzdělávání v přírodních vědách

Diplomová práce byla zaměřena na tvorbu interaktivních animací prostřednictvím animačního programu Adobe Flash CC. Výsledkem je soubor několika dílčích animací, které jsou vždy ukončeny kvízovými otázkami s vysvětlením. Animace byly zpracovávány tak, aby téma bylo představeno jak z pohledu biologie, tak z pohledu chemie, tedy mezi předmětovým způsobem. Důraz je tedy kladen jak na chemické struktury a z nich vyplývající vlastnosti látek, tak na biologické struktury a význam lipidů. K výukovému programu autorka sepsala studijní text a též didaktické poznámky, které animace vhodně doplňují, tematicky rozšiřují a upřesňují jejich záměr.

 

Mgr. Klára Kohoutová

absolventka studijního programu Chemie
název závěrečné práce: Studium struktury a interakcí vybraných forkhead transkripčních faktorů

Stejně jako práce bakalářská, byla i diplomová práce Kláry Kohoutové součástí mezinárodního projektu řešeného ve spolupráci s Medical University Innsbruck, Rakousko, který byl zaměřen na studium interakcí forkhead transkripčních faktorů s DNA a na vývoj nízkomolekulárních látek schopných inhibovat funkci těchto proteinů. V rámci své magisterské práce si autorka následně výrazně prohloubila znalosti metod proteinové NMR a jejich využití ve strukturní biologii, což ji umožnilo podílet se na vyřešení NMR struktury DNA-vazebné domény lidského forkhead transkripčního faktoru FOXO1. Tato struktura umožňuje detailní strukturní porovnání všech hlavních typů lidských FOXO proteinů. Výsledky této práce byly publikovány v časopise Cells.

 

Mgr. Vojtěch Kovář

absolvent studijního programu Geologie
název závěrečné práce: SCF ve spodním paleozoiku barrandienské oblasti

Stejně jako v bakalářské práci se autor i v diplomové práci zabývá tématem výzkumu Small Carbonaceous Fossils. Typickým rysem práce je velmi široký záběr zahrnující a vzájemně kombinující data sedimentologická, stratigrafická a paleontologická, vše systémově propojované s daty terénními a zastřešené přiměřenou interpretační nadstavbou.  Toto téma je velmi náročné, a to především z hlediska metodologického zpracování vzorků. Během svého studia se autor velmi rychle zorientoval v základních metodách vědecké práce od vyhledávání moderní zahraniční literatury, přes její zpracování a vyhodnocení obsažených dat, získání horninových vzorků v terénu a jejich následného mikropaleontologického zpracování v laboratoři, až po dokumentaci získaných fosilií na optickém a elektronovém mikroskopu a systematickou klasifikaci jednotlivých objektů a jejich odpovídající interpretaci. 

 

Mgr. Adéla Křečková

absolventka studijního programu: Učitelství biologie pro střední školy
název závěrečné práce: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a běžné veřejnosti v ČR

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat miskoncepce vyskytující se napříč českou běžnou a pedagogickou veřejností, jejich rozšíření a zdroje, odkud pocházejí. Vedlejším cílem byla analýza výskytu miskoncepcí u respondentů z běžné veřejnosti, kteří během svého života absolvovali nějaký kurz první pomoci, případně jak ovlivňuje rozsah absolvovaného kurzu, nebo období, v jakém kurz absolvovali, jejich znalosti. Práce rovněž zjišťuje míru proškolení v první pomoci na všech stupních vzdělávání. Pro svoji hloubku a rozsah v dané problematice je práce velmi cenná, její výsledky jsou relevantní nejen pro pedagogickou praxi, ale i pro odborníky z oblasti urgentního lékařství a zdravotnictví obecně. Její součástí je kromě výzkumné části i rozsáhlá osvětová činnost v oblasti poskytování laické první pomoci.

 

Mgr. Michal Matyáš
absolvent studijního programu: Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
název závěrečné práce: Klasifikace zástavby pro účely kartografické generalizace státního mapového díla

Autor vytvořil mimořádně kvalitní práci z oblasti kartografické generalizace. Její hlavní přínos spočívá v inovativním a úspěšném využití metod umělé inteligence (strojového učení a neuronových sítí) na dosud otevřený a v současnosti intenzivně studovaný problém soudobé kartografie: generalizaci zástavby. Jde o velmi nadstandardní práci, a to svým rozsahem, podrobností zpracování (hloubkou provedených analýz, množstvím testovaných variant), využitím technologií pro zpracování (výpočty s využitím cloudu) i nadstandardním rozsahem testování (cca 1,1 mil. budov ve čtyřech krajích Česka).

 

Mgr. Pavel Šalanda

absolvent studijního programu: Ekologie a ochrana životního prostředí
název závěrečné práce: Využití přečištěných odpadních vod pro kapkovou závlah

Klimatické extremity a s tím i vlny sucha jsou a do budoucna v ještě větší míře budou významným projevem probíhající klimatické změny. I v České republice nabývá na významu fenomén sucha a s ním i hledání potenciálních zdrojů vody pro závlahu zemědělských ploch. Jedním z takových zdrojů by mohla být přečištěná odpadní voda. Cílem této diplomové práce proto bylo ověření, zda kapková závlaha odpadní vodou (přečištěnou v kořenové ČOV) představuje pro vybrané typy půd v České republice srovnatelné riziko jako pro půdy v aridních oblastech. Práce je výjimečná množstvím prostudovaných literárních zdrojů, rozsahem experimentů a počtem zvládnutých postupů a analytických metod a stane se jistě základem publikace v mezinárodním odborném časopise.


Cena děkana pro nejlepší absolventy doktorského studia za závěrečnou práci

 

Mgr. Lenka Čermáková, Ph.D.

absolventka studijního programu Environmentální vědy
název dizertační práce: Charakterizace a eliminace obtížně odstranitelných látek při úpravě vody

Disertační práce se zabývá charakterizací organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM – Algal Organic Matter), které patří k obtížně odstranitelným látkám při úpravě vody, a na základě charakteru AOM pak posuzuje různé metody jejich eliminace, např. koagulaci, oxidaci s následnou koagulací a adsorpci na aktivním uhlí. Zvláštní důraz je přitom kladen na zjištění optimálních podmínek daných procesů a na popis při nich se uplatňujících mechanismů a interakcí. V rámci druhé skupiny z hlediska úpravy vody problematických látek, antropogenních mikropolutantů, se disertační práce zabývá vysoce aktuální problematikou výskytu mikroplastů ve vodě.

 

Mgr. Dávid Jakubec, Ph.D.

člen skupiny Bioinformatika na UOCHB
název dizertační práce: Interakce proteinů s nukleovými kyselinami: od struktury k specificitě

Dávid jako magisterský student přišel do skupiny Bioinformatika v roce 2013 s cílem studovat biologické děje na atomární úrovni a zároveň s tím pomocí statistických a bioinformatických metod další zajímavé biologické problémy identifikovat. Jako tématiku si vybral širokou oblast dějů popisujících interakce proteinů s DNA, kde pomocí pokročilých výpočetních metod, metod molekulárního modelování, statistické termodynamiky a bioinformatiky dokázal za dobu svých studií výrazně přispět výsledky své práce k rozvoji problematiky v globálním měřítku. K dnešnímu dni Dávid publikoval 11 prací (navíc 2 práce, které dosud nejsou uvedeny ve Web of Science) v prestižních časopisech jako je Journal of Chemical Theory and Computation, Nucleic Acid Research, Bioinformatics, PLOS One a Biophysical Journal které jsou citovány více než 40x a jeho h-index dosáhl čísla 5.

 

Mgr. Radek Klanica, Ph.D.

absolvent studijního programu: Aplikovaná geologie
název dizertační práce:  Stochastické simulace a modelování v magnetotelurické metodě

Po celou dobou studia se zajímal o elektromagnetické metody užité geofyziky se zaměřením na magnetotelurickou metodu umožňující zkoumat hlubší partie zemského tělesa. V tomto zaměření pokračoval i v doktorském studiu na školicím pracovišti v Geofyzikálním ústavu AV ČR, kde navázal úzkou spolupráci se zahraničními pracovišti v Německu a dalších evropských zemích zabývajícími se podobnou problematikou. Ve své disertační práci s názvem Stochastické simulace a modelování v magnetotelurické metodě se Radek Klanica zabývá inovativní aplikací stochastických metod řešení obrácené úlohy pro magnetotelurickou metodu v jedno a dvourozměrném anizotropním prostředí. 

 

Mgr. YE SU, Ph.D.

absolventka studijního programu Fyzická geografie.
název dizertační práce: Hydrologické procesy a jejich dynamika v měnícím se klimatu a prostředí: Zkušenosti z výzkumu na různých časových a prostorových škálách

Doktorská dizertace Ye Su, podpořená v rámci programu STARS, představuje výsledek mimořádně kvalitního výzkumu mezinárodního rozměru s nadstandardními výsledky publikační činnosti. Je zaměřena na problematiku vlivu změn klimatu a přírodního prostředí na dynamiku hydrologických procesů, představující jedno z klíčových témat současného hydrologického výzkumu. Výzkum byl realizován na různých prostorových škálách a s pomocí širokého spektra pokročilých hydrologických metod od hydrologické a geostatistické analýzy, modelování až po náročnou terénní práci, spojenou s vlastním monitoringem v horských povodích. 

 

Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.

absolvent studijního programu Imunologie
název dizertační práce: AIRE-exprimující buňky v imunitní toleranci ve zdraví a nemoci

Matouš Vobořil je zcela výjimečným studentem, kterého můžeme bez diskuse označit jako generační talent. Ve své závěrečné práci ve studijním programu Imunulogie se zabýval molekulárními a buněčnými mechanismy jednoho z ústředních imunologických témat – centrální tolerance. Matouši Vobořilovi se podařilo navrhnout zcela nový a originální koncept kooperace buněčných populací v brzlíku s jednoznačným přesahem do obecné imunologické teorie – a to i s aplikačním potenciálem při modulaci imunitní odpovědi.


Cena děkana mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům

 

Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
katedra zoologie

Dr. Tomáš Pánek získal titul Ph.D. Na PřF UK v oboru zoologie. Poté strávil čtyři roky jako postdoktorand v laboratoři prof. Marka Eliáše (Ostravská univezita), během které absolvoval půlroční pobyt ve významné laboratoři Dr. Matthewa Browna (Mississippi State University, Starkville, USA). Od roku 2019 působí jako odborný asistent na katedře zoologie PřF UK. Ihned od začátku svého působení na katedře zoologie coby odborný asistent se Dr. Pánek intenzivně zapojil do výuky a v současnosti se významným podílem podílí na třech kurzech bakalářského studia odborné a učitelské biologie. 

Po celou svou vědeckou kariéru se Dr. Pánek věnuje různým aspektům diverzity eukaryotických organismů, jako je megafylogeneze eukaryot, diverzita genetického kódu, struktura organelárních genomů a vznik a evoluce mitochondrie. Díky tomu, že si během postdoktorandského pobytu osvojil nejnovější genomické, bioinformatické a molekulárně-fylogenomické metody, se stal Dr. Pánek vyhledávaným spolupracovníkem řady tuzemských i zahraničních kolegů. Na PřF UK Dr. Pánek již vytvořil svůj vlastní výzkumný tým.

 

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.
katedra fyzikální a makromolekulární chemie 

Mariya Shamzhy pracovala několik let jako post-doc na ÚFCH JH spolu s Prof. Jiřím Čejkou a s ním se přesunula před několika lety na katedru fyzikální a makromolekulární chemie naší fakulty. Ve svém výzkumu se věnuje zejména syntéze nových typů zeolitů, jejich fyzikálně chemické charakterizaci a pochopení vztahů mezi strukturou a chemickými vlastnostmi zeolitů na jedné straně a jejich aktivitou a selektivitou ve vybraných reakcích na straně druhé. V této oblasti vykazuje Dr. Shamzhy přes své mládí a dvouletou mateřskou dovolenou velice výrazné vědecké výsledky. Zatím publikovala již 53 článků dle WoS , přičemž tři publikace byly již citovány více než 110 krát, její H-index = 17. Své nejlepší publikace M.S. uveřejnila v časopisech Chemical Society Reviews (2), Nature Comm, JACS (2), Angewandte Chemie, Journal of Material Chemistry A (2), Chemistry of Materials (2), ACS Catalysis (2), což jsou vše časopisy s impaktním faktorem vyšším než 10.

 

RNDr. Maria Vaňková, Ph.D.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 

Dr. Maria Vaňková (rozená Hojdová) je absolventkou magisterského studijního programu Geologie životního prostředí a doktorského studia v oboru Aplikovaná geologie na PřF UK. Po několika letech působení v Geologickém ústavu AV ČR a mateřské dovolené se vrátila na své domovské pracoviště a od roku 2019 pracuje ve výzkumné skupině Environmentální geochemie na Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK.

Dr. Vaňková patří mezi významné odborníky zabývajících se biogeochemií rtuti a dalších stopových prvků. V oboru geochemie rtuti je autorkou a spoluautorkou klíčových prací, které byly publikovány v prestižních zahraničních časopisech s IF. O významu těchto publikací svědčí fakt, že byly hojně citovány (229 citací dle WoS) a Dr. Vaňková dosáhla vysokého h-indexu 9. V minulosti jako první v České republice zavedla termodesorpční speciační analýzu rtuti v environmentálních vzorcích a také její práce zaměřená na využití letokruhů jako geochemického archívu pro zjištění historického znečištění rtutí je pionýrská v celosvětovém měřítku. O jejich významu svědčí fakt, že všechny tyto práce mají velký ohlas v odborné literatuře. 

 

RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D.
katedra fyzické geografie a geoekologie

Vedle PřF UK, kde přednáší hydropedologii na katedře Fyzické geografie a geoekologie, působí Lukáš Vlček Lukáš Vlček také v Ústavu hydrodynamiky AV ČR. Od bakalářské práce se věnuje tématům spojeným s dynamikou vody v půdě a bilanci vody v pramenných oblastech našich řek, především na Šumavě. Během studia projevoval intenzivní zájem o prohlubování svých znalostí v oboru fyziky půd a postupně se z něho stal vyhledávaný odborník, což svědčí o jeho zařazení do několika řešitelských týmů vědeckých projektů. Díky svému vědeckému pobytu na Univerzitě v Curychu získal přehled o moderních metodách výzkumu vztahu půdy a vody. Navázané kontakty dovedl využít pro publikace svých výsledků v prestižních vědeckých časopisech. 

 

Publikováno: Středa 16.12.2020 12:05

Akce dokumentů