E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.

Tajemník, poradce pro studium, koordinátor pro SIS

Vedoucí Laboratoře biomedicínské antropologie
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 00 Praha 2, místnost 05

Telefon: (+420) 22195 1616
Email:  petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz

Konzultační hodiny: středa 13:00–14:30


Vědecko-výzkumné zaměření:

Fyziologický růst a vývoj dítěte, psychomotorický vývoj, klinická auxologie, pediatrická endokrinologie a obezitologie, patologie růstu a vývoje dítěte, růstová diagnostika u endokrinních a chronických onemocnění v dětském věku, růst a vývoj u jedinců s dysmorfickými syndromy a chromozomálními poruchami, důsledky hypokineze na růst a vývoj dítěte a adolescenta.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci:

Tajemník Katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze, poradce pro studium (od 2009)
Člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky ve studijním programu Biologie, obor Biologie, modul Organizmy, PřF UK Praha
Člen komise pro obhajoby bakalářských prací ve studijním programu Biologie, obor Biologie, modul Organizmy, PřF UK Praha
Člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky ve studijním programu Geologie, obor Praktická geobiologie, PřF UK Praha
Člen zkušební komise pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu Biologie, obor Antropologie a genetika člověka, PřF UK Praha
Člen zkušební komise pro státní magisterské a státní rigorózní zkoušky magisterského studijního programu Biologie, obor Antropologie a genetika člověka, PřF UK Praha
Člen zkušební komise pro státní magisterské a státní rigorózní zkoušky magisterského studijního programu Biologie, obor Učitelství biologie, PřF UK Praha
Člen Společnosti pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Člen redakční rady „České antropologie“, časopisu České společnosti antropologické

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
Grantový projektu FRVŠ 2768/2003 (2003)

Spoluřešitel:
Grant IGA MZ ČR 45-501990 Tělesný vývoj a úrazovost českých dětí, nositel SZÚ Praha (2009–2011)

Spolupracovník:
MŠMT ČR LN00B0107 Centrum  Euromise-Kardio, nositel Ústav informatiky AV ČR (2000–2004)
Projekt MŠ Centrum biomedicínské informatiky ÚI AV ČR, v.v.i. (2004–2009) 

Vedoucí projektu:
GAUK 1250317 Monitoring vlivu adipózní estrogenizace na tělesný profil českých mužů.  Hlavní řešitel: Mgr. Jan Novák (2017–2019) 
GAUK 250559 Sledování somatického a motorického vývoje českých předškolních dětí. Hlavní řešitel: Bc. Daniela Samešová (2017–2019) 

 

Pedagogická činnost:

MB110P04A Anatomie člověka I 
MB110P04B Anatomie člověka II
MB110C50 Biologie dítěte
MB110P84 Biomedicínská antropologie
MB110P45 Klinická auxologie
MB110P91 Metody biomedicínské antropologie I
MB110P92 Metody biomedicínské antropologie II – problematika kostního věku
MB110S06 Odborný seminář antropologie a genetiky člověka

 

Publikační činnost:

Periodika:
Manková, D., Novák, J., Sedlak, P., & Andrlíková-Farková, E. (2022). The circadian preferences in the context of sociodemographic indicators and lifestyle. Chronobiology International, 39(12), 1574–1589.

Vážná, A., Vignerová, J., Brabec, M., Novák, J., Procházka, B., Gabera, A., & Sedlak, P. (2022). Influence of COVID-19-related restrictions on the prevalence of overweight and obese czech children. International Journal of Enviromental Research and Public Health, 19, 11902.

Musálek, M., Sedlak, P., Dvořáková, H., Vážná, A., Novák, J., Kokštejn, J., Vokounová, Š., Beránková, A., & Pařízková, J. (2021). Insufficient physical fitness and deficits in basic eating habits in normal-weight obese children are apparent from pre-school age or sooner. Nutrients, 13(10), 3464.

Sedlak, P., Pařízková, J., Samešová, D., Musálek, M., Dvořáková, H., & Novák, J. (2021). Secular Changes in Body Build and Body Composition in Czech Preschool Children in the Context of Latent Obesity. Children, 8(1), 18.

Novak, J. M., Bruzek, J., Zamrazilova, H., Vankova, M., Hill, M., & Sedlak, P. (2020). The relationship between adolescent obesity and pelvis dimensions in adulthood: a retrospective longitudinal study. PeerJ8, e8951.

Pařízková, J., Samešová, D., Dvočáková, H., janebová, M, & Sedlak, P. 2019. Dlouhodobé změny ve složení těla, distribuci tuku a pohybové aktivitě u českých dětí. Česko-slovenská pediatrie, 74(2), 106–110.

Mumm, R., Godina, E., Koziel, S., Musálek, N., Sedlak, P., Wittwer-Backofen, U., Hesse, V., Dasgupta, P., Henneberg, M., & Scheffer, Ch. (2018). External skeletal robusticity of children and adolescents – European references from birth to adulthood and international comparison. Anthropologischer Anzeiger, 74 (5), 383–391.

Daniš, R., Hill, M., & Sedlak, P. (2018). Differences in the auxological characters of children with short stature–Differential diagnostic possibilities of hypothyreosis. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 69(3), 139–145.

Sedlak, P., Pařízková, J., Procházková, L., Cvrčková, L., & Dvořáková, H. (2017). Secular changes of adiposity in Czech children aged from 3 to 6 years: latent obesity in preschool age. BioMed Research International, doi:10.1155/2017/2478461

Brunerová, L., Čermáková, I., Kalvachová, B., Skřenková, J., Poncová, R., & Sedlak, P. (2017). Therapy-induced growth and sexual maturation in a developmentally infantile adult patient with a PROP1 mutation. Frontiers Endocrinology, 8, 309, doi: 10.3389/fendo.2017.00309

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO, 67, 433–446.

Guyomarch, P., Velemínská, J., Sedlak, P., Dobisíková, M., Švenkrtová, I., & Brůžek,J. (2016). Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions of the Czech population. Forensic Science International, 262, 284.e1–284.e6, dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.02.042

Sedlak, P., Pařízková, J., & Daniš, R. (2016). Obezita v dětském věku – zrcadlo společnosti. Živa, 5, 261–263.

Sedlak, P., Pařízková, J., Daniš, R., Dvořáková, H., & Vignerová, J. (2015). Secular changes of adiposity and motor development in Czech preschool children: lifestyle changes in fifty-five year retrospective study. BioMed Research International, 2015, 823941.

Koudelová, J., Dupej, J., Brůžek, J., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Science International, 248, 33–40.

Sedlak, P., Riedlová, J., Vignerová, J., Paulová, M., & Bláha, P. (2014). Růstové grafy – limity jejich aktuálního použití. Prediatrie pro Praxi, 15(2), 113–116.

Pařízková, J., Sedlak, P., Dvořáková, H., Lisá, L., & Bláha, P. (2012). Secular trends of adiposity and motor abilities in preschool children. Journal of Obesity and Weight Loss Therapy, 2, 153, dx.doi.org/10.4172/2165-7904.1000153.

Pařízková, J., Dvořáková, H., Sedlak, P., & Bláha, P. (2012). Sekulární změny adipozity a pohybových schopností v předškolním věku. Medicina Sportiva, 21(2), 67–75.

Sedlak, P., Bláha, P.,  Brabec,  M., Vignerová, J., Janoušek, S., Riedlová, J., & Stříbrná, L. (2011). Monitoring the growth dynamics of somatic traits based on a semi-longitudinal study. HOMO, 62, pp. 144–158.

Janoušek, S., Kukla, L., Sedlak, P., Roth, Z., Zvadová, Z., Vignerová, J., Faierajzlová, V., Janoušek, S. (2011). Dětská úrazovost v České republice v období let 2009 a 2010. Česko-slovenská Pediatrie, 66 (3),157–168.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Faierajzlová, V., Janoušek, S., Vignerová, J., & Roth, Z. (2010). Epidemiologie nefatálních úrazů a vývoj dětské úrazovosti v posledním desetiletí v ČR. Změna v dosavadním trendu? Česko-slovenská Pediatrie, 65(4), 167–178.

Kuželová, H., Ptáček, R., & Sedlak, P. (2010). Hyperkinetický syndrom a vliv medikace na růst. E-42/10, www.eclk.cz, ISSN: 1804-4689.

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., Tomečková, M., & Zvárová, J. (2010). The clinical and epidemiological characteristics of patients after percutaneous coronary angioplasty (PTCA) with coronary stents in the Czech republic. Česká antropologie, 60 (2).

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., &Zvárová, J. (2008). Tělesná stavba a rizikové markery pacientů po perkutánní transluminární angioplastice (PTCA) s koronárními stenty. Česká antropologie, 58 (1), 14–18.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Využití růstových modelů ke konstrukci rychlostních křivek somatických znaků na základě dat semilongitudinální studie. Česko-slovenská Pediatrie, 62(3), 133–145.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Growth Dynamics of Somatic Traits of Linear Body Proportionality in Present Children at the Age of 6 to 15 Years. Locomotor system, 14(3–4), 172–192.

Duchajová, L., Sedlak, P., & Dvořáková, M. (2007).The Biological Age Determination of Children with Growth and Development Disorders – a Validation of the Bone Age Methods. Anthropologie, 45(1), 97–102.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Roth, Z., & Vignerová, J. (2007). Úrazovost u žáků mladšího a staršího školního věku. Rizika fraktur a luxací ve vztahu k pohlaví a vývoji dítěte. Československá Pediatrie, 62(2), 655–663.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Růstová dynamika znaků lineární tělesné proporcionality – semilongitudinální růstová studie. Slovenská Antropológia, 10(1), 121–130.

Sedlak P., Bláha P., Jiroutová L., Brabec, M., & Vignerová J. (2006). Možnosti konstrukce rychlostních křivek somatických parametrů ze semilongitudinálních dat. Česká antropologie, 56, 17–120.

Sedlak, P., Vacková, B., Křečková, V., & Zocová, J. (2005). Vymezení rizikových prvků ve fenotypu pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Česká antropologie, 55, 109–116.

Křečková, V., Vacková, B., & Sedlak, P. (2005). Age and intersexual differencies in somatic traits by males and females from collection Kardio 2003. Acta Univ. Carolinae, Biologica, 49(1), 43–60.

Riegerová, J., Sedlak, P., & Kopecký, M. (2004). Index biologického-proporcionálního věku u dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let, vyšetřených v letech 2002 až 2004. Česko-slovenská Pediatrie, 59(11), 555–560.

Sedlak, P., & Riegerová, J. (2002). Hodnocení biologického proporcionálního věku u dětí s nadváhou. Česko-sloneská Pediatrie, 57(4), 151–154 .

Bláha, P., & Sedlak, P. (2002). Směry české antropologie na počátku třetího tisíciletí. Česká antropologie, 52, 76–78.

Sedlak, P. (2001). Vývoj hmotnostně – výškové proporcionality ve vztahu k tělesnému složení u chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 8, 1, pp. 30-40 .

Sedlak, P. (2000). Somatický vývoj chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Československá Pediatrie, 55(6), 370–374.

Sedlak, P. (2000). Změny v distribuci podkožního tuku u chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Česko-slovenská Pediatrie, 55 (10)633–639.

Monografie:
Bláha, P., Krejčovský, L., Jiroutová, L., Kobzová, J., Sedlak, P., Brabec, M., Riedlová, J., & Vignerová, J. (2006): Somatický vývoj současných českých dětí. Semilongitudinální studie. Praha: UK a SZU.

Kapitoly v monografiích:
Sedlak, P., & Pařízková, J. (2015). Secular changes of somatic growth and development, In.: Pařízková, J. (ed.): Physical activity, fitness, nutrition and obesity durind growth. Bentham, doi:10.2174/97816080594611140101

Sedlak, P., & Bláha, P. (2007). Child Growth and Develepment, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., & Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, pp. 149–160.

Sedlak, P., & Bláha, P. (2007). Onthogenetic Development of the Man, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., & Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, pp. 161–217.

Sedlak, P., & Bláha, P. (2007). The Endocrine Regulation of Growth and Development, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., & Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, pp. 217–230.

Sedlak, P. (2007). Biological Age, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., & Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, pp. 231–244.

 

Akce dokumentů