E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.

Tajemník, poradce pro studium, koordinátor pro SIS

Katedra antropologie a genetiky člověka

Viničná 7, 128 43 Praha 2, místnost 05
Telefon: 22195 1616
 

Vědecko výzkumné zaměření:

Fyziologický růst a vývoj dítěte, psychomotorický vývoj, klinická auxologie, pediatrická endokrinologie a obezitologie, patologie růstu a vývoje dítěte, růstová diagnostika u endokrinních a chronických onemocnění v dětském věku, růst a vývoj u jedinců s dysmorfickými syndromy a chromozomálními poruchami, klinický a molekulárně genetický výzkum metabolických a kardiologických onemocnění, hypokinetické trendy a poruchy držení těla u dětí a mladistvých, diagnostika růstových predispozic pro sportovní přípravu dětí a mládeže.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Tajemník Katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze, poradce pro studium (od 2009).

Člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky ve studijním programu Biologie, obor Biologie, modul Organizmy, PřF UK Praha.

Člen komise pro obhajoby bakalářských prací ve studijním programu Biologie, obor Biologie, modul Organizmy, PřF UK Praha.

Člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky ve studijním programu Geologie, obor Praktická geobiologie, PřF UK Praha.

Člen zkušební komise pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu Biologie, obor Antropologie a genetika člověka, PřF UK Praha.

Člen zkušební komise pro státní magisterské a státní rigorózní zkoušky magisterského studijního programu Biologie, obor Antropologie a genetika člověka, PřF UK Praha.

Člen zkušební komise pro státní magisterské a státní rigorózní zkoušky magisterského studijního programu Biologie, obor Učitelství biologie, PřF UK Praha.

Tajemník České společnosti antropologické.

Člen Národního komitétu pro antropologické a etnografické vědy při AV ČR.

Člen Společnosti pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Člen redakční rady „České antropologie“, časopisu České společnosti antropologické.

 

Výzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel

2003 - grantový projektu FRVŠ 2768/2003


Spoluřešitel

2009–2011 - grant IGA MZ ČR 45-501990, „Tělesný vývoj a úrazovost českých dětí“, nositel SZÚ Praha.


Člen řešitelského týmu

2000–2004 – Centrum  Euromise-Kardio – projekt MŠMT ČR LN00B0107, nositel Ústav informatiky AV ČR.

od 2004 – 2009 - Centrum biomedicínské informatiky ÚI AV ČR, v.v.i., projekt MŠ 

 

Publikační činnost

Monografie

Bláha, P., Krejčovský, L., Jiroutová, L., Kobzová, J., Sedlak, P., Brabec, M., Riedlová, J., Vignerová, J. (2006): Somatický vývoj současných českých dětí. Semilongitudinální studie. UK a SZU, Praha.


Kapitoly v monografiích

Sedlak, P., Bláha, P. (2007): Child Growth and Develepment, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, 2007, pp. 149-160.

Sedlak, P., Bláha, P. (2007): Onthogenetic Development of the Man, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, 2007, pp. 161-217.

Sedlak, P., Bláha, P. (2007): The Endocrine Regulation of Growth and Development, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, 2007, pp. 217-230.

Sedlak, P. (2007): Biological Age, In.: Bláha, P., Susanne, Ch., Rebato, E. (eds.): Essential of Biological Anthropology. Karolinum, Praha, 2007, pp. 231-244.


Periodika (od r. 2005 – výběr)

Křečková, V., Vacková, B., Sedlak, P. (2005): Age and intersexual differencies in somatic traits by males and females from collection Kardio 2003. Acta Univ. Carolinae, Biologica, 49,  1, pp. 43-60.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., Vignerová, J. (2007): Růstová dynamika znaků lineární tělesné proporcionality – semilongitudinální růstová studie. Slov. Antropol., 10, 1, pp. 121-130.

Sedlak, P., Vacková, B., Křečková, V., Zocová, J. (2005): Vymezení rizikových prvků ve fenotypu pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Česká antropologie, 55, pp. 109-116.

Sedlak P., Bláha P., Jiroutová L., Brabec, M., Vignerová J. (2006): Možnosti konstrukce rychlostních křivek somatických parametrů ze semilongitudinálních dat. Česká antropologie, 56, pp. 17-120.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., Vignerová, J. (2007): Využití růstových modelů ke konstrukci rychlostních křivek somatických znaků na základě dat semilongitudinální studie. Čs. Pediatr., 62, 3, pp. 133-145.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., Vignerová, J. (2007): Growth Dynamics of Somatic Traits of Linear Body Proportionality in Present Children at the Age of 6 to 15 Years. Locomotor system, 14, 3-4, pp. 172-192.

Duchajová, L., Sedlak, P., Dvořáková, M. (2007): The Biological Age Determination of Children with Growth and Development Disorders – a Validation of the Bone Age Methods. Anthropologie, 45, 1, pp. 97-102.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Roth, Z., Vignerová, J. (2007): Úrazovost u žáků mladšího a staršího školního věku. Rizika fraktur a luxací ve vztahu k pohlaví a vývoji dítěte. Čs. Pediatr., 62, 2, pp. 655-663.

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., Zvárová, J. (2008): Tělesná stavba a rizikové markery pacientů po perkutánní transluminární angioplastice (PTCA) s koronárními stenty. Česká antropologie, 58, 1, pp. 14-18.

 

Pedagogická činnost

MB110P04A/B Anatomie člověka I a II

MB110P84 Biomedicínská antropologie

MB110P91 Metody biomedicínské antropologie I

MB110P92 Metody biomedicínské antropologie II – problematika kostního věku

MB110P45 Klinická auxologie

MB110C50 Biologie dítěte

MB110C82 Praktikum z antropologie – participace

MB110P10 Antropologie – cvičení - participace

 

Akce dokumentů