E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO konferenci New Wave

Mezinárodní geografická konference pro doktorandy a mladé výzkumníky New Wave se na Přírodovědecké fakultě UK koná již od roku 2009.

Aktuální informace

Jibilejní 10. ročník konference New Wave byl úspěšně skončen a my se na Vás těšíme opět za rok, tentokrát v Brně na Geografické Institutu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde se bude konat 11. ročník konference. 

Pokud Vás zajímá, jak proběhl 10. ročník konference, neváhejte se podívat na výroční zprávu a fotky na New Wave 2018

Historie

Tradice studentských konferencí New Wave vznikla na Přírodovědecké fakultě UK v Praze již v roce 2009, kdy skupina doktorandů sociální geografie a fyzické geografie – Martina Hupková, Roman Matoušek, Markéta Seidlová, Milada Šandová – zorganizovala její první ročník. Nápad uspořádat tuto konferenci vznikl v rychlíku, kterým se většina budoucích organizátorů konference vracela z Ústí nad Labem ze studentské konference Geografický underground.

První ročník New Wave proběhl 22. května 2009 celkem na něm zaznělo 13 příspěvků studentů magisterského a doktorského studia, které byly rozděleny do tří sekcí. Nechyběla ani posterová sekce, v které prezentovalo celkem osm studentů. Samostatným blokem pak byla diskuze se čtyřmi absolventy geografického studia, kteří působili mimo akademickou sféru.

Po úspěchu prvního ročníku se 14. května 2010 uskutečnil (přičiněním mírně obměněného organizačního týmu) druhý ročník, na kterém bylo prezentováno celkem 21 příspěvků, 6 posterů a v samostatném bloku diskutovali účastníci se dvěma geografy působícími v praxi. Následujícího třetího ročníku se 27. května 2011 se zúčastnilo 11 prezentujících a řada dalších studentů, kteří se účastnili diskuzí.

Konference New Wave si postupně získala svou pozici, kdy byla zaštítěna proděkanem geografické sekce a jejího zahájení se účastnil také zástupce České geografické společnosti. Samozřejmostí se staly graficky zdařilé plakáty i sborníky abstraktů, zajímavé prezentace a bohaté diskuze. Zároveň však zůstávala akcí s dominantním zastoupením studentů z pořádající instituce. Nízký počet účastníků třetího ročníku byl proto silným impulzem k diskuzi, jak konferenci otevřít i mimo relativně malou obec českých a případně slovenských studentů geografie.

Čtvrtý ročník v roce 2012 byl proto organizován dominantně v anglickém jazyce – z 23 příspěvků bylo pouze 5 prezentováno česky v samostatné sekci zaměřené na geografické vzdělávání. Konference se zúčastnili také studenti z Ruska, Španělska a USA. Po prezentacích 25. května 2012 pak následovala v sobotu 26. května také konferenční exkurze, která představila dvě proměňující se lokality Prahy – nákladové nádraží Žižkov a vietnamský multifunkční areál Sapa v Libuši.

Roman Matoušek

 

S částečnou obměnou organizačního týmu pátého ročníku konference New Wave byl větší důraz kladem na samotnou interdisciplinaritu. Kromě sociálních geografů tak byli osloveni i demografové, fyzičtí geografové a kartografové. Studenti přihlásili celkem 12 příspěvků, z toho 4 byly ve formě posteru. Při jejich ústní prezentaci 7. června 2013 byla v anglickém jazyce přednesena pouze hrstka z nich. Zařazení exkurze do programu se osvědčilo již v předchozím roce, a proto se v této tradici pokračovalo. V rámci exkurze v Karlíně byly 8. června 2013 představeny revitalizované a gentrifikované oblasti zasažené masivními povodněmi v roce 2002. Téma exkurze bylo tou dobou velmi aktuální, neboť v důsledku vytrvalých dešťů hladina vody v Praze hlásila 3. stupeň povodňové aktivity.  

Šestý ročník konference čelil velké výzvě v podobě udržení tradice studentské konference New Wave a zároveň zvýšení její úrovně. Od odchodu posledních zakládajících členů postrádala konference z organizačního hlediska aktivní a zapálené studenty, kteří by se přípravě a propagaci konference věnovali opravdu naplno. Organizace konference New Wave 2014 se proto zhostili nepříbuzní jmenovci Hana Svobodová a Peter Svoboda a společně s dalšími postgraduálními studenty ze sekce Geografie přišli s několika novinkami. V prvé řadě to bylo sjednocující logo a grafický design - Eliška Slámová, který se objevil na všech tiskových a konferenčních materiálech. Logo i design konference tak bude do budoucna stálé a neměnné. Myšlenka  New Wave jako interdisciplinární a mezinárodní konference byla dále umocněna propojením s probíhajícím výměnným programem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s Dartmouth College, tzv. Americkým semestrem. Striktní důraz byl kladen na konferenční jazyk, kterým byla (a do budoucna bude) výhradně angličtina. Výjimkou mohou být pouze sekce se specifickou problematikou, ve kterých má český jazyk své opodstatnění. Studentům se tak nabízí jedinečná příležitost přednést a diskutovat svá výzkumná témata v cizím jazyce a připravit se tak na mezinárodní konference v zahraničí.

Pro zvýšení atraktivity konference širším skupinám studentů a pedagogů byly do programu prvního dne 16. května 2014 zařazeny i tři keynote přednášky. V neposlední řadě byla novinkou v programu samostatná sekce věnovaná podpoře výzkumu pregraduálních studentů, v rámci které byly výzkumným centrem Geomigrace vyhlášeny výsledky o nejlepší diplomovou práci v oboru migrace. Druhý den konference byl věnován již tradičně exkurzi, která byla zaměřena na komunitní aktivity a oživování veřejného prostoru v části Praha - Dejvice.

Na rekordní účasti studentů i přednášejících (60 účastníků, 30 příspěvků v sedmi sekcích) se do velké míry podílelo i plánování konference s dostatečným předstihem, lepší propagace konference navenek i uvnitř, ale i záštita a finanční podpora Geografické sekce, jejích kateder, České geografické společnosti a primátora magistrátu hl. m. Prahy.

Ve dnech 21. a 22. května 2015 se uskutečnila v duchu předchozího ročníku již sedmá studentská konference New Wave. Zájem o aktivní i pasivní účast byl nad očekávání vysoký a čísla z předchozího ročníku byla pokořena. Celkem bylo prezentováno 53 příspěvků (vč. posterů) a konferenci v průběhu obou dnů navštívilo 74 účastníků (z toho 12 zahraničních). Jako keynote lectures vystoupili prof. Susanne Freidberg (Dartmouth College), dr. Michal Veverka (společnost DHI) a dr. Slavomíra Ferenčuhová (Masarykova univerzita v Brně). Osobní záštitu nad konferencí převzala starostka městská části Prahy 2, Jana Černochová, radní hl. m. Prahy, Irena Ropková, a dále Česká geografická společnost a Geografická sekce PřF UK v Praze.

Za organizační tým konference

Hana Bednářová

 

Osmý ročník konference NEW WAVE, který se konal ve dnech 19. a 20. května 2016, splnil všechna očekávání a posunul kvalitu pořádané konference opět o stupínek výše. Nový organizační tým vedený Kamilou Klingorovou navázal na již ustálenou tradici designu, struktury konference a její interdisciplinární povahy. Všechny sekce byly tentokrát pořádány výhradně v anglickém jazyce. Celkově konferenci navštívilo 80 účastníků. Ve dvou dnech konference představilo své výzkumy 40 prezentujících ve 12 sekcích (včetně posterové sekce). Jako hlavní řečníci konference vystoupili Francis Magilligan (Dartmouth College), Marie Heřmanová (Open Society Fund Prague) a Athziri Moreno Romo (Středočeské inovační centrum). Záštitu nad konferencí tento rok poskytli náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek, starostka městské části Prahy 2 Mgr. Jana Černochová a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Již tradičně byla konference organizována za podpory Karlovy Univerzity v Praze, Geografické sekce a České geografické společnosti.​

Za organizační tým konference 

Veronika Dumbrovská

 

Ani devátý ročník konference NEW WAVE, který se konal ve dnech 25. až 26. května 2017, nezklamal naše očekávání. I když účastníků přijelo nakonec méně než v předcházejícím ročníku 2016, zvýšil se počet zahraničních účastníků, a to především z geograficky vzdálenějších zemí. Mimo již tradiční účasti studentů z různých univerzit v Česku a na Slovensku, přijeli také studenti z Polska, Maďarska, Chorvatska, Itálie, Spojeného království, ale také z Japonska, Číny, Ruska či Brazílie. Je tedy patrné, že i přes mírné snížení celkové účasti, se konference NEW WAVE stává každým rokem významnější mezinárodní událostí. Celkově konferenci v letošním roce navštívilo 58 účastníků reprezentujících více než 20 výzkumných institucí (zejména univerzit). Aktivně na konferenci vystoupilo přes 40 studentů v celkem 11 sekcích. Plenárních přednášek se tento rok zhostili tři významní zahraniční hosté: Mona Domosh (Dartmouth College), Bálint Kádár (Budapest University of Technology and Economics) a Marcel Horňák (Comenius University in Bratislava). Záštitu nad konferencí tento rok poskytli radní magistrátu hl. m. Prahy Irena Ropková, starostka městské části Prahy 2 Mgr. Jana Černochová a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Již tradičně byla konference organizována za podpory Karlovy Univerzity v Praze, Geografické sekce, Katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje a České geografické společnosti. 

Za organizační tým konference 

Veronika Marianovská

 

Desátý výroční ročník konference, který se konal ve dnech 31. května a 1. června 2018, byl výjimečný v mnoha směrech. Přijeli účastníci z velmi vzdálených zemí (Brazílie, Japonska), venkovní teplota překročila 30° C a současný organizační tým konference se zároveň loučil s pořádáním konference. Celkově konferenci navštívilo téměř 70 (registrovaných) účastníků, kteří zhlédli (nebo představili) 34 prezentací v 9 tematických sekcích a na 8 posterech. Plenárních přednášek se tento rok zhostili: Mona Domosh (z Dartmouth College), Eva Ešnerová namísto Lukáše Makovského (z Institutu plánování a rozvoje Prahy) a Natasha Webster (ze Stockholm University). Konference byla pořádána pod záštitou radní hl. m. Prahy Ireny Ropkové, starostky Prahy 2 Jany Černochové a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Jako již tradičně byla konference pořádána za podpory Univerzity Karlovy, Sekce geografie, katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a České geografické společnosti.

Významný byl tento ročník i faktem, že se jedná o poslední ročník konference NEW WAVE pořádaný výhradně v Praze. Od příštího roku 2019 spojí studenti Univerzity Karlovy síly se studenty Masarykovy Univerzity a budou pořádat konferenci střídavě v Praze a v Brně. Těšíme se na viděnou na následujícím 11. ročníku konference NEW WAVE, který bude pořádán Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity​. V Praze se setkáme opět za dva roky, v roce 2020. 

Za organizační tým konference

Pavla Rypáčková, Veronika Marianovská, Kamila Klingorová a Jakub Jelen 

Akce dokumentů